WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO I PRACOWNIKÓWNajwyższe standardy bezpieczeństwa

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest bardzo ważnym obszarem zarządzania w naszej organizacji. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy został wdrożony w oparciu o uznany standard PN-ISO 45001: 2018-06 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania”.

Podejście do zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników w PSE

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy został wdrożony w oparciu o uznany standard PN-ISO 45001: 2018-06 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania”.

Zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników PSE obywa się poprzez wdrożony w spółce zintegrowany system zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieny pracy. Systemem są objęci wszyscy pracownicy, a jego cele są realizowane przez wszystkie jednostki organizacyjne. Dodatkowo, wymagania nałożone przez system muszą spełniać wykonawcy współpracujący z PSE, zobowiązani do przestrzegania polityki organizacji. Dedykowaną jednostką odpowiadającą za zarządzanie BHP, a także utrzymanie i rozwój systemu jest Biuro Zarządzania Środowiskiem Pracy.

Cele Biura Zarządzania Środowiskiem Pracy:
 • Zapewnienie spełniania wymagań prawnych oraz stosowanie dostępnych praktyk w zakresie HSEQ: bezpieczeństwa i jakości środowiska pracy w odniesieniu do pracowników, ochrony środowiska, utrzymania sprzętu i infrastruktury, bezpieczeństwa i jakości w zakresie funkcjonowania spółki, utrzymania majątku oraz realizacji procesu inwestycyjnego.
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie warunków i środowiska pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie majątku PSE, w tym także w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego.
 • Minimalizacja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń w środowisku pracy poprzez wdrażanie rozwiązań zapobiegania zdarzeniom w GK PSE.
 • Realizacja zadań związanych z ustalaniem okoliczności zdarzeń potencjalnych oraz wypadkowych w odniesieniu do środowiska pracy: człowieka, środowiska, utrzymania sprzętu i infrastruktury w PSE, a także analiza oraz ustalanie przyczyn źródłowych wystąpienia zdarzeń.
Zadania Biura Zarządzania Środowiskiem Pracy:
 • Budowanie systemu i kultury bezpieczeństwa oraz jakości w zakresie funkcjonowania PSE, w tym eksploatacji majątku oraz realizacji procesu inwestycyjnego.
 • Rozwijanie zarządzania jakością w spółce zgodnie z przyjętymi standardami i dobrymi praktykami.
 • Wykonywanie zadań służby BHP.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem systemu ochrony przeciwpożarowej obiektów PSE, w ramach posiadanych kompetencji i uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej.
 • Zapewnienie przestrzegania wymogów ochrony środowiska na obiektach PSE.
 • Organizowanie i prowadzenie systemu związanego z nadzorowaniem środowiska pracy HSEQ.
 • Wspieranie jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie budynków, obiektów budowalnych lub terenów w zakresie wymagań BHP, ochrony środowiska oraz przepisów przeciwpożarowych.
 • Opracowywanie regulacji dotyczących identyfikacji i analizy zagrożeń oraz ryzyka w odniesieniu do bezpieczeństwa człowieka i środowiska w PSE.
 • Współpraca z reprezentacją pracowników spółki w zakresie konsultacji BHP.
 • Współpraca przy opracowywaniu i aktualizacji standardów, w tym standardów technicznych i technologicznych w zakresie odpowiedzialności Biura.
 • Wsparcie jednostek w zakresie opiniowania dokumentacji przetargowej i umów w obszarze HSEQ.
Zadania Biura i służby BHP wykonywane są na podstawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Biura oraz przepisów prawa. Organizacja zapewnia bezpieczeństwo pracy oraz środowiska naturalnego poprzez:
 • utrzymywanie i certyfikację zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego oraz BHP (PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06) w zakresie prowadzenia ruchu sieciowego w systemie przesyłowym elektroenergetycznym, zapewnienie bieżącego i długookresowego bezpieczeństwa funkcjonowania systemu przesyłowego, eksploatacji, konserwacji, remontów i rozbudowy sieci przesyłowej, prowadzenie centralnego mechanizmu bilansowania handlowego,
 • wyznaczenie celów zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego oraz BHP,
 • realizację szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie BHP,
 • nadzór nad wykonawcami w zakresie BHP w zakresie zadań inwestycyjnych realizowany przez Wydział HSEQ funkcjonujący w Biurze Zarządzania Środowiskiem Pracy,
 • utrzymanie platformy zgłoszeń HSEQ umożliwiającej anonimowe zgłaszanie zagrożeń BHP i dobrych praktyk,
 • działania edukacyjne i konkursy propagujące dbałość o bezpieczne i higieniczne środowisko pracy.

Jednostką odpowiedzialną za zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w PSE jest Biuro Zarządzania Środowiskiem Pracy (BH). Wypełnia ono zadania służby BHP, ma wiodącą rolę w identyfikacji ryzyk i opracowywaniu standardów dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Angażuje również inne jednostki w działania w tym obszarze. Całokształt podejmowanych w PSE działań w zakresie BHP ujęty jest w ramy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wdrożonego i certyfikowanego w odniesieniu do wymagań normy PN-ISO 45001.

Komunikacja z pracownikami polega na bieżącym przekazywaniu komunikatów i alertów w Intranecie, mailingu kierowanym bezpośrednio do pracowników, publikacji  miesięcznika „HSEQ News” dla kadry menadżerskiej oraz publikacjach w gazecie korporacyjnej. Pracownicy posiadają stały dostęp do aktualnych instrukcji BHP, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, oceny ryzyka zawodowego, a także wytycznych i zarządzeń. BH analizuje zdarzenia rzeczywiste, a wiedzę o zidentyfikowanych przyczynach zdarzeń przekazuje odpowiednim osobom w organizacji. W spółce prowadzone są także szkolenia z dziedziny BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – tych wymaganych prawem i wynikających z dodatkowych potrzeb spółki.

Identyfikacja i ocena ryzyka związanego z pracą prowadzona jest na podstawie Instrukcji identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego w PSE. Nowe ryzyka są także identyfikowane w następstwie zaistniałych wypadków przy pracy. Jakość procesu gwarantuje zespół ds. oceny ryzyka zawodowego (ZORZ), w skład którego wchodzą pracownicy służby BHP, społeczna inspekcja pracy, przedstawiciele departamentu personalnego, przedstawiciele załogi i właściwych jednostek organizacyjnych oraz, w uzasadnionych przypadkach, lekarz sprawujący opiekę medyczną i eksperci spoza zakładu pracy.

Informacje o wynikach oceny ryzyka zawodowego są komunikowane pracownikom indywidualnie (poprzez zapoznanie się z kartą oceny ryzyka zawodowego), a także w trakcie szkoleń wstępnych BHP, instruktażu stanowiskowego oraz szkoleń okresowych BHP, a także innych warsztatów odnoszących się do tematyki BHP i ppoż. Efektem oceny ryzyka zawodowego jest podjęcie działań zmierzających do jego redukcji z uwzględnieniem hierarchii kontroli zagrożeń (np. eliminacja, zamiana, zabezpieczenia techniczne, środki organizacyjno-administracyjne, środki ochrony indywidualnej).

W PSE funkcjonuje platforma zgłoszeniowa HSEQ w Intranecie. Każdy pracownik spółki ma możliwość dokonania zgłoszenia anonimowo (no blame policy). Informacje o zagrożeniu można także zgłaszać dzwoniąc pod numer kontaktowy HSEQ obsługiwany przez pracownika BHP.

Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy oraz Instrukcji zgłaszania zdarzeń i zagrożeń w środowisku pracy, w przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy. Powyższe jest każdorazowo przedmiotem szkoleń wstępnych i okresowych BHP. W PSE obowiązuje zasada zatrzymania pracy (stop work policy), wdrażana każdorazowo w instrukcjach organizacji bezpiecznej pracy.

Wypadki przy pracy badane są zgodnie z postanowieniami rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Każdorazowo pracodawca powołuje zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby BHP oraz społeczny inspektor pracy. Oprócz dochodzenia powypadkowego, każdorazowo prowadzona jest analiza przyczyn źródłowych zdarzenia RCA, która pozwala na identyfikację i ocenę ryzyk związanych z wypadkiem. Analiza zdarzeń wypadkowych odbywa się z wykorzystaniem matrycy zagrożeń i ryzyka HSEQ PSE. Po analizie zdarzenia wydawane są zalecenia naprawcze – z uwzględnieniem hierarchii kontroli zagrożeń, wskazane w protokole powypadkowym.

Działania propagujące bezpieczeństwo pracy

PSE prowadzą szereg działań promujących bezpieczeństwo pracy. Oprócz obligatoryjnych szkoleń w dziedzinie BHP, przeprowadzania kompleksowej aktualizacji oceny ryzyka zawodowego oraz wdrażania aktualizacji planu naprawczego w zakresie narażenia na hałas i drgania mechaniczne, organizowane są m.in. warsztaty z zakresu prowadzenia czynności ratowniczych, ćwiczenia ewakuacyjne oraz dodatkowe szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez wyspecjalizowane ośrodki.

W 2022 r. w czasie 51 sesji szkoleniowych (każda 6-godzinna) 506 pracowników zostało przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na szkoleniu poruszone zostały kwestie związane z:

 • obowiązkami prawnymi,
 • oceną stanu poszkodowanego i zabezpieczeniem miejsca zdarzenia,
 • wzywaniem pomocy,
 • udzieleniem pomocy osobie poszkodowanej,
 • procedurą wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
 • postępowaniem z ranami i urazami.

W ramach dzielenia się wiedzą oraz budowania i wzmacniania kultury bezpieczeństwa w czerwcu 2022 r. rozpoczęliśmy wydawanie mailowego miesięcznika „HSEQ News” przeznaczonego dla kadry menedżerskiej. Miesięcznik zawiera krótkie artykuły dotyczące wymagań prawnych, ich zmian i stosowania oraz wdrażania przepisów wewnątrzzakładowych. Inny newsletter PSE, „Biuletyn HSEQ”, jest skierowany do wykonawców. Informujemy w nim o tendencjach związanych z bezpieczeństwem środowiska pracy i środowiska naturalnego w odniesieniu do zadań realizowanych na rzecz PSE.

Biura Zarządzania Środowiskiem Pracy (BH) zorganizowało interaktywny konkurs „Bingoturniej BHP”. Konkurs miał na celu popularyzację wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy.

Platforma HSEQ

Jednym z celów wynikających ze strategii spółki oraz zadań Biura Zarządzania Środowiskiem Pracy (BH) jest budowa systemu i kultury bezpieczeństwa w zakresie środowiska pracy – zarówno w obszarze podstawowej działalności PSE, jak i w procesie inwestycyjnym. Podejmowane działania dotyczą bezpieczeństwa pracowników, ochrony środowiska naturalnego, a także bezpieczeństwa sprzętu oraz infrastruktury w środowisku pracy. Aby włączyć pracowników w realizację ww. działań, utrzymujemy i doskonalimy elektroniczną platformę zgłoszeń HSEQ, umożliwiającą anonimowe przekazywanie wskazanych niżej typów obserwacji:

 • POS – pozytywna obserwacja,
 • UC – zdarzenie potencjalne niebezpieczne warunki pracy,
 • UA – zdarzenie potencjalne niebezpieczne zachowania,
 • NM – zdarzenie rzeczywiste bez szkody,
 • AC – zdarzenie rzeczywiste ze szkodą (wypadek).

Liczba zarejestrowanych obserwacji z platformy zgłoszeń HSEQ (zgłoszenia pracowników)

Liczba obserwacji z platformy zgłoszeń HSEQ (zgłoszenia pracowników dotyczące bezpieczeństwa człowieka, sprzętu/infrastruktury lub środowiska):

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w naszej organizacji funkcjonuje powołana Komisja BHP. Spotkania przedstawicieli pracodawcy ze stroną społeczną odbywają się w cyklach kwartalnych. Dodatkowo, w spotkaniach uczestniczy zakładowy lekarz medycyny pracy, który analizuje i doradza w zakresie problemów w obszarze ochrony zdrowia pracowników. Posiedzenia Komisji BHP są dokumentowane w formie protokołów.

Na posiedzeniach Komisji BHP omawiane są zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy dotyczące m. in.:

 • okresowych przeglądów warunków pracy,
 • wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,
 • analizy zgłoszonych przez pracowników potencjalnych zagrożeń,
 • analizy wniosków i zaleceń z kontroli krzyżowych SIP i służb BHP oraz postanowień zespołów powypadkowych,
 • przeglądów i oceny specyfikacji dotyczących zakupu ŚOI itd.

W PSE interesy pracowników reprezentują społeczni inspektorzy pracy z podziałem na SIP regionalnych oraz zakładowego. 

Pracownicy mogą zgłaszać swoje spostrzeżenia, problemy i zagrożenia na kilka sposobów, tj. poprzez:

 • email na adres HSEQ@pse.pl,
 • platformę zgłoszeniową HSEQ,
 • bezpośredni kontakt z pracownikami BH,
 • bezpośredni kontakt ze Społecznym Inspektorem Pracy.

Przy tworzeniu instrukcji dotyczących obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy każdorazowo zostają wyznaczeni pracownicy opiniujący umowę, których praca wiąże się z przedmiotem dokumentu.

Do komunikacji w dziedzinie BHP wykorzystywane są m.in. publikacje w Intranecie, mailing do kadry na każdym szczeblu organizacji, szkolenia, webinary i magazyn firmowy „Przesył”.

Nasza spółka oferuje pracownikom pakiety zdrowotne w ramach abonamentu u jednego z wiodących dostawców usług medycznych. Pracownicy mają możliwość wyboru zakresu usług. Medycyna pracy jest finansowana przez pracodawcę w całości, a pozostałe usługi dla pracownika – częściowo.

W ramach programu Możesz na nas liczyć PSE oferują bezpłatne konsultacje z psychologami, doradcami finansowymi oraz prawnikami. Są one dostępne dla pracowników PSE i członków najbliższej rodziny, w tym dla dzieci w wieku do 25. roku życia - w przypadku, gdy posiadają prawny status ucznia lub studenta.

Inne formy wsparcia to:

 • bezpłatny cykl webinarów z cyklu Bądź zdrów kierowany do wszystkich pracowników PSE;
 • program profilaktyczny oferujący możliwość uczestniczenia w turnusach rehabilitacyjnych;
 • dofinansowanie pracodawcy do form działalności sportowej, rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej (zasilenie, karta Multisport, My Benefit);
 • dofinansowanie wypoczynku;
 • możliwość uczestnictwa w cyklicznych warsztatach dotyczących udzielania pierwszej pomocy.

PSE nie zapewniają wykonawcom dostępu do usług medycznych, oferują jednak pracownikom wykonawców oraz gościom możliwość korzystania z apteczek i punktów pierwszej pomocy wyposażonych w defibrylatory.

Organizacja prowadzi zaplanowane oraz doraźne kontrole środowisk pracy umożliwiające identyfikację zagrożeń i ryzyk oraz prowadzące do minimalizowania wystąpienia zagrożeń. Prowadzone są oceny stanu technicznego oraz pomiary środowiska pracy, m.in. hałasu, pola elektromagnetycznego, drgań mechanicznych. Dla bezpieczeństwa pracowników wykonywane są również cykliczne pomiary ochrony przeciwporażeniowej. Wyniki pomiarów są analizowane, a następnie podejmowane są działania zapewniające minimalizację negatywnych skutków dla zdrowia i życia pracowników.

W spółce obowiązuje zarządzenie prezesa w sprawie ochrony pracowników przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na stacjach elektroenergetycznych.  Zarządzanie ryzykami i zagrożeniami odbywa się z uwzględnieniem kontroli hierarchii zagrożeń, począwszy od eliminacji, poprzez zmianę zabezpieczeń technicznych, środków organizacyjno-administracyjnych oraz środków ochrony indywidualnej.

Na terenach obiektów elektroenergetycznych prace szczególnie niebezpieczne są wykonywane przez osoby uprawnione oraz upoważnione w procesie bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, z zapewnieniem wielostopniowej weryfikacji i nadzoru prowadzonych działań. Ponadto, pracownicy mają dostęp do cyklu webinariów Bądź zdrów dotyczących ergonomii oraz higieny pracy.

W 2022 r. dokonano aktualizacji ryzyka zawodowego i wdrożono odpowiednie środki ograniczające ryzyko wypadków i chorób zawodowych. Aktualizacji podległ również Program działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia pracowników PSE na oddziaływanie czynników szkodliwych w środowisku pracy. W celu ochrony pracowników przez zakażeniami funkcjonują Wytyczne dotyczące organizacji pracy związane z minimalizacją ryzyka zarażenia pracowników chorobami zakaźnymi.

Wskaźniki wypadkowości

Wskaźnik częstotliwości wypadków przy pracy w PSE

 

Wskaźnik ciężkości wypadków przy pracy 2019-2022

Wskaźnik wypadków przy pracy TRIR (ang. total recordable incident ratio)

Wskaźnik prewencji TPR (ang. total prevention rate)

Wskaźnik prewencji TPR - BHP, ochrona środowiska, inwestycje 2020-2022

HSEQ w liczbach

W 2022 r. sprawdzenia HSEQ realizowanych prac inwestycyjnych prowadzone były na podstawie harmonogramu sprawdzeń zatwierdzonego przez Prezesa Zarządu.

Liczba przeprowadzonych do liczby zaplanowanych sprawdzeń HSEQ w 2022 r.

Liczba zdarzeń zaobserwowanych podczas sprawdzeń HSEQ w 2022 r. w podziale na charakter obserwacji
Liczba zdarzeń potencjalnych zaobserwowanych podczas sprawdzeń HSEQ w 2022 r. w podziale na poziom zagrożenia

Kontrole BHP i ppoż.

W 2022 r. kontrole stanu BHP oraz ochrony ppoż. były prowadzone na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez Prezesa Zarządu.

Ćwiczenia ewakuacyjne oraz ćwiczenia z udziałem Państwowej Straży Pożarnej w 2022 r.

Wymagania HSEQ dla wykonawców zadań inwestycyjnych realizowanych dla PSE

W 2022 r. kontynuowano prace nad poprawą skuteczności nadzoru nad wykonawcami w zakresie HSEQ, tj. w zakresie BHP, ppoż. i ochrony środowiska. Opracowane standardowe klauzule umowne, zawierające wymagania HSEQ, są częścią zapisów umownych. Klauzule te wypracowane zostały w trzech wariantach, gradujących przedmiot i szczegółowość wymagań nakładanych na wykonawców. Zróżnicowanie wariantów klauzul daje możliwość dopasowania postanowień umownych do zagrożeń występujących podczas realizacji konkretnej umowy. Klauzule HSEQ stosowane są we wszystkich umowach inwestycyjnych zawieranych przez PSE, a także w odniesieniu do prac utrzymaniowych i eksploatacyjnych, na co pozwala ich uniwersalny charakter. Stosowanie klauzul HSEQ wynika z wdrożonych w spółce norm, jej strategii i polityki oraz szeroko rozumianej odpowiedzialności za bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego. Doskonalenie warunków umownych jest ponadto elementem współpracy z wykonawcami, z którymi PSE zawierają umowy. Dążymy do wspólnego pogłębiania świadomości znaczenia bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska naturalnego, a także solidarnego angażowania się w sprawy związane z bezpieczeństwem pracowników, sprzętu, infrastruktury w środowisku pracy oraz ochrony środowiska.

Od kilku lat PSE stosują taryfikator kar umownych w odniesieniu do stwierdzonych przypadków naruszeń przez wykonawcę określonych przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów i zasad przeciwpożarowych, a także przepisów i zasad ochrony środowiska. Taryfikator ten jest częścią umów zawieranych z wykonawcami zadań inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych.

Personel zamawiającego cyklicznie, zgodnie z przyjętym harmonogramem sprawdzeń HSEQ, weryfikuje przestrzeganie przez wykonawców przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska podczas realizacji zadań inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Odsetek pracowników dostawców, którzy odbyli odpowiednie szkolenia BHP (oszacowanie na podstawie sprawdzeń HSEQ)

Działania propagujące bezpieczeństwo pracy

W październiku 2022 r. po raz czwarty zorganizowana została konferencja dla wykonawców poświęcona standardom HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality) w realizacji usług zlecanych przez spółkę. Program spotkania obejmował omówienie elementów zarządzania procesowego oraz systemowego wdrażania wniosków z analizy zdarzeń. Spotkanie o podobnej tematyce zorganizowane zostało również dla pracowników w formie webinaru pt. Safety & Quality Leadership, mapowanie i optymalizacja procesów. Szkolenie skierowane było do kadry menadżerskiej.

W rozpatrywanym okresie spółka organizowała dla pracowników webinary poświęcone tematyce zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy. Półtoragodzinne spotkania online dotyczyły m.in. sposobów radzenia sobie ze stresem, ergonomii, bezpiecznej jazdy samochodem, odporności psychicznej oraz zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Zasady ratujące życie

Innym elementem budowy kultury bezpieczeństwa pracy w PSE jest opracowanie i upowszechnienie wśród pracowników i współpracowników Zasad ratujących życie (ang. life saving rules – LSR).

Zasady to zbiór reguł postępowania, które odnoszą się do największych zagrożeń związanych z działalnością spółki. Opracowanie wskazuje obowiązki osób realizujących pracę i osób je nadzorujących, a także czynności zabronione. LSR publikowane są w formie plakatów i ulotek. Zasady sformułowane zostały jako hasła wzywające do określonych działań, a mianowicie:

 1. Zachowuj odległości bezpieczne! – ze względu na zagrożenie dla zdrowia i życia, jakie stanowi porażenie prądem elektrycznym i poparzenie łukiem, dla prac pod napięciem i w pobliżu napięcia;
 2. Przestrzegaj polecenia na pracę i stosuj listy kontrolne! – dla prac dotyczących majątku sieciowego, wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia, na podstawie pisemnego polecenia;
 3. Przestrzegaj bezpiecznej organizacji pracy w elektroenergetyce!
 4. Pracując na wysokości, zabezpiecz siebie i narzędzia przed upadkiem!
 5. Stosuj odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej zawsze, gdy jest to wymagane!
 6. Prowadź bezpiecznie!
 7. Reaguj i zgłaszaj sytuacje niebezpieczne!
Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj