WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO I PRACOWNIKÓWPriorytety PSE dotyczące rozwoju HR

Dbamy o rozwój kompetencji pracowników, prowadzący do osiągania rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami. 
Silnymi stronami kapitału ludzkiego PSE są: wysoki poziom wiedzy specjalistycznej oraz wysoki poziom wykształcenia. Wynika to z faktu realizacji przez naszą spółkę funkcji operatora systemu przesyłowego, wymagającej unikalnych kompetencji pracowniczych, m.in. w obszarze dyspozycji mocy, realizacji inwestycji oraz zapewnienia utrzymania majątku sieciowego i dyspozycyjności sieci przesyłowej w oczekiwanym stopniu.

Polityka personalna i priorytety HR

Fundamentami polityki personalnej są wartości PSE i kultura korporacyjna, a ich rozwinięciem – trzy filary naszej polityki: Wartości, Wysoka jakość i Doskonalenie. Obowiązująca w PSE Polityka personalna adresowana jest do wszystkich pracowników PSE i definiuje kluczowe obszary, od których zależy skuteczna realizacja strategii.

Wszystkie nasze działania ukierunkowane na rozwój zawodowy pracowników mają na celu:

 • zapewnienie jak największego wsparcia organizacji w osiąganiu celów biznesowych,
 • uczynienie dbałości o jakość kapitału intelektualnego w organizacji działaniem priorytetowym,
 • dbałość o stały, planowy i zgodny z potrzebami organizacji rozwój kompetencji pracowników,
 • podniesienie efektywności zarządzania kosztami związanymi z realizacją procesów kadrowych,
 • kreowanie kultury organizacyjnej nastawionej na budowanie najwyższej jakości pracy,
 • zapewnienie systemowych rozwiązań wspomagających zarządzanie kapitałem intelektualnym,
 • wykreowanie wizerunku PSE jako atrakcyjnego pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Model kompetencji

W 2022 r. kontynuowaliśmy prace nad opracowywaniem katalogu kompetencji profesjonalnych obejmujących wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne do wykonywania zadań powierzonych na danym stanowisku. Do prac sukcesywnie włączane były kolejne obszary merytoryczne w departamentach: eksploatacji, zarządzania systemem, standardów technicznych oraz teleinformatyki.

Równolegle pracowaliśmy nad katalogiem kompetencji osobistych, w skład których wchodzą w pierwszej kolejności kompetencje ogólnofirmowe (wynikają ze strategii, niezbędne dla realizacji zadań zawodowych na każdym stanowisku) oraz menedżerskie, istotne dla zachowania ciągłości procesów biznesowych w spółce.

Rozwiązania wypracowane w ramach modelu kompetencji powstają w ścisłej współpracy ze stroną biznesową, również dlatego, że to jej pracownicy będą ich kluczowymi beneficjentami. Podstawowym założeniem jest wypracowanie narzędzi wspierających osiąganie postawionych celów strategicznych, a także wprowadzenie systemowych rozwiązań wspierających kadrę kierowniczą w procesie zarządzania kapitałem ludzkim, tak, by móc pozyskiwać, utrzymywać i rozwijać pracowników o kompetencjach odpowiadających bieżącym i przyszłym potrzebom organizacji.

W naszej organizacji nie zatrudniamy tzw. współpracowników, których praca jest kontrolowana przez naszą spółkę.

Rozwój pracowników

Ciągłe podnoszenie kompetencji pracowników jest istotnym elementem wpływającym na skuteczną realizację zadań wynikających z celów strategicznych naszej spółki. PSE prowadzą szereg działań rozwojowych, które koncentrują się wokół dostarczenia wiedzy i umiejętności potrzebnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego. Podobnie jak w poprzednich latach, w 2022 r. istotnymi elementami działań rozwojowych były dwa dedykowane programy rozwojowe skierowane do Służb Eksploatacji oraz Służb Dyspozytorskich.

Wszyscy pracownicy PSE – niezależnie od zajmowanego stanowiska oraz stażu pracy – mogli korzystać ze szkoleń dostępnych w ramach katalogu szkoleń. Znaczna część działań szkoleniowych nadal realizowana była w formule online. Dodatkowo, w 2022 r. nasza spółka wdrożyła nowe rozwiązanie szkoleniowe – tzw. szkolenia EDU-MIX, łączące udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez trenerów z możliwością samodzielnego pogłębiania wiedzy przy pomocy szkoleń e-learningowych.

W ramach katalogu szkoleń dostępne są następujące formy rozwoju:

 1. Szkolenia menedżerskie Akademia Menedżera, w ramach których oferujemy kadrze kierowniczej i menedżerskiej dopasowane do indywidualnych potrzeb szkolenia doskonalące umiejętności kierownicze i przywódcze;
 2. Szkolenia specjalistyczne i eksperckie – obejmujące tematykę związaną z zadaniami realizowanymi przez poszczególnych pracowników;    
 3. Szkolenia rozwijające umiejętności miękkie – doskonalące umiejętności osobiste, wspierające efektywne funkcjonowanie zadaniowe;
 4. Szkolenia adaptacyjne/wstępne/okresowe/stanowiskowe– obejmują wszystkie grupy pracowników niezależnie od obszarów funkcjonalnych i hierarchii, dostarczają wiedzy bazowej, uniwersalnej, niezbędnej w pracy;
 5. Konferencje branżowe.

Poza udziałem w różnorodnych szkoleniach i konferencjach branżowych, pracownicy podnoszą kwalifikacje, korzystając także z dofinansowania studiów oraz kursów językowych.

Szkolenia e-learningowe

W 2022 r. PSE udostępniały pracownikom – za pośrednictwem platformy e-DeK – szkolenia o różnorodnej tematyce pozwalającej na pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności, z których zatrudnieni mogą korzystać w miarę swoich potrzeb lub zgodnie z rekomendacją przełożonych. Część udostępnionych materiałów stanowiły szkolenia obowiązkowe dotyczące m.in. cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji, zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ), BHP oraz prawa pracy dla menedżerów. Bogata biblioteka szkoleń fakultatywnych naszej spółki zawiera propozycje z różnych obszarów tematycznych: kreatywności, efektywności, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, zarządzania projektami, automotywacji, budowania zespołu oraz zarządzania zmianą.

Dużym zainteresowaniem pracowników cieszył się nowy cykl szkoleniowy – pigułki szkoleniowe dotyczące pierwszej pomocy. Każde z krótkich, cyklicznych szkoleń omawiało inne zagadnienie dotyczące udzielania pomocy w nagłych wypadkach. Dzięki szkoleniom pracownicy poznali zasady właściwego postępowania w przypadku zadławienia, zasłabnięcia, utraty przytomności oraz nagłego zatrzymania krążenia. Pigułki szkoleniowe są jednym z licznych działań prowadzonych przez PSE w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników.

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika wg struktury zatrudnienia i płci
System e-DeK

W PSE do kompleksowej obsługi procesów szkoleniowych wykorzystywana jest platforma SAP SuccessFactors (dalej: system e-DeK). Pozwala ona na zwiększenie efektywności szkoleń dzięki nieograniczonemu dostępowi pracowników do treści edukacyjnych, usprawnia obieg dokumentów oraz zapewnia szybki wgląd do informacji.

Moduł Learning Management System, wdrożony jako pierwszy w 2020 r., znajduje szerokie zastosowanie w udostępnianiu różnych form szkoleniowych pracownikom (e-learning, szkolenia z trenerem, mieszane, sekwencyjne, cykliczne etc.), sprawdza się również w obszarze zarządzania szkoleniami okresowymi BHP oraz wspiera realizację planu szkoleń.

W 2022 r. w naszej spółce znacznie wzrosło zainteresowanie szkoleniami organizowanymi stacjonarnie, choć nadal dużą popularnością cieszyły się szkolenia z trenerem oferowane w formule online. Szkolenia e-learningowe to już stały punkt bogatej oferty szkoleniowej. Możliwość bieżącego raportowania i kontroli wykonania, jaką daje system, sprawia, że formuła e-learningu jest chętnie wykorzystywana również do projektowania i obsługi szkoleń obligatoryjnych.

W roku 2022 platforma SAP SF zyskała nowoczesną stronę główną, intuicyjną i przyjazną dla użytkownika, z wygodnymi funkcjonalnościami ułatwiającymi poruszanie się w systemie. Z platformy korzystają na bieżąco wszyscy pracownicy PSE.

Biorąc pod uwagę możliwości systemu i pozytywne doświadczenia z dotychczasowej jego eksploatacji planowany jest dalszy rozwój systemu i implementacja kolejnych modułów, takich jak onboarding, cele i oceny oraz sukcesja i rozwój.

Rekrutacja i działania związane z budowaniem marki pracodawcy

Dobre relacje z pracownikami rozpoczynają się od pierwszego kontaktu z kandydatami do pracy, dlatego dużą wagę przykładamy do jakości prowadzonych przez nas procesów rekrutacyjnych. W 2022 r. postępowania rekrutacyjne prowadziliśmy nadal przede wszystkim w formule zdalnej, ale niezależnie od sposobu prowadzenia spotkań dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone przez nas procesy były profesjonalne i transparentne. Szczególnie zależy nam na pozyskiwaniu nowych pracowników spośród absolwentów wyższych uczelni, dlatego braliśmy udział w targach pracy oraz zaoferowaliśmy możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych studentom i absolwentom wyższych uczelni w ramach programów stażowych.

Programy stażowe

Program stażowy Energetyczny Staż

W 2022 r. PSE uruchomiły 9. edycję programu stażowego Energetyczny Staż, kierowanego do studentów i absolwentów, którzy mogą wykazać się bardzo dobrymi wynikami w nauce.

Celami programu są:

 • pozyskiwanie z rynku młodych talentów,
 • budowanie pozytywnego wizerunku PSE jako odpowiedzialnego pracodawcy.

W 2022 r. w ramach tego programu PSE przyjęły 7 stażystów.

Program stażowy Energia dla Przyszłości

W 2022 r. kontynuowaliśmy udział w programie stażowym Energia dla Przyszłości, realizowanym we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz spółkami z sektora energetycznego (PKN Orlen, PGNiG, PGE).

Celami programu są:

 • budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni technicznych zainteresowanych pracą w branży energetycznej,
 • zapoznanie stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych kraju i Ministerstwie Klimatu i Środowiska,
 • przygotowanie stażystów do pracy w sektorze energetycznym.

W 2022 r. w ramach tego programu PSE przyjęły jednego stażystę. Staż był realizowany w formule hybrydowej (zdalnej i stacjonarnej), z zachowaniem restrykcji sanitarnych i zasad bezpieczeństwa.

Akademia Energii

W 2022 r. odbyła się kolejna, XI edycja Akademii Energii. Jest to projekt szkoleniowo-edukacyjny Fundacji im. Lesława A. Pagi skierowany do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z branżą energetyczną. Celem projektu jest stworzenie możliwości odbycia najlepszych praktyk w branży.

W ramach XI edycji projektu odbyły się spotkania szkoleniowe z menedżerami i ekspertami z Departamentu Zarządzania Systemem, na których omówiono zagadnienia dotyczące wybranych aspektów prowadzenia ruchu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz znaczenia wymiany międzysystemowej dla bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Osobny moduł, zatytułowany Leadership, został poświęcony kwestii przywództwa. Menedżerowie PSE opracowali też i zaprezentowali case study, nad rozwiązaniem którego pracowali uczestnicy.

Targi pracy

W 2022 r. w celu zwiększenia skuteczności prowadzonych procesów rekrutacyjnych i pozyskania najlepszych kandydatów do pracy PSE wzięły również udział w wybranych imprezach o charakterze targów pracy:

 • Targi Pracy IT online (edycja wiosenna), 
 • Targi Pracy IT na Politechnice Warszawskiej (edycja jesienna),
 • Kongres Energetyki Przyszłości w Toruniu,
 • Data Science Machine Learning Edition,
 • Career Day organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Energetyki SGH przy okazji Future Energy Summit,
 • Dzień Otwarty Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej (edycja wiosenna i jesienna),
 • Absolvent Talent Days we Wrocławiu i Katowicach,
 • Festiwal Pracy Jobicon.

PSE wzięły również udział w grze networkingowej Business Networking Day przygotowanej dla studentów Politechniki Warszawskiej w ramach Dnia Otwartego Instytutu Elektroenergetyki. Nasza organizacja zaprezentowała oferty pracy, staży i praktyk studentom Politechniki Warszawskiej w Katalogu XXV Targów Pracy i Praktyk dla Informatyków i Elektroników na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz w Informatorze dla studentów i kandydatów na studia.

Inne inicjatywy wspierające rekrutację

Kontynuowaliśmy działania związane z budowaniem marki pracodawcy poprzez promowanie ofert pracy na profilu spółki na Linkedin oraz przez prowadzenie kampanii informacyjnej Piątki z rekruterem na portalu Linkedin. Na przełomie lipca i sierpnia 2022 r. we współpracy z portalem Pracuj.pl została przeprowadzona kampania reklamowa Digital+, której celem było promowanie ofert pracy PSE m.in. w social mediach (Facebook, Messenger oraz Instagram). W grudniu 2022 r. zakończyły się prace wdrożeniowe badania candidate experience, w którym za pomocą ankiety zbieraliśmy opinie uczestników procesów rekrutacyjnych PSE na temat oceny procesu. Zebrane dane pomogą nam zoptymalizować prowadzone procesy rekrutacyjne.

System ocen pracowników

W 2022 r., podobnie jak w latach poprzednich, wszyscy pracownicy PSE podlegali ocenie okresowej. Ocena pracowników na stanowiskach specjalistycznych dokonywana była w cyklach kwartalnych i dotyczyła poziomu realizacji zadań. Osoby na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich, eksperckich oraz radców prawnych były objęte indywidualnym systemem motywacji płacowej (Zarządzanie przez cele). Zarządzanie przez cele jest sposobem oceny kompleksowym i zorientowanym na wynik, sprzyjającym zwiększeniu zaangażowania kadry w realizację celów strategicznych i ułatwiającym monitorowanie realizacji celów. Rozliczanie celów odbywa się w cyklach półrocznych.

Wsparcie trudnych rozmów

Pracownicy PSE mają kontakt z różnymi osobami, zarówno wewnątrz spółki, jak i poza nią. W celu poprawy jakości komunikacji, ale także w odpowiedzi na wyzwanie, jakim jest ciągła poprawa bezpieczeństwa, PSE zorganizowały cykl webinarów dotyczących zapobiegania agresji oraz prowadzenia trudnych rozmów. Spotkania ze specjalistami zajmującymi się tą tematyką: psychologiem, negocjatorem policyjnym i mediatorką, wzbogacono pakietem podcastów. Zaproponowana tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród pracowników i kadry menedżerskiej spółki.

Tworzenie przestrzeni do rozwoju pracowników – mentoring

Ze względu na wyjątkową funkcję pełnioną przez PSE – operatora sieci przesyłowej – pracownicy naszej organizacji mają potrzebę pozyskiwania specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin. Barierą w procesie pozyskiwania w spółce nowych informacji dotyczących specyfiki różnych obszarów jest dość złożona struktura organizacyjna PSE. W odpowiedzi na te wyzwania powstał program mentoringowy, wspierający wymianę wiedzy specjalistycznej pomiędzy pracownikami i umożliwiający nawiązanie nowych kontaktów wewnątrz organizacji.

Udział w programie mentoringowym PSE jest dobrowolny. Uczestnikami mogą być zarówno osoby, które chcą podzielić się swoją wiedzą z innymi, jak i te, które chcą pozyskać specjalistyczną wiedzę od innych pracowników spółki. Na początku każdej edycji organizowane są warsztaty przygotowujące uczestników do pełnienia ról mentorów i ich podopiecznych (ang. mentee). Następnie uczestnicy są dobierani w pary, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami rozwojowymi i wiedzą oferowaną przez mentorów. Pary mentoringowe samodzielnie dbają o cykliczność spotkań i realizację uzgodnionych celów. Podczas trwania całej edycji zarówno mentorzy, jak i mentee, mają możliwość skorzystania ze wsparcia opiekunów programu. Oprócz pracy w parach, program oferuje również możliwość pozyskania wiedzy podczas tzw. wykładów mentoringowych, w ramach których eksperci wewnętrzni dzielą się swoją wiedzą z różnych dziedzin, pozwalając na coraz lepsze poznawanie PSE. Wykłady są prowadzone 2-3 razy w miesiącu i cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród mentee, jak i mentorów, a także osób niebędących uczestnikami programu.

W 2022 r. zakończyła się pierwsza edycja programu i rozpoczęła druga. W drugiej edycji powstało 66 par mentoringowych.

Pracownicy objęci zbiorowym układem pracy*

Przyjęcia w 2022 roku

Odejścia w 2022 roku

Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci w stosunku do płacy minimalnej

Ekwiwalent świadczeń dodatkowych

Benefity i programy prozdrowotne dla pracowników

PSE zapewniają bogaty pakiet świadczeń socjalnych. W 2022 r. nasi pracownicy mieli do dyspozycji m.in.: Pracowniczy Program Emerytalny, dofinansowanie posiłków, program profilaktyczny, dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin, pożyczki na cele mieszkaniowe, dofinansowanie zielonych szkół oraz żłobków i przedszkoli dzieci pracowników. Zatrudnieni w PSE mogli także korzystać z programu wsparcia Możesz na nas liczyć, umożliwiającego pracownikom i członkom ich najbliższych rodzin bezpłatne korzystanie z konsultacji z psychologami, doradcami finansowymi i prawnikami.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj