2

24 h/7

24h/7 - 24 godziny na dobę, 7 dniu w tygodniu

A

AIT

Wskaźnik średniego czasu trwania przerwy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym. Wyrażany w minutach na rok, stanowi iloczyn liczby 60 i wskaźnika energii niedostarczonej przez system przesyłowy elektroenergetyczny (ENS) podzielony przez wyrażoną w MW średnią moc dostarczoną przez system przesyłowy elektroenergetyczny

ARA

Porty ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia)

ATC allocation metod

Metoda wyznaczania i alokacji zdolności przesyłowych na granicy pomiędzy systemami lub strefami, w której handlowe wielkości mocy przesyłowej są oferowane na bazie uzgodnień dokonanych pomiędzy operatorami dwóch sąsiadujących stref cenowych w okresie przed alokowaniem mocy (tj. przed aukcją mocy), w oparciu o fizyczne właściwości tych stref oraz z uwzględnieniem ograniczeń sieciowych i spodziewanego zapotrzebowania na handlowe zdolności przesyłu

B

BIM

Building Information Modeling

C

CACM

Capacity Allocation and Congestion Management

CEE

region Europy Środkowej i Wschodniej

CERT PSE

Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe PSE

CJI

Centralna Jednostka Inwestycyjna

CO

-

Core

region powstały z połączenia regionów CEE i CWE

Core CCR

Core Capacity Calculation Region; region obejmujący obszary rynkowe Austrii, Belgii, Czech, Chorwacji, Francji, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Węgier i Słowenii

CWE

region Europy Centralno-Zachodniej

D

Dzień sporządzenia sprawozdania

14 listopada 2022 r.

E

EB GL

Wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej to wytyczne rynkowe dotyczące zasad bilansowania w odniesieniu do systemów elektroenergetycznych. Wytyczne dotyczące bilansowania ustanawiają przepisy w zakresie zakupu mocy bilansującej, aktywacji energii bilansującej oraz rozliczeń finansowych w tym zakresie. Powołują one również europejskie platformy wymiany energii bilansującej oraz definiują zasady dotyczące międzyobszarowej wymiany energii i mocy bilansującej

EMS

Energy Management Systems

ENS

Wskaźnik energii elektrycznej niedostarczonej przez system przesyłowy elektroenergetyczny. Wyrażony w MWh na rok, stanowi sumę iloczynów mocy niedostarczonej wskutek przerwy i czasu jej trwania. Obejmuje przerwy krótkie, długie oraz bardzo długie, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych i bez uwzględnienia tych przerw

ENTSO-E

Europejska Organizacja Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej

ESG

E-environment, S-social, G-governance

EV

pojazdy elektryczne (od ang. electric vehicles)

F

FBA

Flow-Based Allocation

FBA MC

Flow-Based Market Coupling

FNM

Full Network Model

G

GK PSE

Grupa Kapitałowa PSE

Główna lokalizacja organizacji

Centrala z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie

GRI Standards

Global Reporting Initiative Standards

H

HSEQ

Health and Safety, Environment and Quality

I

ICT

Information Communication Technology

IEC

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (ang. International Electrotechnical Commission)

IK

infrastruktura krytyczna

INEA

Innovation and Networks Executive Agency

IoT

Internet of Things

IP DSR

Interwencyjny Program DSR

IRiESP

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

IT

Information Technology

J

JWCD

Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane

K

KE

Komisja Europejska

Kooptymalizacja

jednoczesny zakup energii oraz rezerw

KSE

krajowy system elektroenergetyczny, zwany również systemem elektroenergetycznym

KSH

Kodeks Spółek Handlowych

kWp

Jednostka określająca, jaką wydajność mogą osiągnąć panele fotowoltaiczne przy pracy w tzw. standardowych warunkach pomiarowych. kWp określa, ile energii elektrycznej (1 kWh) jest w stanie wyprodukować dany panel lub cała instalacja fotowoltaiczna

L

LIP

Local Implementation Project

location-based

obliczenia wykonane tą metodą odzwierciedlają emisję wynikającą ze zużycia zakupionej energii elektrycznej. Emisja liczona jest na podstawie wskaźnika średniego dla Polski, co przedstawia faktyczną wielkość emisji powstałych na terenie kraju. Wskaźnik ten jest publikowany na stronach KOBiZE

Lokalizacje ZKO PSE

lokalizacje zamiejscowych komórek organizacyjnych w Warszawie, Radomiu, Katowicach, Poznaniu oraz w Bydgoszczy

LZO

Lotne związki organiczne

M

MARI, PICASSO i TERRE

to międzynarodowe projekty OSP mające na celu ustanowienie europejskich platform wymiany energii bilansującej: automatycznej i manualnej rezerwy odbudowy częstotliwości, jak również kompensowania niezbilansowań

market-based

obliczenia wykonane tą metodą odzwierciedlają emisję wynikającą ze zużycia zakupionej energii elektrycznej, która liczona jest na podstawie wskaźnika publikowanego przez konkretnego sprzedawcę energii

Model Leontiefa

model do mierzenia wpływu ma postać równania macierzowego, oparty jest na przepływach międzygałęziowych tzw. makroekonomicznym modelu gospodarki. Dla wszystkich kategorii wpływu i ich wymiarów zastały wykonane obliczenia. Dane do wyliczenia wpływu ekonomicznego PSE pozyskiwane są z dwóch źródeł: dane wewnętrzne PSE oraz dane zewnętrzne: Tablice przepływów międzygałęziowych udostępniane przez GUS zagregowane zgodnie ze specyfiką działalności badanej spółki, uwzględniając jej dostawców oraz odbiorców.

MW

megawat

N

NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NEMO

Nominated Electricity Market Operator.
Podmiot wyznaczony przez Prezesa URE albo właściwy organ regulacyjny w innym państwie członkowskim do wykonywania zadań związanych z Jednolitym łączeniem Rynków Dnia Następnego lub Dnia Bieżącego

nJWCD

jednostka wytwórcza niebędąca jednostką wytwórczą centralnie dysponowaną

NN

najwyższe napięcia

nN

niskie napięcia

O

ODM

Obszarowa Dyspozycja Mocy

ORed

obiekty redukcji

ORM

Operacyjna Rezerwa Mocy

OSD

Operator systemu dystrybucyjnego – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi

OSP

Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi

OT

Operational Technology

OZE

odnawialne źródła energii

P

PEC

Prosumencka Chmura Energii (ang. Prosumer Energy Cloud)

PEM

pole elektromagnetyczne

Platforma XBID

Informatyczna platforma handlowa transgranicznego Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego, opierająca się na centralnym systemie informatycznym połączonym z lokalnymi systemami transakcyjnymi NEMO i Operatorów Systemów Przesyłowych, umożliwiająca Jednolite łączenie Rynków Dnia Bieżącego

Produkcja globalna

Produkcja globalna to suma:
- przychodów ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) własnej produkcji,
- zmiany stanu zapasów produktów,
- kosztu wytworzenia produktów na własne potrzeby,
- marży handlowej na towarach zakupionych do odsprzedaży

PRSP

Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną, zwany też „Planem Rozwoju Sieci Przesyłowej”. Sporządzany przez OSP na 10 lat, jest dokumentem kierunkowym. Zawiera plan zamierzeń inwestycyjnych w zakresie sieci przesyłowej o charakterze modernizacyjno-rozwojowym, których realizacja przyczynia się do poprawy warunków technicznych i ekonomicznych pracy krajowego systemu elektroenergetycznego. PRSP uwzględni strategiczne krajowe cele rozwoju sektora elektroenergetycznego oraz regulacje i plany unijne w zakresie rozwoju połączeń transgranicznych. Na etapie sporządzana podlega konsultacjom z zainteresowanymi stronami i jest uzgadniany z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki

PZI

Plan zamierzeń inwestycyjnych PSE

R

RCC

Regionalne Centra koordynacyjne (ang. Regional Coordination Centres)

RCM

Reliability Centered Maintenance

RCN

Regionalne Centrum Nadzoru

RDB

rynek dnia bieżącego (ang. Intra-Day Market)

RDN

rynek dnia następnego (ang. Day Ahead Market)

Redispatching

Środek uruchamiany przez jednego lub kilku operatorów systemów – poprzez zmianę schematu wytwarzania lub obciążenia – w celu zmiany fizycznych przepływów w ramach systemu przesyłowego oraz zmniejszenia ograniczeń fizycznych

RGCE

Regional Group Continental Europe

RM

rynek mocy

ROC

regionalne centrum operacyjne (ang. Regional Operation Center)

RSCI

regionalne centra koordynacji i nadzoru (ang. Regional Security Coordination Initiatives)

S

SCADA

Supervisory Control and Data Acquisition

SCED

Security Constrained Economic Dispatch

SCUC

Security Constrained Unit Commitment

SDAC

Jednolite łączenie Rynków Dnia Następnego (Single Day-Ahead Coupling). Proces, w ramach, którego złożone zlecenia są kojarzone jednocześnie z alokacją międzyobszarowych zdolności przesyłowych

SE

Stacja elektroenergetyczna

SIDC

Jednolite łączenie Rynków Dnia Bieżącego (Single Intra-Day Coupling).
Proces, w ramach, którego złożone zlecenia są kojarzone w sposób ciągły, a jednocześnie alokowane są międzyobszarowe zdolności przesyłowe

SN

średnie napięcia

SOGL

Wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (ang. System Operation Guideline)

SOGL

System Operation Guidelines

Spółka

PSE

SRO

Szczegółowy Regulamin Organizacyjny

SwePol

połączenie Polska-Szwecja

T

TSC

Transmission System Operators Security Cooperation; inicjatywa powołana w grudniu 2008 r., mająca na celu podniesienie bezpieczeństwa pracy połączonych systemów elektroenergetycznych w Europie Środkowej poprzez zintensyfikowanie współpracy międzyoperatorskiej

TSCNET

Spółka TSCNET Services GmbH, której działalność obejmuje usługi wsparcia technicznego operatorów systemów przesyłowych w procesach planowania operacyjnego oraz wsparcia przy realizacji zadań koncepcyjnych prowadzonych w ramach inicjatywy regionalnej TSO Security Cooperation. Udziałowcami TSCNET Services jest kilkunastu europejskich operatorów systemów przesyłowych

TSO

transmission system operator

U

UE

Unia Europejska

URE

Urząd Regulacji Energetyki

W

wartość dodana

to różnica pomiędzy produkcją globalną a zużyciem pośrednim

WCD

wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej

WN

wysokie napięcia

WZ

Walne Zgromadzenie

X

XBR

dwustronny redispatching

Z

ZUZP

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

Zużycie pośrednie

Zużycie pośrednie obejmuje: łącznie wartość zużytych materiałów netto, surowców, paliw, energii, gazów technicznych, usług obcych, wydatki na podróże służbowe i inne koszty1.
1Dla PSE zużycie pośrednie zostało obliczone na podstawie danych z rachunku zysków i strat poprzez agregację kosztów do poziomu gałęzi gospodarki uwzględnionych w modelu. Następnie odjęto tzw. koszty osierocone oraz środki przekazywane przez PSE do Zarządcy Rozliczeń z tytułu opłaty OZE, gdyż koszty te nie stanowią elementu zużycia pośredniego. Takie podejście zastosowano również przy obliczeniach we wcześniejszych latach (2017, 2018, 2020)

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj