WPŁYW NA GOSPODARKĘ I RYNEKUtrzymanie sieci przesyłowej

Sieć przesyłową PSE tworzy 15 892 km linii najwyższych napięć oraz 110 stacji elektroenergetycznych. Utrzymujemy stan techniczny i układ pracy sieci w sposób spełniający obowiązujące wymagania. Od poziomu dyspozycyjności naszych obiektów sieciowych w znacznym stopniu zależy bezpieczeństwo pracy całego systemu.

Nasza infrastruktura sieciowa obejmuje również podmorską linię kablową o napięciu 450 kV i długości 127 km. Długość całej linii łączącej Polskę ze Szwecją wynosi 254 km.

Stan sieci przesyłowej potwierdza wysoki zbiorczy wskaźnik dyspozycyjności urządzeń przesyłowych (DYSU), który w 2022 r. osiągnął poziom 99,72 proc. przy wartości referencyjnej ≥  97,5 proc.

Warto wiedzieć

Wskaźnik dyspozycyjności urządzeń przesyłowych – DYSU – obliczany jest jako średnia arytmetyczna wartości wskaźników dyspozycyjności 5 grup urządzeń przesyłowych obejmujących grupy linii oraz transformatorów zainstalowanych na naszych stacjach.

Dyspozycyjność każdej z grupy tych urządzeń liczona jest jako stosunek faktycznego czasu pracy urządzeń przesyłowych (w godzinach) w ciągu roku do nominalnej liczby godzin w ciągu roku.

Wskaźnik DYSU jest ukierunkowany na monitorowanie gotowości elementów sieci przesyłowej do świadczenia usługi przesyłania energii elektrycznej i uwzględnia dyspozycyjność wymienionych poniżej 5 grup urządzeń przesyłowych:

  1. Linie kategorii L1 – linie międzynarodowe, promieniowe oraz pracujące na napięciu 400 kV obciążone w szczycie mocą powyżej 300 MW, a także pracujące na napięciu 220 kV, obciążone w szczycie mocą powyżej 170 MW;
  2. Linie kategorii L2 – pozostałe linie nie wymienione w punkcie 1 i 3;
  3. Linie blokowe LB – linie wyprowadzające moc z elektrowni (łączą elektrownie z dużymi stacjami przyelektrownianymi);
  4. Transformatory w stacjach kategorii S11 – transformatory w stacjach mających połączenia z systemami innych państw, w stacjach przyelektrownianych oraz w stacjach sprzęgających sieć 400 i 220 kV;
  5. Transformatory w stacjach kategorii S22 – transformatory w pozostałych stacjach niewymienionych w punkcie 4.

Nadzorowanie sieci przesyłowej

Prowadzenie nadzoru nad pracą i stanem technicznym sieci przesyłowej

Utrzymanie majątku sieciowego wymaga pełnienia stałego nadzoru nad pracą i stanem technicznym poszczególnych elementów sieci przesyłowej. Do tego zadania w strukturach Departamentu Eksploatacji zostały powołane służby nadzoru eksploatacji: Centrum Nadzoru (CN) w Konstancinie-Jeziornie oraz pięć Regionalnych Centrów Nadzoru (RCN) w siedzibach zamiejscowych komórek organizacyjnych w Warszawie, Radomiu, Katowicach, Poznaniu i Bydgoszczy. Model służb nadzoru ma strukturę hierarchiczną. Regionalne Centra Nadzoru funkcjonalnie podlegają Centrum Nadzoru i odpowiadają za wyznaczony obszar majątku sieciowego PSE.

Rys. Organizacja służb nadzoru eksploatacji PSE 

85 spośród 110 stacji elektroenergetycznych będących na majątku PSE jest sterowanych  i nadzorowanych zdalnie. Pozwala to wykonywać operacje łączeniowe z ośrodków nadrzędnych KDM/ODM/CN/RCN, usprawniając pracę KSE. Stacje są sukcesywnie dostosowywane do standardu obiektów zdalnie sterowanych i nadzorowanych w ramach modernizacji. W obiektach nieuznanych za sterowane i nadzorowane zdalnie wszystkie czynności ruchowe są realizowane przez ZES.

Gospodarka magazynowa jako proekologiczna inicjatywa wpisująca się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym

Gospodarka magazynowa w PSE przede wszystkim zapobiega powstawaniu dużej ilości odpadów. Osiągane jest to poprzez m.in.:

  • magazynowanie zdemontowanych urządzeń sprawnych. W sytuacji, gdy demontaż dotyczy urządzeń sprawnych, urządzenia są przekazywane do składowania w rezerwie magazynowej w celu ponownego użycia na potrzeby usuwania awarii lub bieżących napraw;
  • remont urządzeń niesprawnych. Po wystąpieniu awarii lub usterki niesprawne urządzenia są demontowane, a następnie – w miarę możliwości – badane i przekazywane do remontu. Po przeprowadzeniu remontu są przekazywane do rezerwy magazynowej jako sprawne i nadające się do ponownego użytku.

Dla urządzeń lub materiałów, które utraciły sprawność techniczną i w odniesieniu do których nie ma planu przeprowadzenia remontu, przygotowywane są postępowania przetargowe na odpowiednie zagospodarowanie w formie odpadów. Medium izolacyjne w urządzeniach stanowi często odpad niebezpieczny wg ustawy o odpadach, dlatego PSE, jako wytwórca, są odpowiedzialne za odpady do momentu ich ostatecznego zagospodarowania.

PSE aktywnie uczestniczą w krajowym systemie BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami) i realizują na bieżąco wszelkie obowiązki w tym zakresie. Pozwoliło to na wypracowanie efektywnego narzędzia dla wszystkich uczestników procesu gospodarowania odpadami.

Gospodarka odpadami odbywa się poprzez przekazanie odpadów do firm zewnętrznych, które posiadają niezbędne uprawnienia i decyzje wymagane przepisami prawa.

PSE weryfikują uprawnienia podmiotów zewnętrznych realizujących prace w zakresie gospodarowania odpadami. Ilość wytworzonych odpadów jest zależna od zakresu prowadzonych prac eksploatacyjnych na sieci elektroenergetycznej, modernizacji linii oraz stacji, a także występowania awarii.

Większość wytworzonych w spółce odpadów stanowią odpady metali, które podlegają odzyskowi (stal, aluminium, miedź).

Nasze działania wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, co czyni prowadzenie procesu gospodarki magazynowej pośrednio działaniem proekologicznym.

Kluczowe liczby

głównych lokalizacji magazynowych PSE: po 2 w Radomiu i Bydgoszczy oraz po 1 w: Warszawie, Katowicach i Poznaniu,

składów magazynowych na terenie całego kraju,

Z magazynu na potrzeby procesu eksploatacyjnego wydano:

sztuki materiałów lub urządzeń,

metry przewodów roboczych i eksploatacyjnych, 36 kompletów fundamentów wydanych z magazynu na potrzeby procesu eksploatacyjnego w 2022 roku.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj