ZARZĄDZANIEZarządzanie obszarem etyki i przeciwdziałanie korupcji

System compliance

PSE wdrożyły i doskonalą system compliance (od ang. zgodność), zapewniający zgodność działania spółki z prawem, wewnętrznymi regulacjami oraz standardami etycznymi. Od roku 2021 przyjęliśmy nową Politykę compliance, która objęła swoim zakresem dodatkowo wpływ na środowisko, BHP oraz przestrzeganie zasad ochrony konkurencyjności i prawa antymonopolowego. Aby podkreślić rolę zapobiegania korupcji, utworzona została nowa, dedykowana Polityka antykorupcyjna.

Pracowników PSE obowiązuje Kodeks etyki, który jest ogólnodostępny w wewnętrznej sieci (intranet). Kodeks etyki wraz z Polityką compliance odnosi się do praw człowieka. Kodeks stanowi istotny element Polityki personalnej, definiującej oczekiwane postawy wobec pracowników.

Kodeks etyki PSE uwzględnia też elementy różnorodności. Przestrzegamy prawa w zakresie niedyskryminowania w zatrudnieniu m.in. ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, wyznanie, a także ze względu na formę lub czas zatrudnienia.

Zobowiązania pracowników i współpracowników PSE wynikające z Polityki compliance

 • Transparentne i niedyskryminacyjne traktowanie wszystkich kontrahentów i klientów PSE;
 • Zgłaszanie podejrzenia wystąpienia nadużyć związanych z ochroną konkurencji i konsumentów lub prawem antymonopolowym do Pełnomocnika ds. Compliance;
 • Zapewnienie dostępu do rzetelnych i kompletnych informacji dotyczących postępowań o udzielenie zamówień przyszłym kontrahentom;
 • Nieudostępnianie kontrahentom żadnych informacji, mogących postawić ich w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych kontrahentów;
 • Upowszechnianie zasad Kodeksu postępowania dla partnerów biznesowych PSE i udostępniania jego treści kontrahentom;
 • Nieujawnianie i niewykorzystywanie do celów niezwiązanych z realizacją obowiązków służbowych informacji istotnych z handlowego punktu widzenia, a nie będących informacjami wynikającymi z powszechnie dostępnych źródeł lub będących informacjami powszechnie znanymi;
 • Traktowanie innych pracowników, partnerów biznesowych oraz interesariuszy zewnętrznych z należnym im szacunkiem;
 • Zachowanie powściągliwości w publicznych wypowiedziach na temat spółek wchodzących w skład GK PSE;
 • Niedyskryminowanie i niemobbingowanie pracowników i współpracowników PSE;
 • Zgłaszanie występowania negatywnych zachowań do pracodawcy (mobbing, dykryminacja, molestowanie itp.) oraz innych form braku poszanowania norm prawa pracy;
 • Przewidywanie i unikanie sytuacji, w których prywatne interesy pracowników i współpracowników PSE mogłyby być sprzeczne z interesami spółki;
 • Informowanie o możliwości wystąpienia konfliktu interesów;
 • Przestrzeganie prawa i zasad etycznych.

Proces zapewniający unikanie i zarządzanie konfliktem interesów członków najwyższego organu zarządczego w PSE sprowadza się głównie do obowiązującego tych członków zakazu konkurencji (w formie odrębnej i zindywidualizowanej) wynikającego z umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia tych członków ze spółką. Dodatkowo, członkowie najwyższego organu zarządczego w PSE zobowiązani są do złożenia oświadczenia o spełnieniu kryteriów niezależności, o których mowa w art. 9d ust. 1a ustawy - Prawo energetyczne (niniejsze wynika z dyspozycji art. 9 [1] ust. 10 ustawy Prawo energetyczne) oraz dochowaniu zasady lojalności.

Jeśli interesariusz jest podmiotem zewnętrznym, wówczas informacje o konflikcie interesów nie są ujawniane interesariuszom.

Procesy łagodzenia negatywnego wpływu

Głównym procesem łagodzenia negatywnego wpływu w zakresie obszaru etyki, jest prowadzenie przez Pełnomocnika ds. Compliance regularnych szkoleń pracowników i współpracowników PSE w przedmiocie obowiązujących w naszej organizacji standardów etycznych skodyfikowanych w Kodeksie etyki PSE oraz uświadamianie o znaczącej roli compliance w działalności prowadzonej przez naszą spółkę.

Ponadto, swobodny i zanimizowany dostęp pracowników, współpracowników PSE oraz naszych kontrahentów do Pełnomocnika ds. Compliance, również odgrywa znaczącą rolę w łagodzeniu negatywnych wpływów w obszarze etyki.

W przypadku zamówień publicznych proces skargowy, tj. odwoławczy, realizowany jest na podstawie zasad określonych w ustawie z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp). Środki ochrony prawnej określone w Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Przepisy ustawy określają organ odwoławczy i jego skład oraz formę, a także sposób procesowania złożonego odwołania.

W naszej organizacji obowiązuje Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych. Kodeks jest zbiorem podstawowych zasad, którymi w swojej działalności gospodarczej kieruje się PSE i których przestrzegania oczekuje się od partnerów biznesowych. Dokument jest udostępniony na stronie internetowej naszej spółki.

Wszelkie nieprawidłowości i nadużycia można zgłaszać drogą mailową na adres: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl, poprzez formularz opublikowany na stronie  www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci lub poprzez kontakt z Pełnomocnikiem Zarządu ds. Antykorupcji lub Pełnomocnikiem ds. Compliance (za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej: sygnal@pse.pl lub zgodnosc@pse.pl, a także telefonicznie). Planujemy w roku 2023 roku uruchomić dedykowaną zewnętrzną platformę do dokonywania zgłoszeń.

Zgodność z prawem i regulacjami

W roku sprawozdawczym:

 • Wobec PSE nie toczyło się żadne postępowanie w zakresie niezgodności z prawem oraz regulacjami, jak też nie zostały nałożone kary ani grzywny;
 • Nie odnotowano kar pieniężnych oraz sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa oraz/lub regulacji dotyczących ochrony środowiska;
 • Nie odnotowano żadnego przypadku niezgodności z regulacjami.

Nasze działania antykorupcyjne

W PSE funkcjonuje Polityka antykorupcyjna oraz Instrukcja Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym i Nadużyciom.

W 2022 r. PSE prowadziły działania w zakresie dostosowania się do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, która reguluje kwestię ochrony osób dokonujących zgłoszeń nieprawidłowości i naruszeń, o których uzyskały informacje w kontekście związanym z pracą. W celu wdrożenia tych wymogów, nasza spółka realizowała prace obejmujące dostosowanie przepisów wewnętrznych do kształtujących się w tym czasie uwarunkowań prawnych na poziomie krajowym.

W spółce obowiązuje Polityka „zero tolerancji” dla nieprawidłowości i nadużyć. Przez „nieprawidłowości i nadużycia” rozumiemy przez to zarówno sytuacje takie jak przyjmowanie korzyści majątkowych od dostawców usług, kradzież lub niezachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa, jak i inne niedopuszczalne zachowania, jak mobbing oraz molestowanie. Do bezwarunkowego przestrzegania zasady „zero tolerancji” dla nadużyć i niestosownych zachowań zobligowani są wszyscy pracownicy PSE.

W naszej organizacji posiadamy system zgłaszania naruszeń, umożliwiający zgłoszenie wszelkich sytuacji niezgodnych z zasadami i polityką firmy. Nieprawidłowości można zgłaszać jawnie lub anonimowo między innymi na dostępną dla wszystkich skrzynkę mail sygnal@pse.pl. Każda osoba zgłaszająca (sygnalista), zarówno z wewnątrz, jak i spoza organizacji, może liczyć na pełną anonimowość. Dodatkowo pracownicy PSE objęci są ochroną prawną oraz ochroną przed działaniami odwetowymi, które gwarantują wprowadzone w firmie polityki i procedury.

W przypadku projektów rozwoju sieci przesyłowej dofinansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, nieprawidłowości lub nadużycia mogą być zgłaszane drogą mailową: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Rozpoczęliśmy też pracę nad dostosowaniem oprogramowania do obsługi zgłoszeń sygnalistów do specyfiki naszej spółki. Przeprowadziliśmy analizę uregulowań wewnętrznych – w szczególności w zakresie Instrukcji zgłaszania nieprawidłowości – pod kątem ich ujednolicenia i dostosowania do wymogów unijnych.

Polityka antykorupcyjna PSE nie jest dokumentem publikowanym ani przekazywanym kontrahentowi do zapoznania. Kontrahent/dostawca zapoznaje się i akceptuje klauzulę umowną, tzw. Klauzulę antykorupcyjną, która jest integralną częścią każdej umowy podpisywanej przez PSE.

 

W 2022 r. nasza spółka nie zgłaszała oraz nie była stroną w postępowaniach związanych z możliwością popełnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj