WPŁYW NA GOSPODARKĘ I RYNEKRozwój systemu przesyłowego

Podstawą zrównoważonego rozwoju krajowej gospodarki jest zapewnienie niezbędnej ilości energii elektrycznej wszystkim odbiorcom. Dążymy do tego, aby system przesyłowy zapewniał niezawodność dostaw energii elektrycznej zarówno obecnie, jak i w przyszłości. To nasza odpowiedzialność.

Rozwój systemu przesyłowego

Plan rozwoju sieci przesyłowej ( PRSP ) określa przedsięwzięcia rozwojowe sieci przesyłowej, których realizacja ma zapewnić w perspektywie długoterminowej pokrycie krajowego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną. Do głównych czynników wpływających na kierunki rozwoju sieci przesyłowej należą: wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, rozwój źródeł wytwórczych oraz konieczność zwiększenia wykorzystania połączeń transgranicznych.

PRSP określony na lata 2023-2032 uwzględnia pierwszą rewolucję technologiczną zgodną z wzorcami pochodzącymi z bardzo rozwiniętych systemów elektroenergetycznych z dużym udziałem OZE w miksie wytwórczym. Mowa o budowie linii HVDC łączącej dwa wyraźnie zarysowujące się obszary Polski – północ i południe. Celem tej inwestycji jest umożliwienie przesyłania energii z lądowych i morskich źródeł wiatrowych z północy kraju do zakładów przemysłowych zlokalizowanych na południu Polski. Alternatywą wobec tego przedsięwzięcia – okupioną istotnymi i kosztownymi ograniczeniami – byłaby rozbudowa sieci 400 kV.

PRSP na lata 2023-2032 powstał na bazie kilkuletnich doświadczeń w stosowaniu nowatorskich analiz techniczno-ekonomicznych, w tym metod probabilistycznych, do planowania inwestycji w sieć przesyłową. Przy jego opracowaniu korzystano z metod i narzędzi obliczeniowych wypracowanych w poprzedniej edycji PRSP . Nakreślenie zbioru inwestycji w sieć zostało poprzedzone fundamentalną analizą scenariuszy rozwoju otoczenia i wnętrza systemu elektroenergetycznego – po to, by wytypować inwestycje wnoszące wkład w bezpieczeństwo zasilania odbiorców w każdych warunkach.

Inwestycje uwzględnione w PRSP 2023-2032 mają na celu wsparcie:

 • zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej do osiągnięcia celu krajowego w zakresie udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii,
 • rządowego planu budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku,
 • rządowego planu budowy mocy jądrowych,
 • przyłączeń nowych jednostek wytwórczych zgodnie z wynikami aukcji rynku mocy na lata 2023-26,
 • poprawy warunków zasilania, w tym minimalizacji ograniczeń sieciowych w całym systemie – szczególnie w kontekście planowanej budowy źródeł odnawialnych (wiatrowych) w Polsce północnej; zarówno na morzu, jak i na lądzie.

Przy sporządzaniu PRSP 2023-2032 brano pod uwagę uwarunkowania prawne wynikające z:

 • koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
 • planów zagospodarowania przestrzennego województw,
 • Polityki energetycznej Polski,
 • 10-letniego planu rozwoju ENTSO-E TYNDP,
 • realizacji umów o przyłączenie oraz określonych warunków przyłączenia do sieci przesyłowej,
 • realizacji innych zobowiązań, w tym uzgodnień z OSD,
 • regulacji unijnych.

Podstawą sporządzenia PRSP 2023-2032 były uwarunkowania określone m.in. w Polityce energetycznej Polski do 2040 r. (zatwierdzona przez Radę Ministrów 2 lutego 2021 r.), a także w Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK) i Programie polskiej energetyki jądrowej (PPEJ). Założenia z nich wynikające zostały uzupełnione o aktualny stan wiedzy naszej organizacji na temat możliwych kierunków przyszłych zmian w sektorze elektroenergetycznym. W ocenie PSE, uzupełnienia te pozostają spójne z kierunkami określonymi w wymienionych dokumentach, zakładających, że w KSE w najbliższych kilkudziesięciu latach dokonają się istotne zmiany strukturalne.

Warto wiedzieć

Do 2040 r. prognozowany jest znaczący wzrost całkowitej mocy osiągalnej netto źródeł wytwarzania (łącznie do poziomu powyżej 60 GW w przypadku PEP i PPEJ oraz powyżej 70 GW w przypadku KPEiK). Ograniczona zostanie rola jednostek systemowych zasilanych węglem. Znacząco wzrośnie udział OZE (głównie z elektrowni wiatrowych i słonecznych) w wytwarzaniu energii elektrycznej; do poziomu ok. 32 proc. w 2030 i 40 proc. w 2040 roku. Spodziewany jest również istotny wzrost udziału jednostek gazowych.

Wymienione powyżej dokumenty są spójne w zakresie terminu rozpoczęcia programu energetyki jądrowej. Zakładają, że pierwszy blok elektrowni jądrowej zostanie oddany do pracy w 2033 r., a następne będą oddawane sukcesywnie w kolejnych latach. Opis krajowych dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju sektora energetycznego zamieszczono w rozdziale trzecim PRSP 2023-2032.

Planowane nakłady na inwestycje do 2032 r. oraz 2036 r., w tym liczba inwestycji oraz budowa i modernizacja linii NN

W Planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032 w perspektywie 2036 r. zaplanowano 252 zamierzenia inwestycyjne dotyczące rozbudowy i modernizacji sieci przesyłowej. Wartość nakładów na realizację wszystkich inwestycji dla tego okresu została oszacowana na ok. 35,9 mld zł.

Zgodnie z Planem zamierzeń inwestycyjnych na lata 2023-2027 zatwierdzonym 26.01.2023 r., w wyniku aktualizacji szacowanych wartości projektów planowane nakłady inwestycyjne w latach 2023-2027 będą miały wartość 24,0 mld zł, a w okresie 2023-2036 wzrosną do ok. 61,8 mld zł.

Realizacja planowanych zamierzeń inwestycyjnych przyniesie wymierne rezultaty. Efekty systemowe do 2032 r. oraz do 2036 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Realizacja inwestycji infrastrukturalnych

Portfel inwestycji sieciowych

W celu bardziej skutecznej realizacji inwestycji w 2022 r., PSE cyklicznie aktualizowały Portfel inwestycji, stanowiący jedno z podstawowych narzędzi zarządzania projektami inwestycyjnymi. Projekty wprowadzane do Portfela inwestycji podlegają grupowaniu, kategoryzacji, nadaniu priorytetów i kolejności realizacji uwzględniających szczególnie uwarunkowania systemowe związane z możliwością wymaganych wyłączeń elementów sieci przesyłowej.

Wszystkie projekty inwestycyjne ujęte w Portfelu inwestycji sieciowych są pogrupowane w programy inwestycyjne w zależności od:

 • znaczenia strategicznego,
 • lokalizacji i wzajemnych zależności projektów,
 • charakteru prac wspierających realizację pozostałych projektów inwestycyjnych (przykład: dostawy inwestorskie, kwestie formalno-prawne).

Według stanu na lipiec 2023 r. Portfel inwestycji sieciowych obejmuje 11 programów, w ramach których realizowanych jest łącznie 191 projektów inwestycyjnych.

Program 1.
Wyprowadzenie mocy z El. Kozienice wraz z poprawą warunków zasilania północno-wschodniej Polski: 23 projekty inwestycyjne.

Program 2.
Wyprowadzenie mocy z El. Turów wraz z poprawą warunków zasilania południowo-zachodniej Polski: 21 projektów inwestycyjnych.

Program 3.
Wyprowadzenie mocy z El. Dolna Odra i OZE wraz z poprawą warunków zasilania północno-zachodniej Polski: 21 projektów inwestycyjnych.

Program 4.
Wyprowadzenie mocy z OZE wraz z poprawą warunków zasilania północnej Polski – część wschodnia: 21 projektów inwestycyjnych.

Program 5.
Wyprowadzenie mocy z El. Bełchatów wraz z poprawą warunków zasilania centralnej, wschodniej i północno-zachodniej Polski: 25 projektów inwestycyjnych.

Program 6.
Dostosowanie obiektów i urządzeń do wymogów rozporządzenia dotyczącego stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (NC ER)” „Poprawa warunków zasilania centralnej i południowej Polski: 2 projekty inwestycyjne.

Program 7.
Południe: 26 projektów inwestycyjnych.

Program 8.
Zakończenie formalne realizacji inwestycji: 16 projektów inwestycyjnych.

Program 9.
Budowa połączeń podmorskich i magazynów energii: 3 projekty inwestycyjne.

Program 10.
Dostawy inwestorskie: 19 projektów inwestycyjnych.

Program 11.
Wyprowadzenie mocy z OZE wraz z poprawą warunków zasilania północnej Polski – część zachodnia: 14 projektów inwestycyjnych.

Wpływ na zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki i rozwój gospodarczy Polski

Spośród 186 projektów inwestycyjnych realizowanych przez PSE, 88 inwestycji realizowanych w grudniu 2022 r. miało nadany priorytet 1. Projekty priorytetowe definiowane są jako najważniejsze dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego.

Kluczowe liczby

poniesionych przez PSE nakładów inwestycyjnych w 2022 roku.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj