WPŁYW NA ŚRODOWISKO I DZIAŁANIA NA RZECZ KLIMATUTaksonomia UE

Taksonomia UE (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2020/852/UE) jest syste­mem klasyfikacji ustanawiającym listę zrównoważonych środowiskowo działań gospodarczych. Na mocy rozpo­rządzenia w sprawie taksonomii Komisja Europejska opracowała faktyczny wykaz działań zrównoważonych pod względem środowiskowym, określając techniczne kryteria kwalifikacyjne dla każdego celu środowiskowego za pomocą aktów delegowanych.
Taksonomia UE to system umożliwiający jednolitą klasyfikację działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, który ma wspierać inwestorów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

KPI OBRÓT

W oparciu o analizę segmentów poszczególnych działalności, PSE dokonały analizy przychodów osiągniętych w 2022 roku i przyporządkowały ich odpowiednią część do działalności kwalifikujących do Taksonomii. Dane dotyczące przychodów ze sprzedaży pochodzą z ewidencji finansowo-księgowej i są zgodne z danymi w Sprawozdaniu finansowym.

Alokacja przychodów i kosztów według Taksonomii była możliwa dzięki wdrożeniu w 2019 r. nowego modelu kontrolingowego, ułatwiającego wieloaspektową analizę wyników finansowych. Głównym produktem był zmieniony układ obiektów kontrolingowych, w tym miejsc powstawania kosztów. Nowe obiekty kontrolingowe w lepszy i bardziej precyzyjny sposób odzwierciedlają funkcjonowanie naszej organizacji, co pozwala na bardziej precyzyjne analizy dotyczące działalności poszczególnych obszarów spółki. Analiza wykazała, że 99,8 proc. skonsolidowanych przychodów spółki uzyskiwana jest z działalności gospodarczych kwalifikujących się do Taksonomii.

Udział procentowy działalności gospodarczej kwalifikującej się do Taksonomii w łącznym obrocie.

Zasady Rachunkowości

Na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2021/2139 z 4 czerwca 2021 roku, zidentyfikowano jedną działalność kwalifikującą się do Taksonomii, z tytułu której PSE osiągnęły przychody w roku 2022. Jest to:

4.9 Przesył i dystrybucja energii elektrycznej                        

Następnie w oparciu o zapisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. PSE dokonały analizy poszczególnych segmentów działalności, które zostały przyporządkowane do dwóch kategorii:

 • kategoria I – skupiająca obszary działania spółki kwalifikujące się do Taksonomii,
 • kategoria II – skupiająca obszary działania spółki, które nie kwalifikują się do Taksonomii.        

Ze względu na fakt, że PSE są operatorem systemu przesyłowego (OSP) - zdefiniowanym w ustawie Prawo energetyczne - jako przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej do obszarów kwalifikujących się do Taksonomii zaliczone zostały przychody zgodne z definicją Taryfy dla energii elektrycznej na rok 2022 za:

 • usługi przesyłania energii elektrycznej siecią przesyłową (opłata sieciowa stała i zmienna),
 • korzystanie z krajowego systemu elektroenergetycznego (opłata jakościowa),
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu wymiany energii elektrycznej między krajowym systemem elektroenergetycznym a systemami elektroenergetycznymi państw niebędących członkami Unii Europejskiej (opłata rynkowa),
 • udostępnianie krajowego systemu elektroenergetycznego (opłata przejściowa),
 • zapewnianie dostępności energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym (opłata OZE),
 • zapewnianie dostępności energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (opłata kogeneracyjna),
 • pozostawanie w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego i dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia (opłata mocowa),
 • przyłączenie do sieci przesyłowej (opłata przyłączeniowa),
 • przychody ze sprzedaży energii elektrycznej na Rynku Bilansującym w ramach fizycznej realizacji zawartych przez uczestników umów kupna/sprzedaży energii i bilansowania w czasie rzeczywistym zapotrzebowania na energię elektryczną z jej produkcją w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE),
 • uzyskiwanych w ramach międzyoperatorskiego mechanizmu kompensat kosztów tranzytu (ITC),
 • uzyskiwanych z dostaw operatywnych w ramach międzyoperatorskiej wymiany międzysystemowej,
 • udostępnianie zdolności przesyłowych na połączeniach wzajemnych na przekroju synchronicznym (połączenia z Niemcami, Czechami i Słowacją) oraz na połączeniach wzajemnych niesynchronicznych (połączenia ze Szwecją i Litwą) oraz połączeniu z Ukrainą.

PSE, jako operator systemu przesyłowego prowadzą także działalność pozostałą, która stanowi marginalną część prowadzonej działalności. Przyjęło zasadę istotności, wg której zdarzenia występujące w przedsiębiorstwie, które nie wpływają znacząco na sytuację majątkową i finansową jednostki nie zostaną uwzględnione w Taksonomii. Dla określenia progu istotności zastosowano wskaźnik procentowy. Określenie progu istotności procentowo bazuje na wielkości przychodów ogółem ze sprzedaży. Ustalono, że próg istotności wynosi powyżej 1 proc. przychodów ogółem spółki. Przychody z działalności pozostałej wyniosły 0,15 proc. przychodów ogółem, zatem zostały ujęte w kategorii II skupiającej obszary działania spółki niekwalifikujące się do Taksonomii.

KPI CAPEX

Udział procentowy działalności gospodarczej kwalifikującej się do Taksonomii w łącznych nakładach inwestycyjnych.

Zasady rachunkowości
 • W oparciu o zapisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. PSE dokonały analizy nakładów inwestycyjnych w 2022 roku i przyporządkowała je do działalności kwalifikujących się do Taksonomii.
 • Do wyliczenia powyższych wskaźników w mianowniku wykorzystano odpowiednio wartość nakładów inwestycyjnych zgodnych z wartościami podanymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PSE za rok 2022. Jako podstawową wartość nakładów inwestycyjnych określono wartość zwiększenia aktywów materialnych i niematerialnych w ciągu roku obrotowego przed przeszacowaniem (w tym obliczeniem utraty wartości) i odliczeniem amortyzacji za dany rok.
 • W kolejnym kroku określono wartość licznika, czyli poniesionych wydatków związanych są z aktywami lub procesami, które dotyczą działalności zgodnej z taksonomią lub takich, które spełniają kryteria określone przez działalność kwalifikującą się jako taksonomiczna.
 • Nakłady inwestycyjne ponoszone przez spółkę w całości zakwalifikowane zostały do działalności ujętej w taksonomii.
 • Są to nakłady inwestycje ponoszone na zadania inwestycyjne ujęte w przyjętym przez spółkę Planie Zamierzeń Inwestycyjnych na lata 2022-2026 wynikające z Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej.
 • Z przeprowadzonych analiz wynika, że 100 proc. łącznych nakładów inwestycyjnych kwalifikuje się do Taksonomii.

 

Informacje kontekstowe

Ze względu na przejściowy charakter ujawnień za rok 2022, w tym:

 • brak okresu porównawczego,
 • brak sprawozdawczości w zakresie dostosowania działań do taksonomii nie ujawnia się informacji jakościowych w zakresie: istotnych zmian, które nastąpiły w okresie sprawozdawczym w odniesieniu do realizacji planów nakładów inwestycyjnych, podziału ilościowego na zagregowanym poziomie działalności gospodarczej kwot ujętych w liczniku oraz jakościowego wyjaśnienia kluczowych elementów zmian KPI w zakresie nakładów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym.

KPI OPEX

Udział procentowy działalności gospodarczej kwalifikującej się do Taksonomii w łącznym obrocie.

Wskaźnik ustalono, dzieląc sumę wydatków operacyjnych związanych z działalnością kwalifikującą się do systematyki Taksonomii przez wydatki ogółem w zakresie ww. kategorii kosztowych.

Według przeprowadzonej kalkulacji w roku sprawozdawczym 97,9 proc. łącznych wydatków operacyjnych stanowiły wydatki kwalifikujące się do Taksonomii.

Odsetek kosztów operacyjnych związanych z działalnością niekwalifikującą się do systematyki Taksonomii wyniósł 2,1 proc.

Zasady rachunkowości

W oparciu o zapisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. spółka dokonała analizy kosztów operacyjnych w 2021 roku i przyporządkowała ich odpowiednią część do działalności kwalifikujących się do Taksonomii.

Wydatki operacyjne i koszty operacyjne rozumiane są tożsamo.

Dane dotyczące poniesionych kosztów operacyjnych pochodzą z ewidencji finansowo-księgowej i są zgodne ze Sprawozdaniem Finansowym.

Zgodnie z rozporządzeniem mianownik stanowią tylko koszty bezpośrednio związane z utrzymaniem środków trwałych i infrastruktury, w tym:

 • koszty związane z pracami badawczo-rozwojowymi,
 • działaniami w zakresie renowacji budynków,
 • leasingiem/wynajmem krótkoterminowym, konserwacją i naprawami oraz wszelkie inne bezpośrednie wydatki związane z bieżącą obsługą składników rzeczowych aktywów trwałych przez przedsiębiorstwo lub osobę trzecią, którym zlecono na zasadzie outsourcingu działania niezbędne do zapewnienia ciągłego i efektywnego funkcjonowania tych aktywów.

Spółka przeprowadziła analizę struktury kosztowej i wyodrębniła takie koszty.

Ze względu na brak możliwości przypisania pojedynczej pozycji kosztowej w ramach danego rodzaju kosztów, spółka zaliczyła do mianownika tylko te rodzaje kosztów, które w całości lub w większości można przypisać do mianownika.

Przyjęto poniższe kategorie kosztowe zgodnie z wytycznymi opisanymi w rozporządzeniu:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj