PSE I OTOCZENIECzłonkostwo w organizacjach

Międzynarodowe organizacje branżowe i stowarzyszenia, do których należą PSE

CIGRE Polska – jeden z 58 komitetów krajowych działających w imieniu Conseil International des Grands Réseaux Électriques (CIGRE), największego na świecie międzynarodowego stowarzyszenia ekspertów zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. CIGRE Polska (dawniej Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych) działa w imieniu CIGRE, promując działalność stowarzyszenia w Polsce. Obecnie liczy 97 członków wspierających i ponad 100 członków zwyczajnych.

Współpraca w ramach CCR – Polska jest włączona do trzech regionów wyznaczania zdolności przesyłowych (ang. Capacity Calculation Regions – CCR): Core, Baltic i Hansa, utworzonych na wniosek wszystkich OSP na mocy decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki UE (ACER) w listopadzie 2016 roku. W powołanych strukturach roboczych ww. regionów przedstawiciele poszczególnych OSP, w tym PSE, prowadzą prace ukierunkowane na wdrożenie mechanizmów rynkowych, których konstrukcja będzie zapewniać zdolność do efektywnej, swobodnej i bezpiecznej transgranicznej wymiany handlowej energii elektrycznej. Działania obejmują wszystkie segmenty rynku – od rynków długoterminowych, poprzez rynek dnia następnego (w postaci mechanizmu łączenia rynków), po rynek dnia bieżącego – i dotyczą m.in. wdrożenia skoordynowanego procesu wyznaczania zdolności przesyłowych, skoordynowanego procesu analiz bezpieczeństwa w tym podziału kosztów środków zaradczych stosowanych w procesie, a także wdrożenia mechanizmu Market Coupling na połączeniach KSE.

Central Europe Energy Partners (CEEP) – międzynarodowe stowarzyszenie non-profit reprezentujące sektor energii z Europy Centralnej, którego celem jest wspieranie integracji środkowoeuropejskiego sektora energii w ramach wspólnej polityki energetycznej UE. Przewodniczącym Rady Dyrektorów CEEP jest reprezentant PSE.

Krajowe organizacje branżowe i stowarzyszenia oraz inicjatywy CSR, do których należą PSE

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) – organizacja, której głównym celem jest podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju oraz racjonalnego wykorzystania sieci i urządzeń służących do przesyłu oraz dystrybucji energii elektrycznej. Towarzystwo dąży do inicjowania, propagowania oraz wykorzystywania postępu technicznego i organizacyjnego w przesyle oraz dystrybucji energii elektrycznej, a także wspiera rozwój rynku energii elektrycznej.

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)  – krajowa jednostka normalizacyjna, która odpowiada za organizację działalności normalizacyjnej. PKN jest podmiotem prawa publicznego (nie jest organem administracji rządowej).

Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) – inicjatywa zawarta pomiędzy Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii a przedstawicielami ponad 100 podmiotów, w tym PSE, na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Cele te są treścią przyjętego w 2015 r. przez ONZ globalnego planu na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, zwanego w skrócie Agendą 2030. Agenda wyznaczyła 17 celów zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs), których realizacja ma się przyczynić do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości, w szczególności do zniwelowania nierówności społeczno-ekonomicznych, przy jednoczesnym rozwoju powiązanym z zachowaniem środowiska przyrodniczego w jak najlepszej kondycji oraz ograniczeniem negatywnych skutków zmian klimatu (cel nr 13).

Forum Odpowiedzialnego Biznesu – największa w kraju organizacja pozarządowa zajmująca się CSR (ang. Corporate Social Responsibility). Jej misją jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirowanie biznesu, który zmienia świat, a także integracja ludzi, którzy zmieniają biznes. Stowarzyszenie powstało w 2000 r. z inicjatywy środowisk gospodarczych, akademickich i pozarządowych i posiada status organizacji pożytku publicznego. Od 2002 r. Forum jest narodowym partnerem CSR Europe – sieci organizacji promujących koncepcję odpowiedzialnego biznesu w Europie.

Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Sport i Energia” – sportowa organizacja założona przez pracowników PSE w 1998 roku. Organizacja realizuje cele statutowe poprzez zapewnianie zrzeszonym i niezrzeszonym pracownikom PSE: dostępu do obiektów sportowych, możliwości uczestnictwa w zorganizowanych rozgrywkach sportowych, reprezentowania PSE w zawodach sportowych branży energetycznej oraz poprzez wspieranie integracji pracowników spółki. 

Zaangażowanie w organizacjach branżowych międzynarodowych w działania na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych.

Członkostwo w Research, Development & Innovation Committee (RDIC) ENTSO-E

RDIC – odgrywa kluczową rolę w rozwoju paneuropejskiej sieci i osiągnięciu ambitnych europejskich celów dekarbonizacji do 2050 r. ENTSO-E i jej członkowie OSP mają wspólną wizję sprostania kluczowym wyzwaniom. Działania z obszaru badawczo-rozwojowego podejmowane przez OSP w ramach RDIC są uzupełnieniem prac realizowanych przez uczelnie, instytuty badawcze oraz producentów urządzeń. Operatorzy systemów przesyłowych koncentrują się na integracji nowych technologii. Rozwój nowych urządzeń sieciowych, metod modelowania i architektury sieci umożliwia europejskim OSP wypełnianie ich misji w ewoluującym systemie energetycznym.

Struktura RDIC składa się głównie z grup roboczych (WGs) oraz zespołów zadaniowych (TF) i w każdej z nich PSE posiada swoją reprezentację:

Aktywna obecność przedstawicieli PSE w strukturach RDIC wzmacnia pozycję polskiego operatora systemu przesyłowego – poprzez zapewnienie wpływu na podejmowane decyzje w zakresie implementacji nowych technologii w elektroenergetyce – i pozwala śledzić obecne trendy.

Istotne działania na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych są podejmowane przez grupę ds. aktywów i technologii, i skupiają się przede wszystkim na opracowywaniu stanowiska ENTSO-E w zakresie stosowania sześciofluorku siarki w elektroenergetyce oraz poszukiwaniu gazów alternatywnych. Drugi kierunek prac grupy dotyczy monitoringu systemów kablowych najwyższego napięcia oraz poszukiwania rozwiązań konstrukcyjnych kabli wolnych od ołowiu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj