WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO I PRACOWNIKÓWFlagowe projekty społeczne

Założenia działań społecznych prowadzonych przez PSE

Jako PSE rozumiemy, że jesteśmy współodpowiedzialni za rozwój lokalnych społeczności z terenów, na których prowadzimy działalność związaną z inwestycjami sieciowymi lub eksploatacją istniejącej już infrastruktury. Prowadzimy działania na rzecz gmin i powiatów, w których jesteśmy aktywni, by podnieść jakość życia mieszkańców.

W 2022 r. PSE wsparły długofalowe inicjatywy m.in. w obszarach:

  • Ochrony środowiska
  • Promocji zdrowia
  • Bezpieczeństwa
  • Edukacji
  • Poprawy jakości życia obywateli
  • Działań eliminujących nierówności.

Inicjatywa z obszaru: OCHRONA ŚRODOWISKA

Monitoring nielegalnych wysypisk śmieci

Teren biznesowy PSE: Modernizacja linii 400 kV Krajnik-Morzyczyn i Morzyczyn-Dunowo

Wartość projektu: 19 927 zł 

Głównym celem projektu realizowanego przez Gminę Kobylanka było ograniczenie degradacji i poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy poprzez zapobieganie zaśmiecaniu dróg gminnych i lasów odpadami wielkogabarytowymi, elektrycznymi i elektronicznymi. Gmina, mimo dobrze funkcjonującego systemu odbioru odpadów od mieszkańców, boryka się z problemem porzucania odpadów wzdłuż rzadko uczęszczanych dróg gminnych. Są to najczęściej odpady, których zagospodarowanie jest kosztowne, jak np. opony, opakowania po chemikaliach oraz odpady budowlane.

Dzięki sprzętowi zakupionemu z grantu w programie Wzmocnij Swoje Otoczenie – fotopułapkom i dronowi, a także odpowiedniemu szkoleniu – Straż Gminna w Kobylance ma narzędzia i kompetencje do monitorowania obszarów szczególnie zagrożonych zanieczyszczaniem różnego rodzaju odpadami. Realizacja projektu pozwoli na ustalenie tożsamości osób porzucających odpady, a w efekcie zmniejszy nakłady finansowe gminy ponoszone na zagospodarowanie odpadów z nielegalnych wysypisk, będzie pełniła rolę prewencyjną oraz poprawi wizerunek gminy.

Sprzęt pozostaje do dyspozycji Straży Gminnej od września 2022 r. Beneficjentami działań są nie tylko mieszkańcy gminy Kobylanka, ale również turyści wypoczywający na terenie gminy – łącznie około 15 tys. osób.

Cykl warsztatów krawieckich w duchu zero waste

Teren biznesowy PSE: Morskie farmy wiatrowe

Wartość projektu: 20 000 zł

Stowarzyszenie „Towarzystwo Dolina Raduni” w ramach programu Wzmocnij Swoje Otoczenie otrzymało grant na realizację cyklu warsztatów krawieckich z uwzględnieniem idei upckclingu modowego. Idea wpisuje się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), zgodnie z którą produkty, które już zostały wytworzone, należy wykorzystywać jak najdłużej, naprawiając je lub dostosowując do własnych potrzeb, dzięki czemu oszczędzamy zasoby naturalne i chronimy środowisko przed dalszą degradacją. Inicjatywa pod nazwą „Mocni w szyciu” skierowana była do mieszkańców gminy Pruszcz Gdański. Pomysł na projekt powstał kilka lat wcześniej, gdy dostrzeżono zainteresowanie mieszkanek wszelkiego rodzaju zajęciami typu „zrób to sam”: szyciem, majsterkowaniem, szydełkowaniem itp. 

W ramach projektu zakupione zostały maszyny do szycia, materiały i drobny sprzęt krawiecki oraz zorganizowano szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności szycia pod okiem instruktora. Sprzęt posłuży do kontynuacji działań w formule otwartych klubów działających w świetlicach wiejskich. Realizacja projektu zakończyła się w listopadzie 2022 roku. Grant przyznany przez PSE umożliwił zakup 10 maszyn do szycia, nici oraz tkanin. Z warsztatów skorzystało ok. 30 osób.

https://www.youtube.com/watch?v=TROZjtPF32w

Inicjatywy z obszaru: PROMOCJA ZDROWIA

Zwiększenie dostępności do specjalistycznej diagnozy w kierunku autyzmu

Teren biznesowy PSE: Morskie farmy wiatrowe

Wartość projektu: 13 312,03 zł

Celem projektu, zrealizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pucku, było zwiększenie dostępności do specjalistycznej diagnozy w kierunku autyzmu dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie powiatu puckiego. Jednym z priorytetowych obszarów aktywnej działalności poradni jest odpowiednio wczesne rozpoznanie choroby, do czego niezbędny jest specjalistyczny sprzęt diagnostyczny. Dzięki środkom pozyskanym od PSE w ramach programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” w poradni już od czerwca 2022 r. działają nowe urządzenia Ados-2. Dzięki temu czas oczekiwania na diagnozę jest znacznie krótszy, a sama diagnoza jest bezpłatna i dostępna bez skierowania.

Kierunek działań poradni z Pucka jest bardzo ważny, gdyż liczba osób potrzebujących pomocy z uwagi na podejrzenie autyzmu bądź już stwierdzony autyzm stale rośnie. Szybka diagnoza daje osobom w spektrum autyzmu możliwość wcześniejszego rozpoczęcia terapii i uzyskania odpowiedniej pomocy, co znacząco zwiększa szanse  na lepsze funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne.

https://www.youtube.com/watch?v=nwg1Ecgy5os

 

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na użytek mieszkańców z problemami zdrowotnymi

Teren biznesowy PSE: Budowa linii 400 kV Mikułowa-Świebodzice

Wartość projektu: 19 560,51 zł

Celem projektu zrealizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie był zakup sprzętu rehabilitacyjnego w celu nieodpłatnego udostępniania go mieszkańcom gminy, którzy mierzą się z problemami zdrowotnymi.  W czasie realizacji projektu ponad 800 mieszkańców gminy Siekierczyn osiągnęło wiek powyżej 65 lat. Starzenie społeczeństwa, choroby i niepełnosprawności podnoszą zapotrzebowanie na sprzęt rehabilitacyjny ułatwiający codzienne funkcjonowanie. W przeszłości mieszkańcy gminy wielokrotnie zwracali się do ośrodka pomocy społecznej z prośbą  o pomoc w wypożyczeniu lub zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny. Bezskutecznie, ponieważ ośrodek nie posiadał sprzętu ze względu na ograniczone środki finansowe przeznaczone na działalność.

Dzięki grantowi z programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” OPS z Siekierczyna otrzymał urządzenia o wartości blisko 20 tys. zł, w tym sprzęt rehabilitacyjny wspomagający w codziennym funkcjonowaniu (np. balkonik) oraz niezbędny do odzyskania sprawności ruchowej po wypadkach i urazach (kule, wózki inwalidzkie, chodziki). Sprzęt jest dostępny dla mieszkańców od października 2022 roku.

Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy gminy Siekierczyn, łącznie ponad 4 tys., w tym osoby z problemami zdrowotnymi, wspomagający ich na co dzień członkowie rodzin oraz ci, których podobne problemy będą dotyczyć w przyszłości. Zakupiony sprzęt rehabilitacyjny posłuży mieszkańcom przez wiele lat, a ewentualne naprawy i konserwacja będą wykonywane regularnie przez pracownika placówki.

Inicjatywy z obszaru: BEZPIECZEŃSTWO

Minimiasteczko ruchu drogowego dla przedszkola

Teren biznesowy PSE: Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna

Wartość projektu: 20 000 zł

Na terenie Przedszkola nr 2 Tęczowa Kraina w Karczewie powstało miasteczko ruchu drogowego zakupione z grantu od PSE w ramach programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. W jego skład wchodzą: maty imitujące asfalt, rondo i znaki drogowe.

Nowe zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem miasteczka pozwalają na przygotowanie dzieci do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym. Na terenie przedszkola odbywają się warsztaty, zajęcia edukacyjne i spotkania dotyczące tego, w jaki sposób zachować się na ulicach, chodnikach, ścieżkach rowerowych. Dzięki uprzejmości policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku dzieci uczestniczyły również w spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa i właściwego zachowania na drodze, a następnie miały okazję wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami podczas praktycznych zajęć z policjantami. Do miasteczka zapraszane są  również przedszkolaki z innych placówek oraz uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych. Do października 2022 r. z miasteczka skorzystało ok. 125 dzieci.

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w wieku przedszkolnym, a tym samym – bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Nowa pomoc dydaktyczna umożliwia przekazywanie wiedzy i praktycznych umiejętności w bardzo atrakcyjnej formie. Zorganizowanie minimiasteczka ruchu drogowego umożliwiło przygotowanie dzieci do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym poprzez eliminowanie niewłaściwych postaw, kształtowanie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu oraz promowanie bezpiecznych wzorców zachowań.  

 

Zakup wyposażenia do ratownictwa wodnego

Teren biznesowy PSE: Morskie farmy wiatrowe

Wartość projektu: 20 000 zł

Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna

Inicjatywa jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Somoninie miała na celu umożliwienie strażakom interwencji z zakresu szeroko rozumianego ratownictwa wodnego, jak np. ratowanie zagrożonych osób, usuwanie zagrożeń ekologicznych oraz interwencje związane z powodziami. Te ostatnie ze względu na postępującą zmianę klimatu zdarzają się coraz częściej, a co za tym idzie – zwiększa się również liczba działań podejmowanych przez służby ratownicze. Dodatkowo, okolice Somonina to tereny, na których znajduje się wiele mniejszych i większych jezior oraz rzek, a w związku z tym i zagrożeń, jakie mogą się z nimi wiązać.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu są druhowie z jednostki OSP Somonino – około 45 osób. Dzięki grantowi z programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie od września 2022 r. mają do dyspozycji środki ochrony osobistej i sprzęt, który pozwoli im na skuteczne niesienie pomocy w warunkach wodnych. Są to dwa zestawy do ratownictwa wodnego i lodowego złożone z kombinezonów do pracy w wodzie, kamizelek ratowniczych, kasków, rzutek ratowniczych, lin, noży i specjalnych śrub lodowych. Pośrednimi beneficjentami projektu są wszyscy mieszkańcy Somonina i okolicznych miejscowości, łącznie około 25 tys. osób.

Inicjatywy z obszaru: EDUKACJA

Stworzenie pracowni matematyczno-fizycznej w Szkole

Teren biznesowy PSE: Budowa linii 2 x 400 kV Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole

Wartość projektu: 20 000 zł

Celem projektu zgłoszonego do programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Dominika Savio w Kłobucku poprzez stworzenie warunków do nauki na co najmniej takim samym poziomie, jak w dużych miastach, uatrakcyjnienie zajęć oraz dostosowanie warunków i metod pracy do potrzeb uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Istotnym aspektem było zwiększenie zainteresowania naukami ścisłymi wśród dziewczynek i częstsze uwzględnianie przez nie tych kierunków przy wyborze szkoły ponadpodstawowej.

Na terenie szkoły powstała nowoczesna pracownia matematyczno-fizyczna wyposażona w pomoce dydaktyczne potrzebne do efektywnej pracy na lekcjach matematyki i fizyki. Dzięki środkom z grantu został wykonany remont sali, zakupiono ergonomiczne meble, monitor interaktywny oraz sprzęt edukacyjny, jak np. generator Van de Graaffa z kulą elektryczną oraz zestaw magnetyczny do optyki geometrycznej z laserem diodowym. Pracownia działa od listopada 2022 r., korzysta z niej około 1 000 członków szkolnej społeczności. 

 

Utworzenie ekocentrum i stacji meteorologicznej

Teren biznesowy PSE: Morskie farmy wiatrowe

Wartość projektu: 20 000 zł

W ramach grantu z programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Nowej Wsi Lęborskiej zrealizowało projekt pod nazwą „Nowowiejskie EKOcentrum na górce pod chmurką – czyli dla dużego i małego coś z przyrodą związanego!”. Celem projektu było stworzenie przy Szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej ekopracowni, która pozwoli uczniom poznawać i odkrywać przyrodę w atrakcyjny sposób oraz podniesie jakość edukacji ekologicznej w szkole. Zajęcia z ekologii będą odbywały się w naturalnym środowisku, co pomoże uczniom lepiej zrozumieć zależności występujące w przyrodzie.

Ekopracownia powstała we wrześniu 2022 roku. Składa się z kilku elementów. Są to: wiata do pracy w plenerze – siedziba ekopracowni, nasadzenia obejmujące rośliny i krzewy miododajne oraz tabliczki do ich oznaczenia, a także stacja meteorologiczna wyposażona w czujniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, opadów oraz kierunku i prędkości wiatru, pozwalająca na obserwacje i badanie elementów przyrody. Poza bezpośrednimi beneficjentami, uczniami i nauczycielami, z efektów projektu skorzysta również lokalna społeczność, która będzie mogła spędzać w ekopracowni czas wolny, poznając gatunki roślin miododajnych, ich znaczenie i ochronę. Łączna liczba odbiorców to około 1000 osób.

 

Akademia Mocy  - DZIEŃ PEŁEN EKSPERYMENTÓW

Teren biznesowy PSE:

Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna

Budowa linii 400 kV Ostrołęka-Stanisławów

Budowa linii 400 kV Mikułowa-Świebodzice

Wartość projektu: 761 195 zł

W 2022 r. PSE  uruchomiły kolejny cykl wydarzeń edukacyjnych pod hasłem „Akademia Mocy”. Program był adresowany do młodzieży z oj. mazowieckiego, z trasy budowy linii 400 kV Kozienice – Miłosna i Ostrołęka – Stanisławów, a także woj. dolnośląskiego, z trasie budowy linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice.

Akademia Mocy to inspirujący program edukacyjny, który pozwala uczniom w atrakcyjnej formie zgłębić świat energetyki oraz zapoznać się z pojęciami i zagadnieniami takimi jak: prąd elektryczny, energia, energetyka, przesył prądu na duże odległości oraz bezpieczeństwo energetyczne.

Aby przekazywana wiedza miała atrakcyjną formę, przygotowaliśmy wiele widowiskowych eksperymentów. Każde wydarzenie prowadzone było przez Nikola Teslę i fikcyjną postać - PowerMan’a. Nikola Tesla zgodnie ze swoim naukowym usposobieniem wciągał uczniów w ciekawą dyskusję, aby wspólnie z nimi zrozumieć zachodzące zjawiska. PowerMan w humorystyczny sposób wprowadzał uczniów w najróżniejsze doświadczenia.

Zajęcia odbywały się przy użyciu m.in. generatora Van de Graffa. Uczniowie mogli wytworzyć własne pioruny, zbadać, czym jest plazma, uruchomić świetlówki bez podłączenia do gniazdka, sprawdzić pobór mocy poszczególnych urządzeń oraz natężenie pola elektromagnetycznego.

Głównym zadaniem uczniów było doprowadzenie prądu do miasta. W tym celu na specjalnej makiecie uczniowie musieli podłączyć linię wysokiego napięcia od elektrowni do miasta. Dowiedzieli się dzięki temu, w jaki sposób prąd trafia do ich domów oraz jaką rolę odgrywają linie przesyłowe najwyższych napięć i stacje elektroenergetyczne, m.in. te, które są budowane w okolicy miejsca ich zamieszkania.

Akcja miała na celu przekazanie uczniom wiedzy, skąd bierze się prąd w gniazdkach oraz jak wiele pracy wkładane jest w to, abyśmy mogli bez przeszkód z niego korzystać. Ponadto, akcja pomogła w innowacyjny sposób utrwalić oraz przypomnieć uczniom ważne pojęcia z fizyki, biologii i geografii związane z energią elektryczną i energetyką.

Film z zajęć w jednej z gmin z terenu budowy linii 400 kV Kozienice-Miłosna: https://www.youtube.com/watch?v=pN6oPgnSO3A

Kluczowe liczby

Inicjatywy z obszaru: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OBYWATELI

Remont szkolnej biblioteki

Teren biznesowy PSE: Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna

Wartość projektu: 20 000 zł

W ramach grantu z programu Wzmocnij Swoje Otoczenie przeprowadzono remont i dostosowano pomieszczenie na bibliotekę szkolną w Publicznej Szkole Podstawowej im. o. S. Papczyńskiego w Mariańskim Porzeczu (gmina Wilga). Dotychczas szkoła nie dysponowała odpowiednią przestrzenią dla biblioteki – znajdowała się ona w wydzielonym miejscu w korytarzu. Wygospodarowanie i przystosowanie osobnej przestrzeni, a także wyposażenie w laptop i program komputerowy, który ułatwia wypożyczanie książek, znacznie usprawniło funkcjonowanie biblioteki. Projekt, zatytułowany przez organizatorów „Czytać każdy może… Rozwój czytelnictwa we współdziałaniu ze środowiskiem lokalnym jako konstruktywne spędzanie czasu wolnego”, miał szerszy zakres. Poza przygotowaniem pomieszczenia dla biblioteki wygospodarowano również kącik rekreacyjny dla uczniów oraz skomputeryzowano i zarchiwizowano zasoby biblioteczne.

Dzięki inicjatywie biblioteka stała się miejscem bardziej nowoczesnym i atrakcyjnym dla młodych odbiorców. Szkoła zyskała miejsce do prowadzenia zajęć promujących czytelnictwo wśród uczniów, a dzieci– wygodne miejsce do rekreacji, pomalowane według ich projektu i wyposażone w wygodne pufy i siedziska. Nowa biblioteka szkolna działa od października 2022 r., a liczba korzystających to ok. 150 osób.

 

Wyposażenie sali do zajęć tanecznych i ruchowych

Teren biznesowy PSE: Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna

Wartość projektu: 16 750 zł

Celem projektu zrealizowanego przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka pod nazwą „#WzMOCnij ciało w KDK” było wyposażenie sali tanecznej w nowoczesny sprzęt, który umożliwił poszerzenie oferty zajęć ruchowych dla mieszkańców. Odbiorcami zajęć placówki są w dużej części dzieci i młodzież oraz seniorzy. Dzięki zakupionemu sprzętowi oferta instytucji wzbogaciła się o darmowe zajęcia terapeutyczne i ogólnorozwojowe dla młodzieży i dzieci,  o różnym stopniu sprawności, również tych z niepełnosprawnością ruchową. Zajęcia to dla uczestników czas dobrej zabawy, ale również aktywności, która wspomaga ich rozwój, integruje, a także pomaga w przezwyciężeniu trudności dnia codziennego. 

Dzięki zakupionemu sprzętowi, oferta zajęć prowadzonych w Kozienickim Domu Kultury została poszerzona zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców. Organizatorzy projektu zakładają, że cykliczny charakter realizowanych działań przełoży się na zmianę nawyków u znacznej liczby mieszkańców, co pozwoli utrzymać ich zainteresowanie ofertą zajęć ruchowych przez lata, a tym samym w perspektywie długofalowej przyczyni się do poprawy ich zdrowia i kondycji fizycznej. Uatrakcyjniona oferta zajęć już od września 2022 r. kierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy Kozienice. Korzystają z niej także mieszkańcy całego powiatu kozienickiego oraz powiatów ościennych. Organizatorzy szacują, że w okresie 5 lat nowa oferta trafi do ok. 1 000 uczestników.

https://www.youtube.com/watch?v=IUrymeXM_y8&t=9s

Inicjatywy z obszaru: DZIAŁANIA ELIMINUJĄCE NIERÓWNOŚCI

Jadłodzielnia

Teren biznesowy PSE: Budowa linii 220 kV Podborze

Wartość projektu: 20 000 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie został laureatem czwartej edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” dzięki projektowi Poczęstuj się, którego celem był zakup jadłodzielni dla mieszkańców gminy. Jest to ogólnodostępne urządzenie – rodzaj szafy z półkami oraz lodówką, w której mieszkańcy gminy mogą zostawić żywność dla potrzebujących. Urządzenie zamontowano przy budynku Urzędu Gminy w Godowie, w miejscu zlokalizowanym centralnie, ale zarazem ustronnym, zapewniającym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej komfort i dyskrecję korzystania.

Pomysł na realizację projektu wynikał ze zdiagnozowanej potrzeby wsparcia mieszkańców w dostępie do bezpłatnej żywności w związku z dużym wzrostem cen rynkowych. Korzystanie z dostępnych form wsparcia niejednokrotnie budzi obawy ze względu na postrzegany stygmatyzujący charakter. Jednocześnie, dużym problemem społecznym, ale i środowiskowym, jest wysoki poziom marnowania żywności w naszym społeczeństwie: według danych Najwyższej Izby Kontroli najwięcej jedzenia, bo aż 60 proc., jest wyrzucane w gospodarstwach domowych. Zakup jadłodzielni pozwoli na zrównoważenie gospodarowania zasobami żywieniowymi oraz ukształtuje poczucie wspólnoty i wrażliwość społeczną wśród mieszkańców gminy. Jadłodzielnia działa w Godowie od listopada 2022 r. i służy wszystkim mieszkańcom gminy (ok. 13 tys. osób).

Zakup sprzętu umożliwiającego komunikację osobom niemówiącym

Teren biznesowy PSE: Budowa stacji 220/110 kV Praga (Żerań)

Wartość projektu: 19 600 zł

Fundacja Dla Nich z warszawskiej Białołęki zrealizowała na rzecz swoich podopiecznych projekt, którego celem było umożliwienie osobom niemówiącym komunikowania się z otoczeniem za pomocą sprzętu opartego na nowoczesnej technologii. Wśród mieszkańców dzielnicy Białołęka są osoby, które z powodu zaburzeń rozwoju i niepełnosprawności potrzebują wsparcia w komunikowaniu się. Ideą projektu jest wyrównanie szans komunikacyjnych tych osób, zwiększenie ich aktywności w ramach lokalnej społeczności oraz przekonanie otoczenia, że zastosowanie komunikacji alternatywnej w przypadku osób niemówiących to konieczność i szansa na rozwój.

Do tej pory istotną barierę stanowiły koszty zakupu sprzętu oraz przekonania i stereotypy dotyczące skuteczności alternatywnych form komunikacji. Dzięki środkom z grantu Fundacja zakupiła sześć zestawów – tablety wraz z oprogramowaniem do komunikacji alternatywnej Mówik, które już od września 2022 r. są do dyspozycji osób niekomunikujących się werbalnie. Dodatkowo, zostały zorganizowane konsultacje neurologopedyczne dla osób korzystających z urządzeń. Komunikacja alternatywna jest dla nich szansą na rozwój i zwiększenie samodzielności. Pośrednio skorzystają także rodziny, w których są osoby niekomunikujące się werbalnie oraz otoczenie osób z niepełnosprawnościami (znajomi, sąsiedzi). Łączna liczba beneficjentów to ok. 300 osób. Zakup zrealizowano we wrześniu 2022 r.

POMOC DLA UKRAINY

Do końca grudnia 2022 Polskie Sieci Elektroenergetyczne przekazały Ukrenergo - ukraińskiemu operatorowi systemu przesyłowego – prawie 200 ton części zamiennych o wartości prawie 11 mln zł oraz blisko 1000-tonowy autotransformator 750 kV. Pierwszy z 7 transportów z przekazanym przez PSE wyposażeniem dotarł na Ukrainę już 19 marca. W kolejnych miesiącach dostarczyliśmy kilkadziesiąt przekładników, ograniczników napięć, odłączników, zabezpieczeń odległościowych, urządzenia teletechniczne oraz prawie 70 km przewodów NN. Wsparcie PSE ułatwiło nie tylko odbudowę zniszczeń wojennych. Przekazane urządzenia umożliwiły też uruchomienie połączenia 400 kV Polska-Ukraina, za pośrednictwem którego od maja 2023 r. możliwy jest przesył energii elektrycznej pomiędzy polskim a ukraińskim systemem przesyłowym.

PSE zaangażowały się również we wsparcie dla uchodźców. Od początku konfliktu spółka zapewniła schronienie rodzinom pracowników ukraińskiego operatora systemu przesyłowego. Do końca 2022 r. pod opieką PSE znajdowało się ponad 120 osób.

Kluczowe liczby

łączna wartość przekazana przez PSE na działania społeczne w 2022 roku.

łączna wartość projektów zrealizowanych w ramach programu grantowego Wzmocnij Swoje Otoczenie.

projektów społecznych zrealizowanych na terenie 9 województw.

wsparcie na rzecz Ukrainy w związku z wojną z Rosją (pomoc uchodźcom i wsparcie infrastrukturalne).

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj