WPŁYW NA GOSPODARKĘ I RYNEKNasz wpływ na rozwój gospodarczy Polski

Jesteśmy strategiczną spółką, ale także kluczowym klientem i partnerem biznesowym dla wielu podmiotów gospodarczych oraz istotnym pracodawcą. Poprzez swoją codzienną działalność, PSE wywierają istotny wpływ na całą gospodarkę Polski i poszczególne branże.
Skala i zakres działalności sprawiają, że nasza spółka jest także istotnym płatnikiem składek, opłat i podatków na rzecz państwa oraz samorządów. Środki te trafiają zarówno do budżetu centralnego, jak i lokalnych budżetów samorządowych, a następnie przeznaczane są na inwestycje oraz działania wpływające na poprawę życia Polaków, np. inwestycje w infrastrukturę, edukację oraz bezpieczeństwo obywateli.

Do analizy wpływu działalności PSE na gospodarkę został wykorzystany model przepływów międzygałęziowych ( Model Leontiefa ). Za jego pomocą został obliczony wpływ działalności PSE w trzech kategoriach:

 • Wytworzona wartość dodana
 • Wynagrodzenia
 • Zatrudnienie.

Dla każdej z wymienionych kategorii, wpływ PSE został pokazany w trzech wymiarach:

 • Efekt bezpośredni – wynikający z działalności podstawowej PSE,
 • Efekt pośredni – generowany wśród dostawców i podmiotów z branż powiązanych,
 • Efekt indukowany – dalszy wzrost generowany na skutek wzrostu przychodów gospodarstw domowych.

W tegorocznym raporcie, tak jak w ub.r., oprócz wpływu działalności operacyjnej dodatkowo został obliczony wpływ wydatków inwestycyjnych (CAPEX). Popyt inwestycyjny jest elementem popytu końcowego w gospodarce, który stanowi impuls dla produkcji globalnej. Za pomocą modelu Leontiefa, obliczono mnożniki input-output, które pokazują, w jaki sposób wzrost popytu końcowego przekłada się na wzrost produkcji globalnej.

 

Wartość dodana

Wartość dodana to różnica pomiędzy produkcją globalną a zużyciem pośrednim.

Produkcja globalna to suma:

 • przychodów ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) własnej produkcji,
 • zmiany stanu zapasów produktów,
 • kosztu wytworzenia produktów na własne potrzeby,
 • marży handlowej na towarach zakupionych do odsprzedaży.

Zużycie pośrednie obejmuje łącznie: wartość zużytych materiałów netto, surowców, paliw, energii, gazów technicznych i usług obcych, wydatki na podróże służbowe oraz inne koszty1.

1Dla PSE zużycie pośrednie zostało obliczone na podst. danych z rachunku zysków i strat, poprzez agregację kosztów do poziomu gałęzi gospodarki uwzględnionych w modelu. Następnie odjęto tzw. koszty osierocone  oraz środki przekazywane przez PSE do Zarządcy Rozliczeń z tytułu opłaty OZE, gdyż koszty te nie stanowią elementu zużycia pośredniego. Takie podejście zastosowano również przy obliczeniach we wcześniejszych latach (2017, 2018, 2020).

Wartość dodana wytworzona dzięki działalności operacyjnej i inwestycyjnej PSE

łączna wartość dodana wygenerowana w gospodarce polskiej w 2022 r. dzięki działalności operacyjnej i inwestycyjnej PSE.

W porównaniu r/r wartość dodana wytworzona w gospodarce dzięki działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej PSE była większa o 13,5 proc.

Wartość dodana wytworzona w gospodarce dzięki działalności operacyjnej i inwestycyjnej PSE w roku 2021 i 2022 (mld zł)

Wartość dodana wytworzona dzięki działalności operacyjnej:

 • 12,86 mld zł - łączna wartość dodana wygenerowana w gospodarce polskiej w 2022 r. dzięki działalności PSE. Jest to kwota zbliżona (12,8 mld zł) do wartości umów podpisanych przez GDDKiA w 2022 r. na budowę dróg o łącznej długości 333,4 km2
 • 2,6 mld zł - bezpośrednia wartość dodana wytworzona przez PSE w sektorze elektroenergetycznym (produkcji oraz przesyłu energii elektrycznej).
 • W branżach, w których PSE dokonują zakupów sprzętu, materiałów i usług oraz w branżach z nimi powiązanych, spółka przyczyniła się do wytworzenia łącznie ponad 8,70 mld zł wartości dodanej.
 • Wynagrodzenia wypłacane pracownikom PSE, pracownikom dostawców i podwykonawców w całym łańcuchu dostaw stworzyły impuls popytowy i pozwoliły wytworzyć dodatkowo w 2022 r. indukowaną wartość dodaną, która wyniosła 1,56 mld zł.

 

 2Dane za: https://www.gov.pl/web/gddkia/podsumowanie-2022-roku

Wartość dodana wytworzona w gospodarce dzięki działalności operacyjnej PSE w 2022 roku (w mld zł)

W porównaniu r/r, wartość dodana wytworzona w gospodarce dzięki działalności PSE była większa o 1,6 mld zł.

Wartość dodana wytworzona w gospodarce dzięki działalności operacyjnej PSE w latach 2021 i 2022 (w mld zł)

Wartość dodana wytworzona w poszczególnych branżach dzięki działalności operacyjnej PSE
w 2022 roku (w tys. zł)

Wartość dodana wytworzona dzięki działalności inwestycyjnej PSE:

 • 709,8 mln zł - łączna wartość dodana wygenerowana w gospodarce polskiej w 2022 r. dzięki działalności inwestycyjnej PSE. To ponad trzy razy więcej niż cały budżet programu Moja Woda na lata 2020-2024, w ramach którego można pozyskać dotację do 6 tys. zł na zakup, montaż i uruchomienie instalacji zatrzymujących wody opadów3.


3Budżet programu na lata 2020-2024 wynosi 438 mln zł. Dane za: https://mojawoda.info/

Wartość dodana wytworzona w poszczególnych branżach dzięki działalności operacyjnej PSE
w 2022 roku (w tys. zł)

Wynagrodzenia

PSE zatrudniają ponad 2 800 osób, którym wypłacają wynagrodzenia. Poprzez swoją działalność wpływają także na dostawców oraz inne powiązane podmioty w gospodarce, przez co generują dodatkowe wynagrodzenia w gospodarce.

Wynagrodzenia wytworzone dzięki działalności operacyjnej i inwestycyjnej PSE:

 • 2,352 mld zł – łączna wartość wynagrodzeń wytworzonych w polskiej gospodarce w 2022 r. dzięki działalności operacyjnej i inwestycyjnej PSE. 

 

Wynagrodzenia wytworzone w gospodarce dzięki działalności PSE w 2022 roku (w tys. zł)

W porównaniu r/r, wynagrodzenia wytworzone w gospodarce dzięki działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej PSE w 2022 r. wzrosły o 28 proc.

 

Wynagrodzenia wytworzone dzięki działalności operacyjnej PSE

 • 2,230 mld zł – łączna wartość wynagrodzeń wytworzonych w polskiej gospodarce w 2022 r. dzięki działalności PSE. To w przybliżeniu tyle, ile miasto Warszawa dopłaciło w 2022 r. do zakupu usług przewozowych, co wynosi średnio 1000 zł na mieszkańca4.
 • Ponad 321,1 mln zł wyniosła suma wynagrodzeń netto w PSE w 2022 roku.
 • Dzięki zakupom u dostawców oraz powiązaniom w gospodarce pomiędzy poszczególnymi gałęziami dostawcy oraz poddostawcy mogli wypłacić swoim pracownikom wynagrodzenia w wysokości ponad 1,595 mld zł.
 • W gospodarce krajowej nastąpił dalszy wzrost wynagrodzeń wynikający z wzrostu dochodów oraz konsumpcji gospodarstw domowych. Są to wynagrodzenia wygenerowane w sposób indukowany. Ich wartość w 2022 r. wyniosła ponad 314,1 mln zł.


4Przyjęto, że dopłaty Miasta Warszawa do transportu publicznego to całkowity budżet przeznaczony na zakup usług przewozowych (ponad 2,9 mld zł) pomniejszony o wpływy z biletów (776 mln zł). Dane za: https://www.ztm.waw.pl/informacje-prasowe/2023/07/17/warszawa-doplaca-najwiecej-do-transportu-publicznego/

Wynagrodzenia wytworzone w gospodarce dzięki działalności operacyjnej PSE w 2022 roku (w tys. zł)

W porównaniu r/r wynagrodzenia wytworzone w gospodarce dzięki działalności PSE były w 2022 r. wyższe o 536 194 tys.Ta kwota mogłaby pokryć koszty budowy ponad 6-km linii tramwajowej w Warszawie5.

5Jako koszt referencyjny przyjęto koszt budowy 1 km linii tramwajowej z Wilanowa do Śródmieścia. Dane za: https://warszawa19115.pl/web/guest/-/tramwaj-do-wilanowa

 

Wynagrodzenia wytworzone w gospodarce dzięki działalności operacyjnej PSE w latach 2021-2022 (w tys. zł)

Wynagrodzenia wytworzone w poszczególnych branżach dzięki działalności operacyjnej PSE w 2022 roku (w tys. zł) 

Wynagrodzenia wytworzone dzięki działalności inwestycyjnej PSE:

 • 121,9 mln zł – łączna wartość wynagrodzeń wytworzonych w polskiej gospodarce w 2022 r. dzięki działalności inwestycyjnej PSE.

 

Wynagrodzenia wytworzone w poszczególnych branżach dzięki działalności inwestycyjnej PSE w 2022 roku (w tys. zł)

Zatrudnienie

Zatrudnienie to istotny obszar wpływu zarówno gospodarczego, jak i społecznego. PSE poprzez swoją działalność nie tylko tworzą i utrzymują miejsca pracy w swojej organizacji, ale też wpływają na zatrudnienie u dostawców oraz w podmiotach powiązanych w całej gospodarce.

Liczba miejsc pracy utrzymanych dzięki działalności operacyjnej i inwestycyjnej PSE:

 • 47 119 miejsc pracy – łączna liczba miejsc pracy utrzymanych w polskiej gospodarce w 2022 r. dzięki działalności operacyjnej i inwestycyjnej PSE.

 

Miejsca pracy utrzymane w gospodarce dzięki działalności PSE w 2022 roku (liczba miejsc pracy)

W porównaniu r/r, liczba miejsc pracy utrzymanych w gospodarce dzięki działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej PSE była większa o 19 proc.

 

Miejsca pracy utrzymane w gospodarce dzięki działalności operacyjnej i inwestycyjnej PSE w roku 2021 i 2022 
(liczba miejsc pracy)

Liczba miejsc pracy utrzymanych dzięki działalności operacyjnej PSE

 • 44 858 miejsca pracy – łączna liczba miejsc pracy utrzymana w gospodarce polskiej w 2022 r. dzięki działalności PSE. To ponad dwa razy więcej niż liczba wszystkich osób zatrudnionych w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w Polsce6.
 • W 2022 r. przeciętna liczba zatrudnionych w PSE wyniosła 2 825 pracowników.
 • Poprzez codzienną działalność, realizowane inwestycje oraz inne zadania w ramach których PSE współpracuje z wieloma firmami z różnych branż, utrzymywanych jest 34 006 miejsc pracy w różnych branżach.
 • Efekt indukowany działalności PSE to 8 026 miejsca pracy w całej gospodarce.


Łączna liczba zatrudnionych w 2022 r. w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w Polsce to 20 585. Dane za: https://www.gov.pl/attachment/dc7b8ac4-6e32-4342-bd7e-40d83bf26861

Miejsca pracy utrzymane w gospodarce dzięki działalności PSE w 2022 roku (liczba miejsc pracy)

W porównaniu r/r, liczba miejsc pracy utrzymanych w gospodarcedziałalności PSE w 2022 r. wzrosła o 8 176To trzy razy więcej niż liczba osób dotkniętych bezrobociem w powiecie piaseczyńskim7

Liczba osób dotkniętych bezrobociem w powiecie piaseczyńskim we wrześniu 2022 r. wynosiła 2 736. Dane za: https://piaseczno.praca.gov.pl/statystyki-bezrobocia/?p_p_id=101_INSTANCE_7alPqs2lnyJx&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_resetCur=true&_101_INSTANCE_7alPqs2lnyJx_navCategoryId=17248359)Miejsca pracy utrzymane w gospodarce dzięki działalności PSE w roku 2021 i 2022 (liczba miejsc pracy)

 

Miejsca pracy utrzymane w poszczególnych branżach dzięki działalności PSE w 2022 roku (liczba miejsc pracy)

Liczba miejsc pracy utrzymanych dzięki działalności inwestycyjnej PSE

 • 2 261 miejsc pracy – łączna liczba miejsc pracy utrzymana w gospodarce polskiej w 2022 r. dzięki działalności inwestycyjnej PSE.


Miejsca pracy utrzymane w poszczególnych branżach dzięki działalności inwestycyjnej PSE w 2022 roku (liczba miejsc pracy)

Podatki i opłaty

Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym sprzedaż produktów i usług oraz zatrudnianie pracowników, skutkuje koniecznością odprowadzania na rzecz państwa określonych podatków i składek, które następnie przekazywane są obywatelom w formie inwestycji, programów społecznych, usług ochrony zdrowia, edukacji i wielu innych.

 • 1,412 mld zł - łączna kwota podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzonych do budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2022 r. przez PSE. To kwota wyższa niż budżet piątej edycji programu dofinansowań mikroinstalacji fotowoltaicznych Mój Prąd8.
 • Łączna kwota podatków, opłat i składek była o 331 mln 163 tys. wyższa niż w roku 2021. Podobna kwota (320 mln zł) została wypłacona w ramach programu wymiany pieców węglowych w czerwcu 2023 r. 13 700 wnioskodawcom9.
 • 303,177 mln zł – suma wpłat z tytułu podatków dochodowych (PIT i CIT) w roku 2022.

8Budżet programu wynosi 1,355 mld zł. Dane za: https://mojprad.gov.pl
9Dane za: https://czystepowietrze.gov.pl/wymiana-kopciuchow-w-programie-czyste-powietrze-statystykiRozkład podatków, opłat i składek odprowadzonych przez PSE w roku 2022 (w proc.)

Jest to rozkład wszystkich podatków wpłacanych przez PSE na rzecz państwa. Do budżetu centralnego trafia 71 proc. łącznej kwoty podatków, a do budżetów lokalnych 29 proc.10

W porównaniu z rokiem 2021, podatki wpłacone w 2022 r. do budżetu centralnego były wyższe o 299,6 mln zł, a do budżetów lokalnych w sumie o 31,5 mln zł.

Ponad 71 proc. podatków, opłat i składek odprowadzonych przez PSE w roku 2022 to składki odprowadzone do budżetu centralnego. Zostały one odprowadzone z tytułu następujących podatków: 

 

Rozkład podatków, opłat i składek odprowadzonych przez PSE do budżetu centralnego w roku 2022 (w proc.)

Pozostałe 29 proc. to składki odprowadzone do budżetów lokalnych według następującego podziału:

 

Rozkład podatków, opłat i składek odprowadzonych przez PSE do budżetów JST w roku 2022 (w proc.)

Najwięksi lokalni beneficjenci podatkowi

W przypadku województw ponad 99,9 proc. podatków lokalnych zapłaconych w roku 2022 trafiło do budżetu województwa mazowieckiego. W sumie do budżetów województw trafiło ponad 34,73 mln zł z tytułu podatków zapłaconych przez PSE. To o 1,54 mln mniej niż w roku 2021. Ta kwota pozwoliłaby na utrzymanie systemu rowerów miejskich w Warszawie przez dwa sezony11.

Do budżetów powiatów PSE wpłaciły w 2022 r. ponad 11,7 mln zł.

10 W obliczeniach uwzględniono podział wpływów z podatków CIT i PIT pomiędzy budżetem centralnym a budżetami jednostek samorządowych.
11 
Przyjęto koszt utrzymania systemu na poziomie ok. 17,4 mln zł rocznie, na podstawie: https://zdm.waw.pl/aktualnosci/veturilo-2023-2028-przetarg-rozstrzygniety/
Suma wpłat PSE do budżetów 6 największych beneficjentów podatkowych na szczeblu powiatu (w proc.)

W 2022 r. PSE wpłaciły prawie 359,3 mln zł podatków do budżetów gmin. Podobna kwota (350 mln zł) została przeznaczona w Krakowie na remonty i przebudowy dróg, chodników i ścieżek rowerowych w ramach Programu wsparcia przygotowania III Igrzysk Europejskich12.

12 Na podstawie: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/350-mln-zlotych-na-inwestycje-w-ramach-programu-wsparcia-przygotowan-iii-igrzysk-europejskich

 

Najwięksi beneficjenci podatkowi na szczeblu gminy (w proc.)

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj