ZARZĄDZANIEZasady zarządzania – ład korporacyjny i kultura organizacyjna

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165 są jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Już od 19 lat działają jako niezależny operator systemu przesyłowego energii elektrycznej (OSP) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Statutowym celem działania naszej organizacji jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej oraz zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE), a także współdziałania tego systemu z innymi systemami elektroenergetycznymi, z którymi jest połączony. Zakres obowiązków PSE jest ściśle określony, a działalność jest prowadzona na podstawie koncesji.

Władze spółki

Jedynym akcjonariuszem spółki jest Skarb Państwa. Uprawnienia Skarbu Państwa wykonywał w 2022 r. Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza PSE (RN) sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członków RN na okres kadencji, która trwa 3 lata, powołuje WZ. RN działa na podstawie KSH i innych przepisów prawa, Statutu spółki, uchwał WZ oraz Regulaminu RN.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia publikacji:

 • Paweł Łatacz - Przewodniczący RN
 • Marcin Czupryna - Wiceprzewodniczący RN
 • Paulina Mielcarek – Sekretarz RN
 • Ksenia Ludwiniak - Członek RN
 • Tadeusz Skobel – Członek RN
 • Magdalena Przybysz - Członek RN
 • Konrad Fischer - Członek RN
 • Przemysław Humięcki - Członek RN
 • Rafał Wasilewski - Członek RN
 • Adrian Kalisz - Członek RN
 • Paweł Ernst – Członek RN

Komitety RN

Rada Nadzorcza PSE może, w celu uzyskania wsparcia w wykonywaniu zadań nadzorczych, powoływać spośród swoich członków komitety. Obecnie funkcjonują trzy komitety: Komitet Audytu, Komitet Inwestycji oraz Komitet ds. Strategii. Ten ostatni został powołany w 2022 roku.

Komitet Audytu (KA) został powołany przez RN 30 czerwca 2022 r., uchwałą nr 79/VII/2022. Składa się co najmniej z trzech członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres kadencji Rady spośród jej członków. KA wspiera RN w szczególności w nadzorze nad:

 • wdrażaniem i kontrolą procesów sprawozdawczości finansowej w spółce i jej grupie kapitałowej,
 • funkcjonowaniem systemów kontroli wewnętrznej w spółce,
 • funkcjonowaniem systemów identyfikacji i zarządzania ryzkiem,
 • niezależnością wewnętrznych i zewnętrznych audytorów,
 • relacjami spółki z jednostkami powiązanymi w rozumieniu ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Komitet ds. Inwestycji (KI) został powołany przez RN 30 czerwca 2022 r., uchwałą nr 74/VII/2022. Składa się co najmniej z trzech członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres kadencji Rady spośród jej członków. Komitet wspiera RN w szczególności w nadzorze nad:

 • realizacją planu zamierzeń inwestycyjnych spółki,
 • planowaniem rozwoju sieci przesyłowej.

Komitet ds. Strategii został powołany przez RN 16.12.2022 uchwałą nr 141/VII/2022. Składa się co najmniej z trzech członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres kadencji Rady spośród jej członków. Komitet wspiera RN w zakresie:

 • monitorowania realizacji Strategii spółki i Grupy Kapitałowej PSE przez jednostki PSE,
 • opiniowania projektów zmian Strategii,
 • analizy realizacji bieżących celów zarządczych KPI oraz propozycji KPI na kolejny rok.

Zarząd

Członków Zarządu powołuje na okres 3-letniej kadencji WZ albo RN. Obecnie Zarząd składa się z 6 członków.

Skład osobowy Zarządu na dzień sporządzenia publikacji:

 • Tomasz Sikorski - Prezes Zarządu
 • Jarosław Brysiewicz - Wiceprezes Zarządu
 • Jarosław Jaźwiński - Wiceprezes Zarządu
 • Włodzimierz Mucha - Wiceprezes Zarządu
 • Paweł Stańczyk - Wiceprezes Zarządu
 • Andrzej Zienkiewicz - Wiceprezes Zarządu

Kwalifikacje oraz tryb powoływania członków Zarządu są regulowane przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz wytycznymi właściciela. Zgodnie ze Statutem Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własnych rachunek.

Członek Zarządu musi także spełniać wszelkie wymogi określone w przepisach odrębnych i nie może naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. Kandydaci na członków Zarządu składają organowi powołującemu Zarząd stosowne oświadczenia o pełnionych funkcjach, posiadanych akcjach, udziałach i innych tytułach uczestnictwa w podmiotach gospodarczych.

W składzie Zarządu muszą także znaleźć się osoby z doświadczeniem w sektorze elektroenergetycznym (co najmniej pięcioletni staż pracy) - w przypadku Zarządu sześcioosobowego przynajmniej dwie osoby.

Zarząd, wskazując zakres uprawnień i odpowiedzialności, powołał komitety do prowadzenia regularnego nadzoru i koordynacji działań w obszarach o szczególnym znaczeniu dla spółki.

Komitety są organami opiniująco-doradczo-decyzyjnymi, wspomagającymi Zarząd w określonych obszarach i rekomendującymi zmiany do projektów wchodzących w skład Portfela projektów PSE. Zgodnie z regulaminami, rozstrzygnięcia spraw komitetów mogą być podejmowane w formie uchwał i decyzji określonych w protokołach. W sprawach przekraczających ich uprawnienia komitety występują, gdy jest to konieczne, o rozstrzygnięcie do Członków Zarządu, Zarządu lub innych organów spółki. Co pół roku przygotowywany jest dla wszystkich członków Zarządu raport z działalności komitetów, zawierający również informacje o podjętych uchwałach i tematach skierowanych na analizy Zarządu lub RN.

W 2022 roku komitety rozpatrzyły ponad 1116 spraw, z czego ok. 11 proc. zaprezentowały do rozpatrzenia organom spółki.

Skład komitetu określany jest przez Zarząd w drodze uchwały powołującej dany komitet i przyjmującej jego regulamin. W skład komitetów wchodzą właściwi obszarowo Członkowie Zarządu, kierujący jednostkami oraz eksperci w danej dziedzinie:

Komitet Inwestycyjny – obszar zarządzania procesem inwestycyjnym w GK PSE i podejmowania kluczowych decyzji dotyczących projektów z Portfela projektów PSE przypisanych do programów realizowanych w ramach komitetu. Przewodniczącym komitetu jest Członek Zarządu nadzorujący obszar inwestycji;

Komitet Standaryzacyjny – obszar typizacji rozwiązań technicznych stosowanych w układach przesyłu i rozdziału mocy. Przewodniczącym komitetu jest Członek Zarządu nadzorujący obszar standardów technicznych i technologicznych;

Komitet Bezpieczeństwa – obszar utrzymania i podwyższania bezpieczeństwa fizycznego, technicznego, osobowego oraz prawnego w GK PSE, a także zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości działania Operatora Infrastruktury Krytycznej wymagających decyzji przekraczających uprawnienia kierujących jednostkami PSE, a niewymagających kolegialnych decyzji Zarządu. Przewodniczącym komitetu jest Członek Zarządu nadzorujący obszar bezpieczeństwa;

Komitet Data Governance – obszar zarządzania danymi. Przewodniczącym komitetu jest Członek Zarządu nadzorujący obszar teleinformatyki;

Komitet Innowacji – obszar adekwatności oraz ciągłości realizacji projektów badawczych i rozwojowych. Przewodniczącym komitetu jest Członek Zarządu nadzorujący obszar badań i rozwoju;

Komitet REMIT – obszar koordynowania implementacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia REMIT i aktów wykonawczych. Przewodniczącym komitetu jest Członek Zarządu nadzorujący obszar przesyłu;

Komitet Wdrażania Kodeksów Sieci – obszar regularnego nadzoru i koordynacji działań PSE dotyczących implementacji praw i obowiązków wynikających z Kodeksów Sieci i Wytycznych. Przewodniczącym komitetu jest Członek Zarządu nadzorujący obszar współpracy międzynarodowej;

Komitet Działalności Społecznej – obszar społecznej odpowiedzialności biznesu w GK PSE, a także prowadzonej działalności edukacyjnej, w szczególności skierowanej do lokalnych interesariuszy PSE. Przewodniczącym komitetu jest Członek Zarządu nadzorujący obszar inwestycji;

Komitet Cyberbezpieczeństwa – obszar koordynacji w GK PSE bezpieczeństwa teleinformatycznego i cybernetycznego. Przewodniczącym komitetu jest Członek Zarządu nadzorujący obszar teleinformatyki;

W spółce funkcjonują też dwa komitety powołane w ramach struktur konkretnych jednostek organizacyjnych:

 • Komitet Departamentu Zarządzania Systemem
 • oraz Komitet Departamentu Teleinformatyki.

Przewodniczącymi tych komitetów są właściwi Dyrektorzy Zarządzający. Oba komitety zostały powołane do koordynowania i nadzoru prac oraz kreowania polityki i skutecznej integracji działalności projektowej z operacyjną w obszarach właściwych merytorycznie.

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Podejmuje większość decyzji w sprawach wyższej rangi, przekraczających zakres zwykłych czynności. Część takich decyzji wymaga pozytywnej opinii bądź zgody RN, a część także zatwierdzenia przez WZ.

W ramach nadzoru RN przedstawiane są cyklicznie informacje z najważniejszych obszarów działalności spółki, w tym wpływu ekonomicznego, społecznego i środowiskowego, np. informacje o kluczowych zdarzeniach w spółce, najistotniejszych zadaniach inwestycyjnych, realizacji celów zarządczych oraz realizacji Strategii. Rada nadzorcza analizuje materiały i w razie potrzeby prosi o dodatkowe wyjaśnienia. W realizacji zadań wspierają ją komitety.

Strategia spółki jako kluczowy dokument, po pozytywnym zaopiniowaniu przez RN jest zatwierdzana przez WZ. Zarząd, przyjmując Strategię na lata 2020-2030, sformułował wyzwania mające wpływ na środowisko i działania na rzecz klimatu, gospodarkę i rynek, otoczenie społeczne i pracowników oraz zarządzanie, np.:

 • koszt transformacji – dla prawidłowego udziału w transformacji kluczowe znaczenie ma sprawiedliwe alokowanie kosztów do poszczególnych użytkowników europejskiego systemu elektroenergetycznego,
 • neutralność klimatyczna – planowanie i prowadzenie rozwoju sieci przesyłowej musi uwzględniać wielowymiarowe i multidyscyplinarne otoczenie wpływające na funkcjonowanie KSE,
 • akceptacja społeczna – PSE, w trosce o zrównoważony rozwój oraz poszanowanie interesów społecznych, dbają o uregulowanie stanów prawnych nieruchomości pod własną infrastrukturą,
 • zmiana pokoleniowa – stworzenie oferty spełniającej oczekiwania pracowników i jednocześnie zabezpieczającej potrzeby pracodawcy, np. w zakresie:
  • zarządzania zespołami wielopokoleniowymi – polityka zarządzania różnorodnością powinna uwzględniać coraz bardziej zdywersyfikowane, także wiekowo, zespoły pracowników,
  • nowych technologii – oferta pracodawcy powinna uelastyczniać otoczenie zawodowe, dawać pracownikom większe poczucie swobody przy jednoczesnym wzroście efektywności i zapewnieniu komunikacji wolnej od tradycyjnych ograniczeń związanych z czasem i lokalizacją,
  • work-life balance – praca powinna umożliwiać godzenie życia zawodowego z życiem prywatnym, co może odbywać się np. poprzez zapewnienie elastycznego czasu pracy lub umożliwienie pracy zdalnej.

Zoperacjonalizowaniu tych wyzwań służy wytyczenie konkretnych celów, zapewnienie odpowiednich zdolności biznesowych oraz wskazanie, w jaki sposób realizacja celów będzie mierzona i oceniania.

Szczególną rolę w tym obszarze pełni powołany w ubiegłym roku Komitet RN do spraw Strategii. Członkowie komitetu spotykają się przynajmniej raz na kwartał, by analizować i omawiać kwestie związane ze Strategią PSE. Komitet ma za zadanie m.in.:

 • monitorować realizację zdolności biznesowych i kierunków działań spółki,
 • przeglądać plany oraz koncepcje strategiczne,
 • przekazywać RN opinie, wnioski i rekomendacje w sprawach związanych z realizacją dotychczasowej Strategii oraz projektem nowej.

Dbałość o zrównoważony rozwój wpisuje się w obszary działania wielu jednostek w spółce i determinuje kształt większości zachodzących w niej procesów. Za realizację celów zrównoważonego rozwoju ostatecznie odpowiada Zarząd. Zarząd spółki m.in.:

 • powołuje struktury i funkcje w obszarze zarządzania wpływem,
 • wyznacza zadania i uprawnienia powołanych struktur,
 • przegląda raporty wpływu i zatwierdza końcowe ujawnienia,
 • przyjmuje wyniki prac, sprawozdania i raporty.

Funkcje i organy powołane przez Zarząd w obszarze zarządzania wpływem:

Komitet ds. działalności społecznej – organ powoływany przez Zarząd, realizujący zadania określone regulaminem. Zgodnie z regulaminem, Komitet realizuje działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i edukacji na terenach prowadzonej działalności biznesowej spółki w trzech strategicznych obszarach:

 • inwestycyjnym – wspierającym realizowane przez PSE projekty inwestycyjne, w celu zwiększenia ich społecznej akceptacji,
 • eksploatacyjnym – wzmacniającym akceptację dla działalności PSE w sąsiedztwie eksploatowanej infrastruktury sieciowej,
 • zacieśniającym współpracę dobrosąsiedzką, budującym pozytywne, trwałe relacje i rozpoznawalność spółki wśród lokalnych interesariuszy, tj. mieszkańców, władz samorządowych, jednostek budżetowych oraz organizacji pozarządowych, w tym organizacji pożytku publicznego.

Komitet jest organem opiniująco-doradczo-decyzyjnym, powołanym w celu wspomagania działań Zarządu w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i edukacji. Działania te obejmują szczególnie:

 • podejmowanie współpracy sponsoringowej z podmiotami zewnętrznymi – w szczególności z: organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność o charakterze społecznym i charytatywnym, samorządami oraz ich jednostkami budżetowymi, placówkami ochrony zdrowia, służbami ratowniczo-gaśniczymi oraz innymi służącymi szeroko rozumianemu bezpieczeństwu i poprawie warunków funkcjonowania infrastruktury społecznej – i uzyskiwanie w zamian za udzielone wsparcie rzeczowe lub finansowe ustalonych świadczeń sponsoringowych, które wpłyną na budowę pozytywnego wizerunku PSE wśród lokalnych grup interesariuszy,
 • przyznawanie podmiotom wsparcia w postaci darowizn rzeczowych i finansowych,
 • inicjowanie i nadzór nad akcjami edukacyjnymi wśród mieszkańców z terenów działalności PSE – odbiorców inwestycji oraz eksploatowanej infrastruktury elektroenergetycznej (mieszkańcy, władze samorządowe, organizacje pozarządowe) – w zakresie zadań, roli, misji i celów PSE jako krajowego operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego.

Komitet ds. działalności społecznej opracowuje Plan operacyjno-finansowy, zawierający opis i kierunki działalności komitetu na dany rok kalendarzowy. Plan operacyjno-finansowy Komitetu oraz jego aktualizacja są zatwierdzane przez Zarząd w drodze uchwały.

Nie rzadziej niż co 6 miesięcy Komitet przedkłada Zarządowi raport ze swojej działalności wraz z analizą celowości. Co 2 miesiące składa również sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej (sprawozdanie nie podlega obowiązkowi opiniowania przez Radę). W 2022 r. komitet zajmował się 582 sprawami, w tym projektami społecznymi w ramach programu Wzmocnij swoje otoczenie oraz wsparciem dla uchodźców z Ukrainy.

Pełnomocnik ds. zrównoważonego rozwoju – osoba odpowiedzialna za kompleksowe wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju w całej organizacji, a także za bieżący nadzór nad wdrażaniem projektów, zadań i działań objętych zrównoważonym rozwojem oraz ich raportowanie.

Do obowiązków Pełnomocnika ds. ZR w szczególności należą:

 • współudział w opracowaniu i aktualizacji kluczowych dokumentów zrównoważonego rozwoju (Strategii i Programu działań ZR) przy wsparciu merytorycznym Dyrektorów jednostek organzacyjnych PSE,
 • analizowanie projektów strategicznych pod kątem wpisywania ich do programów zrównoważonego rozwoju i alternatywnych rozwiązań,
 • kontrolowanie zakresu i jakości prac wykonywanych przez zespoły wdrożeniowe,
 • raportowanie postępów prac projektowych do Dyrektorów jednostek organizacyjnych PSE,
 • koordynacja/nadzór procesu wdrożenia i realizacji zrównoważonego rozwoju (kluczowe dokumenty),
 • nadzór nad procesem raportowania działań z zakresu odpowiedzialności społecznej.

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – osoba pełniąca z upoważnienia Zarządu nadzór nad funkcjonowaniem systemu zarządzania, odpowiadająca w szczególności za:

 • przygotowanie propozycji wykazu aspektów środowiskowych, celów i zadań systemu,
 • nadzór nad monitorowaniem środowiskowym i BHP realizowanym przez kierujących jednostkami,
 • zatwierdzanie raportów z audytów wewnętrznych,
 • sporządzenie harmonogramów sprawdzeń środowiskowych i HSEQ oraz kontroli BHP,
 • reagowanie na zgłoszone nieprawidłowości i niezgodności w zakresie działania systemu,
 • nadzór nad prowadzeniem przez jednostki okresowych ocen zgodności z przepisami prawnymi i innymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przygotowanie przeglądu zarządzania,
 • informowanie Członków Zarządu o funkcjonowaniu systemu, w tym o realizacji celów i zadań oraz wynikach monitorowania środowiskowego.

Realizacja celów dotyczących Systemu Zarządzania Środowiskowego odbywa się poprzez działania wynikające z przyjętych w spółce dokumentów normatywnych (m.in. szczegółowe regulaminy organizacyjne jednostek, procedury, instrukcje oraz zarządzenia) i jest monitorowana przez Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz oceniana przez Zarząd w ramach przeglądu zarządzania przynajmniej raz w roku.

W obszarze ZSZŚ szczególną rolę odgrywa Prezes Zarządu, który nadzoruje pełnomocnika i zatwierdza:

 • wykaz aspektów środowiskowych,
 • cele i zadania systemu,
 • harmonogramy sprawdzeń środowiskowych oraz kontroli BHP,
 • ustalenia z przeprowadzonych przeglądów zarządzania.

Pozostali członkowie odpowiadają, w swoim obszarze nadzoru, za motywowanie pracowników i współpracowników do działań na rzecz systemu.

Pełnomocnik ds. compliance odpowiada za realizację Polityki compliance. Do kluczowych działań w tym obszarze należą:

 • Przestrzeganie zasad konkurencji i prawa antymonopolowego. Zadaniem compliance jest wdrożenie mechanizmów uniemożliwiających nadużywanie przez PSE pozycji monopolisty poprzez np. dyskryminacyjne traktowanie kontrahentów, narzucanie kontrahentom uciążliwych warunków umów lub utrudnianie odbiorcom dochodzenia swoich praw;
 • Utrzymywanie transparentnych relacji z kontrahentami. Przejrzysty tryb postępowania zapewniają stosowne regulacje wewnętrzne, m.in.: z zakresu udzielania zamówień, przyłączania do sieci przesyłowej oraz zawierania umów. Istotną rolę w PSE odgrywa Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych PSE. Dokument ten jest zbiorem podstawowych zasad, którymi w swojej działalności gospodarczej kierują się PSE i których przestrzegania nasza organizacja oczekuje od partnerów biznesowych;
 • Stosowanie zasad etyki. PSE prowadzą działalność w obszarze przesyłu energii elektrycznej oraz realizują zadania OSP w oparciu o zasady odpowiedzialności, bezpieczeństwa, współpracy, profesjonalizmu, transparentności oraz szacunku do interesariuszy zewnętrznych i pracowników (wskazane w Kodeksie etyki PSE i stosownych regulacjach wewnętrznych z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi);
 • Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i łamaniu praw pracowniczych. W PSE szanujemy się wzajemnie oraz dbamy o przyjazne warunki pracy dla każdego z nas. Każdy pracownik jest osobiście odpowiedzialny za stosowanie zasad etycznych wynikających z Kodeksu etyki PSE i Polityki personalnej PSE, a także innych regulacji wewnętrznych. Pracowników naszej organizacji powinny cechować: wzajemna pomoc, akceptacja odmiennych poglądów i przekonań, formułowanie krytyki wyłącznie konstruktywnej i opartej na faktach, a także wzajemny szacunek w zespole i w całej organizacji.

Pełnomocnik ds. antykorupcji odpowiada za realizację Polityki antykorupcyjnej. W świetle wymienionej polityki wszyscy pracownicy, współpracownicy oraz kontrahenci PSE zobowiązani są do postępowania w sposób etyczny, uczciwy oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami polityki, mając na względzie przyjętą przez PSE zasadę „zero tolerancji dla zachowań korupcyjnych”.

Formą aprobaty jedynego wspólnika spółki dla działalności Zarządu jest absolutorium. Stanowi ono potwierdzenie, że Zarząd działa zgodnie z prawem i w interesie spółki. Absolutorium jest udzielane po zakończeniu roku obrotowego, imiennie dla każdego z członków Zarządu. Sposób sprawowania funkcji w 2022 r. i podejmowanych w związku z tym działań został zaakceptowany przez WZ – absolutorium otrzymali wszyscy członkowie Zarządu.

Stałe i zmienne wynagrodzenie, w tym wynagrodzenie oparte na wynikach

Zarząd

O wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a także członków RN, decyduje kilka czynników. Walne Zgromadzenie, jako właściciel, ustalając wynagrodzenie podlega reżimowi prawnemu określonemu obecnie ustawą z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Zgodnie z wymienioną ustawą WZ powinno dążyć do określenia zasad dotyczących wynagrodzenia członków Zarządu i RN. Zasady te obowiązują z mocy uchwały WZ spółki. W odniesieniu do Zarządu uchwała rozróżnia dwa rodzaje wynagrodzenia: maksymalne wynagrodzenie stałe wypłacane co miesiąc oraz wynagrodzenie zmienne, zależne od stopnia realizacji celów zarządczych w skali danego roku obrotowego.

Wynagrodzenie stałe należne jest za każdy miesiąc kalendarzowy w danym roku obowiązywania umowy i określane jest jako wielokrotność podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Podstawą wymiaru jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez GUS.

Członkom Zarządu wyznaczane są cele, które sankcjonują wypłatę zmiennego wynagrodzenia. Cele te ustalane są corocznie i dotyczą różnych obszarów działalności spółki – także obszaru zarządzania wpływem na gospodarkę, środowisko i ludzi. Proces weryfikacji, czy konkretny cel został osiągnięty, przebiega kaskadowo.

Po dokonaniu oceny działań spółki na podstawie publicznie dostępnych sprawozdań i udzieleniu absolutorium członkom Zarządu przez WZ, Zarząd przygotowuje raport z realizacji celów. Raport jest weryfikowany przez RN. W pierwszej kolejności Rada stwierdza spełnienie warunków przyznania wynagrodzenia zmiennego określając należną kwotę, a następnie WZ zatwierdza i przyznaje wynagrodzenie.

Kadra zarządzająca wyższego szczebla

Stałe wynagrodzenie określane jest w wysokości zgodnej z taryfikatorem zawartym w ZUZP PSE oraz określane w oparciu o analizę wynagrodzeń rynkowych. Premie półroczne przyznawane są w oparciu o ocenę realizacji celów i zadań zgodnie z zapisami określonymi w umowach o pracę. Dodatkowo, kadra zarządzająca otrzymuje m.in. dofinansowanie kosztów energii, dofinansowanie kart przedpłaconych w związku z Dniem Energetyka i świętami Bożego Narodzenia, dofinansowanie posiłków oraz dofinansowanie opieki medycznej.

Zasady wynagradzania określone zostały w  ZUZP PSE wynegocjowanym pomiędzy pracodawcą a stroną związkową. Podwyżki wynagrodzeń zasadniczych realizowane są w oparciu o analizę danych rynkowych i wymagają każdorazowo akceptacji Zarządu.

Odprawy

Zarząd – odprawa w przypadku rozwiązania umowy, należna jest w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn innych niż: istotne naruszenie obowiązków wynikających z umowy, rezygnacja Zarządzającego, uprzednie lub jednoczesne z odwołaniem z Zarządu powołanie Zarządzającego do organu zarządzającego którejkolwiek spółki należącej do Grupy PSE. Zarządzającemu przysługuje odprawa w wysokości trzykrotności wynagrodzenia stałego, pod warunkiem pełnienia funkcji w Zarządzie spółki co najmniej przez 12 miesięcy przed dniem rozwiązania umowy.

Kadra zarządzająca wyższego szczebla – odprawa emerytalna w wysokości określonej w ZUZP, w wysokości uzależnionej od stażu pracy - w przypadku rozwiązania stosunku pracy w terminie, w którym pracownik spełnił warunki uprawniające do przejścia na emeryturę, bądź zgodnie z KP - jeśli przechodzi na emeryturę po tym terminie. Odprawy wynikające z rozwiązania stosunku pracy wypłacane są zgodnie z KP.

Świadczenia emerytalne

Kadra zarządzająca wyższego szczebla - po roku pracy członkowie kadry mają możliwość przystąpienia do PPE. W związku z rozwiązaniem umowy o pracę w chwili przejścia na emeryturę zarządzającym przysługuje odprawa emerytalna w wysokości określonej w ZUZP, w wysokości zależnej od stażu pracy - w przypadku rozwiązania stosunku pracy w terminie, w którym pracownik spełnił warunki uprawniające do przejścia na emeryturę, bądź zgodnie z KP - jeśli przechodzi na emeryturę po tym terminie oraz rekompensata z tytułu utraty dofinansowania kosztów energii.

Stosunek całkowitego rocznego wynagrodzenia za rok 2022 dla najlepiej opłacanej osoby w organizacji do mediany rocznych całkowitych wynagrodzeń dla wszystkich pracowników
(z wyłączeniem najlepiej opłacanej osoby) wynosi 8,24 z uwzględnieniem pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wraz z Zarządem zatrudnionym w ramach kontraktu.

Stosunek całkowitego rocznego wynagrodzenia za rok 2022 dla najlepiej opłacanej osoby w organizacji do mediany rocznych całkowitych wynagrodzeń dla wszystkich pracowników
(z wyłączeniem najlepiej opłacanej osoby) wynosi 6,14 z uwzględnieniem pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (z wyłączeniem Zarządu zatrudnionego w ramach kontraktu).

Stosunek procentowego wzrostu całkowitego rocznego wynagrodzenia za rok 2022 dla najlepiej opłacanej osoby w organizacji do mediany procentowego wzrostu rocznych całkowitych wynagrodzeń dla wszystkich pracowników (z wyłączeniem najlepiej opłacanej osoby) wynosi 0,97 z uwzględnieniem pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wraz z Zarządem zatrudnionym w ramach kontraktu.

Stosunek procentowego wzrostu całkowitego rocznego wynagrodzenia za rok 2022 dla najlepiej opłacanej osoby w organizacji do mediany procentowego wzrostu rocznych całkowitych wynagrodzeń dla wszystkich pracowników (z wyłączeniem najlepiej opłacanej osoby) wynosi 1,23 z uwzględnieniem pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
(z wyłączeniem Zarządu zatrudnionego w ramach kontraktu).

W wyliczeniach uwzględniono łączny przychód pracowników w dwóch opcjach, uwzględniającej Zarząd i nieuwzględniającej Zarządu.

Pamiętając o wymaganiach prawnych oraz odpowiedzialności ciążącej na nas jako OSP, celach zrównoważonego rozwoju i założeniach dyrektyw unijnych dotyczących raportowania niefinansowego, nasza organizacja przyjęła na siebie szereg zobowiązań.

Obok Strategii biznesowej, na mapę regulacyjną naszej spółki składają się polityki, zasady i liczne dokumenty operacyjne: procedury, instrukcje oraz regulaminy.

Zarząd wyraża deklaracje dotyczące zamierzeń i kierunków działań spółki w dokumentach zwanych politykami. Część naszych polityk jest integralną częścią certyfikowanych systemów zarządzania wdrożonych w PSE. Deklaracje ogłoszone w politykach stanowią jednocześnie obietnicę zapewnienia odpowiednich zasobów, środków i doskonalenia procesów zmierzających do realizacji przyjętych zobowiązań.

Najważniejsze regulacje operacyjne dotyczące trzech głównych obszarów ESG

Regulacje przyjęte przez organizację zobowiązują nas m.in. do:

 • utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa energetycznego w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa i środowiska,
 • pozyskania przychylności otoczenia inwestycyjnego dla inwestycji – tak, by mogły one być realizowane przy akceptacji społeczności lokalnych, w sposób niekolidujący z szeroko rozumianym interesem społecznym,
 • zapewnienia pracownikom możliwości rozwoju zawodowego oraz budowania kultury korporacyjnej w oparciu o przyjęte wartości,
 • monitorowania środowiska pracy w aspekcie bezpieczeństwa pracy oraz środowiska naturalnego,
 • rozwoju i modernizacji infrastruktury sieciowej w sposób zapewniający bezpieczeństwo wykonywania prac, poszanowanie krajobrazu, terenów chronionych oraz obszarów o szczególnych wartościach przyrodniczych,
 • przestrzegania przez pracowników zasad etyki i obowiązujących przepisów,
 • poszanowania dobrych obyczajów i praktyk przyjętych w społecznościach,
 • dążenia do zbudowania partnerskich relacji ze społecznościami lokalnymi.

W realizacji przyjętych zobowiązań Zarząd PSE jest wspierany przez komitety, pełnomocników obszarowych oraz komisje.

Struktura własnościowa spółki

Grupa Kapitałowa PSE powstała do realizacji zadań wynikających z Programu dla elektroenergetyki przyjętego przez Radę Ministrów 28 marca 2006 roku. Program ten zakładał wyposażenie operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w majątek przesyłowy oraz w narzędzia utrzymania, eksploatacji i rozbudowy tego majątku w postaci wyspecjalizowanych spółek. W skład Grupy Kapitałowej PSE wchodzą obecnie PSE S.A. oraz dwie spółki zależne: PSE Inwestycje SA i PSE Innowacje Sp. z o.o., w których PSE S.A. posiadają 100 proc. udziału w kapitale zakładowym. PSE są również powiązane kapitałowo z dwiema jednostkami z udziałem kapitału zagranicznego: Joint Allocation Office SA oraz TSCNET Services GmbH.

PSE Inwestycje SA

W związku ze zmianami organizacyjnymi w strukturze PSE S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PSE Inwestycje SA podjęło 8 października 2018 r. kierunkową uchwałę o zawieszeniu działalności spółki. W 2022 r. działalność gospodarcza spółki pozostawała w zawieszeniu.

PSE Innowacje Sp. z o.o.

Spółka świadczy usługi doradcze z zakresu: analiz, badań, nowych technologii oraz rozwiązań informatycznych w sektorze elektroenergetycznym.
Realizuje następujące zadania na rzecz PSE:

 • budowa nowych systemów informatycznych,
 • rozwój i modernizacja istniejących systemów informatycznych,
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
 • prowadzenie bieżących analiz i badań, w tym analiz techniczno-ekonomicznych na potrzeby planowania rozwoju,
 • organizacja szkoleń służb ruchowych OSP.

JAO

Joint Allocation Office SA świadczy na rzecz m.in. PSE S.A. usługi alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych dla długoterminowych zdolności przesyłowych oraz jako proces rezerwowy w ramach SDAC, a także obsługuje rozliczanie procesu SDAC i powstających platform bilansujących. Zgodnie z wymaganiami kodeksów sieci, wymienione usługi są realizowane w ramach scentralizowanej wspólnej platformy europejskiej. JAO pełni rolę operatora tej platformy.

PSE S.A. posiadają 1/25 udziałów w spółce JAO.

TSCNET

TSCNET był do 30 czerwca 2022 r. jednym z wiodących europejskich Regionalnych Koordynatorów Bezpieczeństwa, a od 1 lipca 2022 r. pełni rolę Regionalnego Centrum Koordynacyjnego. Spółka świadczy zintegrowane usługi dla operatorów systemów przesyłowych w celu utrzymania bezpieczeństwa operacyjnego systemu elektroenergetycznego. Do usług świadczonych przez TSCNET należą m.in.: skoordynowane wyznaczanie zdolności przesyłowych, przygotowywanie analiz bezpieczeństwa, tworzenie wspólnych modeli sieci oraz opracowywanie prognoz wystarczalności systemu na poziomie regionalnym.

PSE S.A. posiadają 1/16 udziałów w spółce TSCNET.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj