WPŁYW NA ŚRODOWISKO I DZIAŁANIA NA RZECZ KLIMATUKompensacja przyrodnicza w związku z budową linii lub stacji

Charakterystyka prowadzonych monitoringów na przykładzie dwóch linii

W związku z budową linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia dwuletniego monitoringu poinwestycyjnego w zakresie oddziaływania linii na awifaunę.

Wskazany monitoring trwał całościowo od sierpnia 2020 r. do lipca 2022 roku. W roku 2022 koszt monitoringu porealizacyjnego wyniósł – 19 833 zł netto (do lipca 2022 r., kiedy się zakończył).

W roku 2022 r. wykonawca prowadził monitoring porealizacyjny w zakresie:

  • badania śmiertelności ptaków w wyznaczonych 5 odcinkach o łącznej długości 3600 metrów – jedna kontrola co ok. 10 dni w okresie od marca do lipca 2022 r.
  • liczenia ptaków z 5 punktów obserwacyjnych – co ok. 10 dni w okresie od marca do lipca 2022 r.

W roku 2022 wykonano piętnaście kontroli, po trzy w miesiącu, z interwałem około 10 dni. Kontrole obejmowały zarówno inspekcję punktów obserwacyjnych, jak i poszukiwania martwych osobników. Nie stwierdzono miejsc szczególnie intensywnego przelotu ptaków migrujących ani wysokich koncentracji w miejscach odpoczynku i żerowania.

Największe obserwowane stada dotyczyły zgrupowań polęgowych szpaków lub migrujących na wysokim pułapie gęsi. Niewielkie zgrupowania – do kilkudziesięciu żurawi i łabędzi krzykliwych – tworzyły się na ścierniskach kukurydzy w okolicach Mzdowa. Nie stwierdzono w trakcie kontroli w 2022 r. migracji łabędzi krzykliwych i czarnodziobych.

Łącznie w 2022 r. stwierdzono szczątki 11 ptaków. W 10 przypadkach jako najbardziej prawdopodobną przyczynę śmierci zidentyfikowano kolizję z przewodami. Uzyskane dane wskazują na średnią śmiertelność na poziomie 2,78 ofiar/km/rok w roku 2022. Uzyskane dane wskazują na przeciętną śmiertelność ptaków w wyniku kolizji z elementami linii na kontrolowanych odcinkach. Nie stwierdzono potrzeby implementacji dodatkowych działań ograniczających negatywne oddziaływanie linii 2x400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk na gatunki ptaków. Wyniki monitoringu za rok 2022, wraz z podsumowaniem za cały okres dwuletniego monitoringu, zostały przekazane do RDOŚ w Gdańsku 14 października 2022 roku. W dniu 25 listopada 2022 RDOŚ w Gdańsku, po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów stwierdził, że zakres dokumentacji spełnia warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a uzyskane wyniki wskazują na przeciętną śmiertelność ptaków w wyniku kolizji z elementami linii na kontrolowanych odcinkach. Na podstawie przedstawionych analiz RDOŚ w Gdańsku nie stwierdził konieczności wprowadzenia dodatkowych działań ograniczających negatywne oddziaływanie dwutorowej linii napowietrznej 2 x 400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk na ornitofaunę.

Dla linii 400kV Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia monitoring w zakresie oddziaływania linii na awifaunę miał się odbywać w pierwszym, drugim i piątym roku po wybudowaniu linii. Monitoring trwał zatem od  kwietnia 2021 r. do kwietnia 2022 r. oraz od kwietnia 2022 do kwietnia 2023 roku. Koszt monitoringu w roku 2022 wyniósł 18 tys. zł netto (22 140 zł brutto).

Łącznie w okresie 2 lat przeprowadzono 82 kontrole. W roku 2022 wykonano 40 kontroli. Śmiertelność ptaków na monitorowanej linii w trakcie dwóch pierwszych sezonów liczeń była relatywnie niska lub umiarkowana i kształtowała się na poziomie: I sezon – 0,2 ofiary/1 km/kontrolę (z uwzględnieniem wskaźnika skuteczności wyszukiwania ofiar na poziomie 66,7 proc.), II sezon – 0,3 ofiary/1 km/kontrolę (z uwzględnieniem wskaźnika skuteczności wyszukiwania ofiar na poziomie 50,0 proc.), średnio 0,25 ofiary/1 km/kontrolę.

Po wykonaniu dotychczasowych badań ze względu na stwierdzoną stosunkowo niewysoką śmiertelność ptaków, mieszczącą się w dolnym zakresie wartości uzyskiwanych w Europie Zachodniej, nie wskazano potrzeby stosowania dodatkowych działań minimalizujących ani zwiększenia zakresu działań już zastosowanych.

16 maja 2023 r. wykonawca przekazał do RDOŚ w Gdańsku wyniki monitoringu za dwa pierwsze lata jego prowadzenia.

Ochrona rybołowa zwyczajnego

PSE wraz z Lasami Państwowymi realizowały działania na rzecz ochrony rybołowa Pandion haliaetus. Zainstalowano łącznie 13 specjalnych platform, na których ptaki mogą zbudować swoje gniazda. Na dwóch platformach w 2022 r. zamieszkały 2 pary rybołowa spośród 22 odnotowanych w Polsce.

Przedsięwzięcie przyczynia się do zwiększenia areału lęgowego rybołowa Pandion haliaetus, co powinno mieć bezpośredni wpływ na zwiększenie populacji tego gatunku.

Rybołowy Pandion haliaetus to jedne z najrzadszych ptaków drapieżnych w Polsce. Są objęte ochroną ścisłą. Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez Komitet Ochrony Orłów, obecnie nasz kraj zamieszkują zaledwie 22 pary tych zwierząt, z czego część zasiedla tereny w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej.

Montowanie platform dla rybołowów na słupach elektroenergetycznych jest dobrą i sprawdzoną praktyką uzupełniającą montowanie platform na drzewach. Stosuje się ją m.in. w Niemczech, gdzie ok. jednej trzeciej populacji rybołowa gniazduje na słupach wysokiego napięcia. Tak zabezpieczone gniazda zwiększają szansę na zasiedlenie przez ptaki.

Budowa platform pod gniazda lęgowe dla rybołowów jest kontynuacją działań rozpoczętych przez PSE w 2014 roku. Kolejny montaż 3 platform pod gniazda lęgowe został zrealizowany w 2021 r. na konstrukcjach wsporczych (słupach) linii NN: Krajnik-Glinki, Morzyczyn-Police oraz Krajnik-Vierraden. W ramach budowy linii Baczyna-Krajnik zamontowano w 2022 r. cztery platformy dla rybołowa. Od początku przedsięwzięcia udało się zamontować 13 platform na słupach elektroenergetycznych.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj