WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO I PRACOWNIKÓWDziałalność PSE a taryfa przesyłowa i rachunki za energię

Taryfa przesyłowa i rachunki za energię elektryczną

Nasza spółka, jako jedyny OSP na terenie Polski, odpowiada za utrzymanie w KSE parametrów jakościowych, umożliwiających dostarczanie energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do KSE oraz wymianę transgraniczną. Odpowiada również za przesyłanie energii elektrycznej za pomocą sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych, co przekłada się na odpowiedzialność PSE za infrastrukturę przesyłową, w tym za realizację prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i remontowych, a także przedsięwzięć modernizacyjnych i prac mających na celu rozbudowę tej sieci.

Sieć przesyłowa musi sprostać zmianom wynikającym m.in. ze wzrostu zapotrzebowania i struktury zużycia energii w kraju oraz zmiany struktury i lokalizacji źródeł wytwórczych, w tym źródeł odnawialnych, a także z rozwijającej się wymiany transgranicznej.

Utrzymanie wymaganych parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy KSE wiąże się z koniecznością nabywania usług systemowych świadczonych przez wytwórców energii elektrycznej.

Finansowanie wydatków związanych z działalnością przesyłową, czyli kosztów funkcjonowania i nakładów inwestycyjnych, dokonywane jest na zasadach określonych w obowiązujących regulacjach prawnych. Wydatki pokrywane są przychodami z tytułu świadczonych usług przesyłania uzyskiwanymi ze stosowania Taryfy spółki zatwierdzanej przez Prezesa URE.

Taryfa spółki to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania opracowywany na kolejny rok taryfowy na podstawie planowanych, uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności oraz zwrotu z kapitału zaangażowanego w działalność przesyłową przeznaczonego na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Koszty stanowiące podstawę kalkulacji stawek opłat za usługi przesyłania podlegają ocenie Prezesa URE, który zatwierdza Taryfę w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego.

W 2022 r. Taryfa PSE zawierała stawki opłat taryfowych:

  • kalkulowane przez OSP na podstawie kosztów działalności przesyłowej PSE i zwrotu z kapitału;
  • wyznaczane przez Prezesa URE, niezwiązane bezpośrednio z działalnością PSE:

– opłata OZE związana z zapewnieniem dostępności w KSE energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; 

opłata mocowa związana z wynagrodzeniem za świadczenie usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego i dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia;

  • wyznaczane przez ministra właściwego ds. energii, niezwiązane bezpośrednio z działalnością PSE opłata kogeneracyjna związana z zapewnieniem dostępności w KSE energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;  
  • określane w ustawie o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych opłata przejściowa związana z usługą udostępniania KSE.

Przychody z opłat mocowej, OZE, kogeneracyjnej i przejściowej pobierane przez PSE  przekazywane są w całości do Zarządcy Rozliczeń, który zajmuje się ich dalszą redystrybucją do odpowiednich podmiotów na rynku energii elektrycznej.

Struktura opłat w taryfie PSE stosowanych w rozliczeniach w 2022 roku

Rys. Struktura opłat w taryfie PSE stosowanych w rozliczeniach w roku 2022

Zgodnie z obowiązującym w Polsce modelem funkcjonowania rynku energii elektrycznej, rozliczenia PSE za usługi przesyłania energii elektrycznej dokonywane są z odbiorcami fizycznie przyłączonymi do sieci przesyłowej na terytorium kraju, tj.:

  • operatorami systemów dystrybucyjnych, dla których koszty nabywania usług od PSE stanowią uzasadnione koszty prowadzenia działalności i są uwzględniane w kalkulacji ich taryf za usługi dystrybucji energii elektrycznej,
  • odbiorcami końcowymi.

Wytwórcy nie ponoszą opłat przesyłowych z tytułu wprowadzania energii elektrycznej do sieci. Wnoszą jedynie opłatę jakościową za ilość energii elektrycznej zużywanej przez odbiorców końcowych przyłączonych do ich sieci, instalacji i urządzeń, którym sprzedają energię elektryczną.

Przedsiębiorstwa obrotu nie wnoszą do PSE żadnych opłat taryfowych z wyjątkiem opłaty rynkowej, stosowanej wyłącznie w przypadku wymiany energii elektrycznej przez te przedsiębiorstwa pomiędzy systemami Polski i Ukrainy.

Warto wiedzieć

Dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, w tym m.in. gospodarstw domowych, koszt dostarczenia energii elektrycznej poza kosztami związanymi z działalnością OSD obejmuje również koszty działalności PSE, tj. związane z zakupem przez OSD usług przesyłowych od PSE.

Struktura rachunku za energię elektryczną odbiorcy w gospodarstwie domowym w 2022 roku

Warto wiedzieć

Średnia stawka netto opłaty za usługi przesyłania świadczone przez PSE (bez stawek dot. opłat wsparcia, czyli opłaty mocowej, przejściowej, OZE i opłaty kogeneracyjnej) stanowiła w 2022 r. jedynie ok. 3,8 proc. średniej stawki brutto1 dla gospodarstw domowych. Stawka netto dot. opłat wsparcia (opłaty: mocowa, przejściowa, kogeneracyjna i OZE) stanowiła 9,5 proc. średniej stawki brutto dla gospodarstw domowych. 

1 Zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, energia elektryczna opodatkowana jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%. W 2022 r. stawka ta została obniżona do 5%. 

Warto wiedzieć

Na wysokość rachunku dla gospodarstw domowych mają wpływ głównie:

  • cena energii elektrycznej,
  • koszty usług dystrybucji,
  • opłata mocowa.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj