ZARZĄDZANIEPSE jako solidny partner

Budowanie relacji i partnerstw biznesowych

Regulacje prawne

Nasza spółka jako zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane publiczne i niepubliczne na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp) wraz z aktami wykonawczymi oraz Procedurami udzielania zamówień w PSE.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia w PSE mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniają następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 • posiadają wiedzę i doświadczenie;
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • mają sytuację ekonomiczną i finansową pozwalającą na realizację zamówienia.

Tryby udzielania zamówień

Szczegółowy sposób prowadzenia postępowań określają przepisy ustawy Pzp oraz Procedury udzielania zamówień w PSE.

W celu zachowania transparentności działań, postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz niepublicznych przygotowujemy i przeprowadzamy zgodnie z  fundamentalnymi zasadami zamówień wynikającymi z zapisów ustawy Pzp oraz Procedury udzielania zamówień, tj. zasadami:

 • uczciwej konkurencji,
 • bezstronności i obiektywizmu,
 • równego traktowania wykonawców,
 • przejrzystości.

Jako zamawiający przestrzegamy wymienionych zasad w fazie zarówno przygotowywania, jak i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, podczas opracowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powoływania komisji przetargowych oraz w trakcie prowadzenia postępowań. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

Zasada uczciwej konkurencji

Zasada uczciwej konkurencji jest najważniejszą zasadą prowadzenia i rozstrzygania postępowań przetargowych. Ma za zadanie umożliwić każdemu zainteresowanemu podmiotowi równy dostęp do informacji o zamówieniach oraz do samych zamówień. Dotyczy m.in. opisu warunków udziału w postępowaniu, a także sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

Niekiedy poszczególne tryby przetargowe narzucają również minimalną liczbę potencjalnych wykonawców, gwarantującą zachowanie zasady uczciwej konkurencji.

Prowadzenie postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji wymaga przestrzegania następujących reguł:

 • dopuszczenie do udziału w postępowaniu wielu wykonawców,
 • określenie wymagań gwarantujących dostęp do zamówienia tylko wykonawcom wiarygodnym,
 • określenie warunków zamówienia w sposób umożliwiający wykonawcom przygotowanie konkurencyjnych ofert.

Zasada równości

Zasada równości, zwana również „zasadą równego traktowania ubiegających się o zamówienie”, oznacza, że zamawiający nie może stosować wymagań preferujących określonego wykonawcę, ponieważ wszystkich wykonawców należy traktować na równych prawach, z zachowaniem tożsamych kryteriów. Przestrzeganie zasady równego traktowania polega przede wszystkim na stosowaniu wobec wszystkich wykonawców jednej miary, czyli stawianiu takich samych wymagań, stosowaniu takiej samej weryfikacji spełnienia wymagań oraz konsekwencji w ich egzekwowaniu.

Prowadzenie postępowania w sposób gwarantujący równe traktowanie wykonawców wymaga przestrzegania następujących reguł:

 • określenie wymagań w sposób jednakowy dla wszystkich wykonawców zainteresowanych uzyskaniem zamówienia,
 • określenie takiego samego dla wszystkich sposobu potwierdzenia spełnienia wymagań,
 • rozstrzygnięcie - poprzez porównanie złożonych przez wykonawcę informacji i dokumentów z wymaganiami - czy wykonawcy spełniają wymagania i podjęcie decyzji określonych w warunkach zamówienia stosownie do wyników oceny.

Zasada przejrzystości

Przejrzystość oznacza jasne i jednoznaczne reguły postępowania. Jednym z wymogów służących przestrzeganiu zasady przejrzystości w trakcie prowadzenia postępowania jest jawność rozumiana jako umożliwienie wszystkim zainteresowanym uczestnikom postępowania dostępu do informacji na równych zasadach oraz podejmowanie wszystkich czynności z zachowaniem maksymalnej bezstronności i obiektywizmu.

Udzielone zamówienia

PSE współpracują z szerokim gronem dostawców. W 2022 r. udzieliliśmy 483 zamówień na realizację zadań inwestycyjnych, dostawy towarów i zakup usług 328 kontrahentom na łączną wartość 2 409 701 639 zł.


Główne grupy kontrahentów PSE to:

 • wykonawcy prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w zakresie majątku sieciowego,
 • dostawcy aparatury i sprzętu,
 • firmy świadczące usługi.

W 2022 r. 98,36 proc. wartości kontraktów przyznano kontrahentom z Polski, 1,47 proc. kontrahentom z pozostałych krajów Unii Europejskiej (oprócz Polski), a pozostałe 0,17 proc. – kontrahentom spoza Unii Europejskiej.

Polityka zakupowa PSE jest realizowana zgodnie z przepisami prawa. Naszym celem we współpracy z dostawcami jest zbudowanie trwałych więzi i partnerskich relacji.

Działania wykonawców PSE są realizowane jako działania PSE i wpływają na postrzeganie naszej organizacji jako inwestora. Z tego powodu dla naszej spółki wysokie standardy i spójne wytyczne dotyczące współpracy wykonawców z lokalnymi społecznościami są szczególnie ważne

Kluczowe liczby

W 2022 r. nasza spółka zawarła wiele umów o charakterze inwestycyjnym oraz złożyła duże, opiewające na 82 mln zł zamówienie na aktualizację oprogramowania systemów. W zakresie przesyłowym zostały zawarte umowy o łącznej wartości o 79 mln zł wyższej niż w roku 2021 (umowy głównie na usługi systemowe i dyspozycyjności), a w zakresie eksploatacji nakłady wzrosły o 55 mln zł. Łącznie wartość podpisanych umów liczona w relacji rocznej wzrosła w 2022 r. o 447 mln zł.

Etyka i przejrzystość w relacjach z partnerami biznesowymi

Zgodnie z obowiązującą w PSE Procedurą Udzielania Zamówień, wszystkie osoby zaangażowane pośrednio lub bezpośrednio w postępowania zakupowe zobowiązane są do przestrzegania powszechnie obowiązującego prawa, zasad wynikających z Kodeksu etyki, systemu compliance, dobrych praktyk zakupowych oraz pozostałych wewnętrznych regulacji obowiązujących w spółce. 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj