O RAPORCIEO procesie raportowania

Nieustająco doskonalimy proces raportowania

PSE od 2014 r. publikują roczne raporty społeczne. Opracowanie, które macie Państwo przed sobą, jest naszym szóstym raportem wpływu na gospodarczy, środowiskowy oraz społeczny rozwój Polski, a także dotyczącym odpowiedzialnych praktyk biznesowych oraz ładu organizacyjnego. To także dziewiąta z kolei publikacja społeczna naszej organizacji, w tym siódma zintegrowana i prezentowana w wersji interaktywnej.

Raport ukazuje w sposób zintegrowany dane finansowe i niefinansowe, a także szczegółowe wyliczenia dotyczące oddziaływania PSE na gospodarkę, finanse publiczne, społeczeństwo oraz środowisko naturalne.

Celem opracowania jest ukazanie Państwu wyzwań związanych z transformacją energetyczną, stojących przed PSE i całym sektorem elektroenergetycznym, a także sposobu, w jaki nasza spółka odpowiada na te wyzwania, w szczególności w zakresie realizacji działań oraz inicjatyw strategicznych. Raport pokazuje również skalę wpływu PSE na gospodarkę i społeczeństwo oraz odpowiada na oczekiwania interesariuszy spółki dotyczące przedstawienia zagadnień finansowych oraz niefinansowych.

 

Dla zapewnienia wysokiej jakości raportowania, publikacja spełnia wymogi Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (The International Integrated Reporting Council) oraz  międzynarodowego standardu raportowania niefinansowego Global Reporting Initiative (GRI)  Standards z 2021 roku.

Rozdział pn.: Wpływ PSE na rynek i gospodarkę przygotowaliśmy zgodnie z metodyką opracowaną przez eksperta zewnętrznego na bazie modelu Wassily'ego Leontiefa, nazywanego także „modelem przepływów międzygałęziowych” lub „modelem Input-Output”. Metoda ta koncentruje się na badaniu zależności pomiędzy gałęziami gospodarki a przedsiębiorstwami. Model został oparty na najbardziej aktualnych tablicach przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych dla produkcji krajowej, opublikowanych przez GUS w 2019 roku. Do pokazania, jak bardzo nasza działalność oddziałuje na gospodarkę i społeczeństwo, wykorzystaliśmy trzy kluczowe obszary wzrostu gospodarki: wartość dodaną, miejsca pracy oraz wynagrodzenia.   

W raporcie ukazujemy zagadnienia ważne dla naszego otoczenia. 

Prezentujemy dane za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz wybrane aspekty za 2023 r., pozwalające ukazać aktualny i pełny obraz działalności naszej spółki. W raportowanym okresie nie nastąpiły znaczące zmiany w rozmiarze, strukturze ani formie własności spółki. Publikacja nie zawiera korekt informacji z poprzedniego raportu.

Nasze opracowanie jest raportem zintegrowanym wzbogaconym o wskaźniki wpływu. Niektóre wskaźniki raportujemy za lata 2021-2022, a nawet w perspektywie pięcioletniej. Pragniemy pokazać trendy następujące w wyniku szeregu przeprowadzonych w organizacji zmian, wdrażanych procesów i doskonalonych z roku na rok standardów. 

Link do raportów społecznych PSE za poprzednie lata, w tym publikowanych od 2014 r. i zawierających informacje niefinansowe: https://raport.pse.pl/centrum-multimediow

Raport wydawany jest cyklicznie, co roku. Poprzednie opracowanie zintegrowane zostało opublikowane w listopadzie 2022 roku.

Wybór zagadnień do raportu

Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi, proces wyboru zagadnień przebiegał w trzech etapach:

1. Identyfikacja

Określenie zagadnień istotnych z zakresu zarządzania obszarem ESG (E-environment, S-social, G-governance) – czyli wpływem środowiskowym, społecznym i dotyczącym odpowiedzialnych praktyk biznesowych i ładu organizacyjnego, a także zarządzania wpływem spółki na gospodarkę poprzedzone było:

 • analizą odpowiedzialności naszej organizacji wobec gospodarki i rynku, społeczeństwa i pracowników oraz środowiska naturalnego i klimatu,
 • przeglądem globalnych wyzwań dla sektora elektroenergetycznego,
 • benchmarkiem najważniejszych kwestii ESG w raportowaniu zagranicznych i krajowych spółek energetycznych,
 • przyjętymi standardami PSE w zakresie raportowania zintegrowanego, 
 • przeglądem dotychczas raportowanych zagadnień,
 • analizą kluczowych wskaźników wpływu, wskaźników GRI i własnych PSE,
 • przeglądem dokumentów definiujących wyzwania dla biznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju (Cele Zrównoważonego Rozwoju),
 • analizą dokumentów wewnętrznych.

Przeprowadzona analiza naszych dokumentów strategicznych oraz wewnętrzne konsultacje z przedstawicielami jednostek organizacyjnych PSE pozwoliły na wskazanie grup interesariuszy PSE.

2. Priorytetyzacja

Kluczowym etapem w procesie raportowania jest dialog społeczny, który PSE okresowo prowadzą ze swoimi interesariuszami w oparciu o standard AA1000SES.

Zagadnienia poruszane w raporcie zostały wskazane w badaniu zewnętrznym przeprowadzonym w 2023 roku. W ramach badania zadbaliśmy o reprezentatywność wszystkich grup interesariuszy, zapraszając szerokie grono kluczowych przedstawicieli podmiotów krajowych oraz międzynarodowych.

Ankieta z pytaniami została skierowana do ponad 100 przedstawicieli wszystkich grup interesariuszy PSE. Spośród ankietowanych 62 osoby wypełniły formularze w całości, czyli odpowiedziały na wszystkie zadane pytania. Przeprowadzona w ten sposób analiza uwzględniała zarówno wpływ firmy (lub jego brak) na dane zagadnienie, jak i kierunek tego wpływu (negatywny lub pozytywny). Uczestnicy badania ocenili 27 tematów, które zostały wskazane przez PSE jako istotne w działalności spółki. Do każdego zagadnienia przyporządkowane były pytania o posiadanie przez PSE wpływu na dane zagadnienie oraz rodzaj tego wpływu (pozytywny, negatywny lub zarówno pozytywny, jak i negatywny). Następnie badani oceniali siłę ewentualnego wpływu PSE na dane zagadnienie w skali od 1 do 5.

Nasi główni interesariusze:

Rys. Interesariusze PSE

Wpływ PSE na poszczególne kategorie według interesariuszy zewnętrznych

Wpływ PSE na poszczególne kategorie według interesariuszy wewnętrznych

3. Walidacja

Analogiczne badanie ankietowe zostało przeprowadzone również wśród kadry zarządzającej PSE. Rezultatem tego działania było wskazanie kluczowych zagadnień do omówienia w kolejnym raporcie wpływu spółki. Wewnętrzne spotkania i konsultacje z JO PSE pozwoliły potwierdzić matrycę istotności zawierającą kluczowe tematy do zaraportowania oraz koncepcję struktury raportu.

Rys. Podejście do struktury raportu

Matryca istotności

W oparciu o wyniki badania ankietowego opinii interesariuszy oraz wewnętrzne badania i analizę jakościową powstała lista 11 kluczowych zagadnień z 4 obszarów odpowiedzialności – wobec:

 • rynku,
 • społeczeństwa,
 • środowiska naturalnego,
 • oraz w miejscu pracy.

Kwestie uznane za istotne w raporcie prezentuje matryca istotności.

Rys. Matryca istotności

Lista istotnych tematów zmieniła się znacząco w stosunku do zidentyfikowanych przed rokiem. 

Nowymi zagadnieniami prezentowanymi w raporcie są:

 • Wpływ PSE na krajową gospodarkę i finanse publiczne;
 • Łańcuch dostaw – budowanie standardów etycznej współpracy, w tym działanie na rzecz uczciwości konkurencji oraz przeciwdziałanie korupcji;
 • Wpływ PSE na dostosowanie krajowego systemu elektroenergetycznego do transformacji energetycznej.

Interesariusze naszej organizacji jako największe oddziaływanie PSE zidentyfikowali wpływ w obszarze wykonywanej działalności operacyjnej, szczególnie w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i rozwoju krajowego systemu elektroenergetycznego. Biorąc pod uwagę zewnętrzne presje – inwazję Rosji na Ukrainę, konieczność przystosowania infrastruktury do transformacji energetycznej i wzrost cen energii dla użytkowników – odpowiedzialność ta oznacza również pośredni wpływ na zdefiniowane kwestie społeczne i środowiskowe.

Firma posiada istotny wpływ na równość warunków pracy oraz szeroki rozwój pracowników zarówno w obszarze zajmowanego stanowiska, jak i poza nim.

Zagadnienia środowiskowe nie zostały wskazane jako znaczące w przeprowadzonym badaniu ankietowym.

Wskazane powyżej kluczowe tematy zostały opisane w raporcie w sposób szczegółowy; z zaprezentowaniem zarówno podejścia do zarządzania nimi, jak i odpowiadających im wskaźników.

W celu uzupełnienia otrzymanych danych ilościowych, zostały przeprowadzone wywiady eksperckie z przedstawicielami różnych grup zewnętrznych interesariuszy. Rozmowy miały na celu pogłębienie informacji uzyskanych w badaniu ankietowym i skupiały się wokół listy tych samych 27 zagadnień, które były oceniane w ankiecie.

Wywiady pozwoliły na zdefiniowanie dodatkowych 5 istotnych tematów, które nie zostały wyróżnione poprzez analizę ilościową i zostaną opracowane kompleksowo w kolejnym raporcie wpływu PSE za rok 2023.

Dodatkowe zagadnienia:

 • Cyberbezpieczeństwo sektora elektroenergetycznego;
 • Wpływ PSE na redukcję ślad węglowego w sektorze elektroenergetycznym;
 • Dostosowanie organizacji do zmian klimatycznych;
 • Podnoszenie standardów współpracy z wykonawcami i podwykonawcami w obszarze środowiska naturalnego i BHP;
 • Flagowe projekty społeczne PSE (w tym program grantowy „WzMOCnij swoje otoczenie") i ich efekty jako element polityki dobrego sąsiada.

Zasada ostrożności

Szczegółowe zagadnienia przedstawione w raporcie opierają się na Strategii Polskich Sieci Elektroenergetycznych przyjętej przez zarząd, zaopiniowanej przez radę nadzorczą oraz zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podejście zarządcze zostało przedstawione zgodnie z procedurami postępowania opisanymi w regulaminach i standardach PSE w zakresie ładu korporacyjnego. Wszelkie informacje przedstawione w raporcie zostały zweryfikowane pod kątem zgodności z wewnętrznymi dokumentami spółki, a nadzór nad działaniami w poszczególnych obszarach sprawuje kadra zarządzająca. Strategiczne decyzje podejmowane są na poziomie zarządu.

Wiarygodność raportu

Raport został poddany weryfikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Nad zawartością opracowania, jego rzetelnością oraz zgodnością z wytycznymi pracował interdyscyplinarny zespół ekspertów reprezentujących wszystkie jednostki organizacyjne PSE. Zewnętrzna weryfikacja została przeprowadzona przez niezależną jednostkę, której wybór został zatwierdzony przez zarząd.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj