DANE FINANSOWEPrezentacja danych finansowych za rok 2022

Interaktywne dane finansowe

Struktura majątku PSE (w mln zł)

W 2022 r. suma aktywów PSE wyniosła 28 495,2 mln zł i wzrosła o 2 971,8 mln zł, tj. o 12 proc. w stosunku do 2021 roku. Majątek trwały spółki w 2022 r. wyniósł 19 071,1 mln zł, co stanowiło 67 proc. majątku całkowitego. Majątek ten wzrósł w 2022 r. o 749,6 mln zł, tj. o 4 proc. w stosunku do 2021 roku. Wartość majątku obrotowego PSE wynosiła 9 424,1 mln zł, co stanowiło 33 proc. aktywów spółki. Majątek ten wzrósł w 2022 r. o 2 222,2 mln zł, tj. o 31 proc. w stosunku do 2021 roku.

Struktura majątku trwałego PSE (w mln zł)

W 2022 r. wartość majątku trwałego PSE wynosiła 19 071,1 mln zł i wzrosła o 749,6 mln zł, tj. o 4 proc. w stosunku do 2021 roku. Na wzrost wartości majątku trwałego PSE wpłynął wzrost rzeczowych aktywów trwałych o 550,7 mln zł, tj. o 3 proc. w stosunku do 2021 roku. Łączna wartość rzeczowego majątku trwałego spółki w 2022 r. wynosiła 18 462,3 mln zł, co stanowiło 97 proc. majątku trwałego PSE.

Struktura majątku obrotowego PSE (w mln zł)

W 2022 r. wartość majątku obrotowego PSE wynosiła 9 424,1 mln zł i stanowiła 33 proc. majątku całkowitego spółki. Majątek obrotowy PSE stanowiły głównie inwestycje krótkoterminowe w wysokości 6 108,5 mln zł, tj. 65 proc. majątku obrotowego oraz należności krótkoterminowe w wysokości 3 190,1 mln zł, tj. 34 proc. majątku obrotowego. Majątek obrotowy spółki wzrósł łącznie o 2 222,2 mln zł, tj. o 31 proc. w stosunku do 2021 r., głównie w pozycjach należności krótkoterminowych i środków pieniężnych.

Struktura źródeł finansowania majątku PSE (w mln zł)

W 2022 r. wartość źródeł finansowania majątku PSE wynosiła 28 495,2 mln zł i wzrosła o 2 971,8 mln zł w stosunku do 2021 roku. Na ten wzrost wpłynęło podwyższenie kapitałów własnych o 678,7 mln zł, tj. o 4 proc. w stosunku do 2021 r. oraz kapitałów obcych o 2 293,1 mln zł, tj. o 27 proc. w stosunku do 2021 roku.
Wartość kapitałów własnych PSE w 2022 r. wynosiła 17 791,6 mln zł, co stanowiło 62 proc. pasywów spółki. Wysoki udział kapitałów własnych w strukturze źródeł finansowania majątku PSE świadczy o stabilnej sytuacji finansowej spółki. Wartość kapitałów obcych spółki w 2022 r. wynosiła 10 703,5 mln zł, co stanowiło 38 proc. pasywów PSE.

Struktura kapitału własnego PSE (w mln zł)

W 2022 r. kapitał własny PSE o wartości 17 791,6 mln zł stanowił 62 proc. źródła finansowania spółki. W kapitale własnym spółki przeważał udział kapitału podstawowego w wysokości 9 605,5 mln zł, co stanowiło 54 proc. tego kapitału oraz kapitał zapasowy w wysokości 6 183,2 mln zł, tj. 35 proc. Kapitał własny PSE w 2022 r. wzrósł w stosunku do 2021 r. łącznie o 678,7 mln zł, tj. o 4 proc. Na ten wzrost wpłynęło łączne zwiększenie kapitałów: zapasowego i rezerwowego o wartość 996,1 mln zł (efekt podziału zysku za rok 2021). Zysk netto spółki w 2022 r. stanowił 4 proc. kapitału własnego i był niższy o 383,0 mln zł w stosunku do 2021 roku. Spadek wartości zysku netto o 32 proc. spowodowany był głównie wzrostem kosztów opłaty jakościowej oraz kosztów opłaty zmiennej, prezentowanych w pozycji kosztów usług obcych.

Struktura kapitału obcego PSE (w mln zł)

W 2022 r. kapitał obcy PSE o wartości 10 703,5 mln zł stanowił 38 proc. źródła finansowania spółki. W kapitale obcym przeważały zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 4 078,7 mln zł, co stanowiło 38 proc. tego kapitału oraz rozliczenia międzyokresowe bierne w wysokości 3 992,0 mln zł stanowiły 37 proc. wartości kapitału obcego, rezerwy na zobowiązania i zobowiązania długoterminowe w wysokości 2 632,9 mln zł stanowiły 25 proc. jego udziału. Wzrost kapitału obcego PSE w 2022 r. o 2 293,1 mln zł, tj. o 27 proc. wynikał głównie ze wzrostu rozliczeń międzyokresowych biernych o 1 395,7 mln zł oraz zobowiązań krótkoterminowych o 681,4 mln zł.

Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym (w mln zł)

W analizowanym okresie, tj. w 2022 r. oraz w 2021 r. majątek trwały PSE był pokryty kapitałem własnym odpowiednio: 93 proc. w 2022 r. i 93 proc. w 2021 roku.

 

Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym (w mln zł)

W 2022 r. oraz w 2021 r., majątek trwały spółki był w całości pokryty kapitałem stałym tj. stopień pokrycia wynosił 107 proc. w 2022 r. oraz 103 proc. w 2021 roku).  Zapewniło to stabilność finansowania majątku trwałego PSE (tj. majątku o bardzo niskim stopniu płynności) kapitałem pozostawionym w spółce na długi okres.

Struktura przychodów netto ze sprzedaży w 2022 r. i 2021 r. (w mln zł)

Wartość przychodów ze sprzedaży w 2022 r. wynosiła 25 473,2 mln zł i była wyższa o 8 281,8 mln zł, tj. o 48 proc. w stosunku do 2021 roku.
Na ten wzrost miał wpływ w szczególności przychód z tytułu sprzedaży energii elektrycznej o 6 149,5 mln zł, co stanowiło wzrost o 94 proc. w porównaniu do 2021 roku.

Struktura przychodów ze sprzedaży usług w 2022 r. i 2021 r. (w mln zł)

Źródła wzrostu przychodów ze sprzedaży usług 2022 r. vs 2021 r. (w mln zł)

W 2022 r. przychód ze sprzedaży usług wynosił 12 758,1 mln zł i stanowił 50 proc. łącznych przychodów ze sprzedaży PSE w tym okresie.
Przychód ze sprzedaży usług wzrósł w 2022 r. w stosunku do 2021 r. o 2 132,3 mln zł, tj. o 20 proc. Głównym powodem wzrostu był wzrost przychodu z tytułu rezerwacji zdolności przesyłowych o 1 637,2 mln zł, co stanowiło wzrost o 267 proc. w porównaniu do 2021 roku. Kolejnym źródłem wzrostu były przychody z tytułu opłaty kogeneracyjnej, które odnotowały wzrost o 512,3 mln zł w stosunku do 2021 roku.

 

Struktura przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów w 2022 r. i 2021 r. (w mln zł)

W 2022 r. przychód ze sprzedaży towarów i materiałów wynosił 12 715,1 mln zł i stanowił 50 proc. łącznych przychodów ze sprzedaży PSE w tym okresie.
Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów wzrósł w relacji rocznej o 6 149,5 mln zł, tj. o 94 proc. na skutek zwiększenia przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej.

Koszty działalności operacyjnej w 2022 r. i 2021 r. (w mln zł)

W 2022 r. koszty działalności operacyjnej PSE wynosiły 24 658,7 mln zł i były wyższe o 8 657,9 mln zł w stosunku do roku 2021 r. 
W kosztach działalności operacyjnej najwyższy wzrost w relacji rocznej odnotował koszt własny sprzedanych towarów i materiałów, w tym energii, tj. wzrost o 6 192,8 mln zł (95 proc.), koszty usług obcych, tj. wzrost o 1 930,2 mln zł (26 proc.) oraz koszty zużycia materiałów i energii, tj. wzrost o 433,8 mln zł (74 proc.).

Zmiany przychodu ze sprzedaży i zysku w 2022 r. i 2021 r. (w mln zł)

Zysk ze sprzedaży spółki w 2022 r. w wysokości 814,5 mln zł, był niższy o 376,1 mln zł, tj. o 32 proc. w stosunku do 2021 roku.
EBITDA w 2022 r. wynosiła 1 493,7 mln zł i była niższa o 603,2 mln zł, tj. o 29 proc. w relacji rocznej.
Spadek wynikał głównie z niższego zysku ze sprzedaży oraz niższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.
EBITA w 2022 r. w wysokości 800,9 mln zł, była niższa o 655,8 mln zł, tj. o 45 proc. w stosunku do 2021 roku. Koszty amortyzacji w 2022 r. w wysokości 692,8 mln zł były wyższe o 52,7 mln zł w stosunku do 2021 r., co wpłynęło na spadek EBITA w 2022 roku.
Zysk netto w 2022 r. w wysokości 797,0 mln zł był niższy o 383,0 mln zł, tj. o 32 proc. w stosunku do 2021 roku.

Źródła wzrostu zysku netto 2022 r. vs 2021 r. (w mln zł)

Przepływy pieniężne PSE w 2022 r. i 2021 r.

Stan środków pieniężnych w 2022 r. wynosił 6 108,5 mln zł i był wyższy o 1 530,5 mln zł, tj. o 33 proc. w relacji rocznej. W 2022 r. PSE odnotowały dodatnie salda przepływów z działalności operacyjnej tj. w wysokości 2 432,9 mln zł (wyższe o 309,6 mln zł w porównaniu r/r.) oraz z działalności finansowej w wysokości 256,7 mln zł (niższe o 18,8 mln zł w porównaniu r/r.). Saldo z działalności inwestycyjnej było ujemne zarówno w 2022 r. jak też w 2021 r. i wynosiło odpowiednio: -1 154,5 mln zł oraz -1 064,3 mln zł.

Przepływy pieniężne wg rodzajów działalności w 2022 r.

Stan środków pieniężnych w 2022 r. wynosił 6 108,5 mln zł i był wyższy o 1 530,5 mln zł, tj. o 33 proc. w stosunku do 2021 roku. Wzrost stanu środków pieniężnych spółki w 2022 r. wynikał z dodatniego salda przepływów pieniężnych z działalności podstawowej w wysokości 2 432,9 mln zł, z dodatniego salda z działalności finansowej w wysokości 256,7 mln zł oraz ujemnego salda przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej w wysokości 1 154,5 mln zł.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj