II. Bilans

II.1. Aktywa
Lp. Tytuł Tabela Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2018
A AKTYWA TRWAŁE   17 519 566 859,55 16 500 020 882,71
I Wartości niematerialne i prawne 1 43 302 383,24 38 881 898,73
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 1 0,00 0,00
2 Wartość firmy 1 290 977,44 411 381,90
3 Inne wartości niematerialne i prawne 1 43 011 405,80 38 470 516,83
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 1 0,00 0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe 2, 5 17 155 699 481,28 16 157 511 130,92
1 Środki trwałe 2 14 138 066 533,28 13 709 163 542,65
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2 259 785 840,68 262 519 333,49
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 9 610 489 344,62 9 759 912 430,87
c urządzenia techniczne i maszyny 2 4 211 561 187,58 3 632 770 958,76
d środki transportu 2 6 687 804,18 11 877 881,78
e inne środki trwałe 2 49 542 356,22 42 082 937,75
2 Środki trwałe w budowie 5 3 014 086 125,85 2 446 650 920,92
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 6 3 546 822,15 1 696 667,35
III Należności długoterminowe   0,00 0,00
1 Od jednostek powiązanych   0,00 0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale   0,00 0,00
3 Od jednostek pozostałych   0,00 0,00
IV Inwestycje długoterminowe 7, 8 15 991 656,25 15 991 656,25
1 Nieruchomości   0,00 0,00
2 Wartości niematerialne i prawne   0,00 0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 7, 8 15 991 656,25 15 991 656,25
a w jednostkach powiązanych 7 15 959 828,00 15 959 828,00
  - udziały lub akcje 7 15 959 828,00 15 959 828,00
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 8 31 828,25 31 828,25
  - udziały lub akcje 8 31 828,25 31 828,25
c w pozostałych jednostkach   0,00 0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe   0,00 0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   304 573 338,78 287 636 196,81
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 303 214 166,50 287 167 154,92
2 Inne rozliczenia międzyokresowe   1 359 172,28 469 041,89
B AKTYWA OBROTOWE   3 120 488 900,53 3 876 963 098,13
I Zapasy 17 73 137 070,22 58 726 010,71
1 Materiały 17 73 124 993,36 57 715 331,23
2 Półprodukty i produkty w toku 17 0,00 0,00
3 Produkty gotowe 17 0,00 0,00
4 Towary 17 0,00 968 240,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi 17 12 076,86 42 439,48
II Należności krótkoterminowe 18 1 053 235 624,31 1 263 601 287,44
1 Należności od jednostek powiązanych 18 1 614 614,93 1 057 581,67
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18 1 614 614,93 1 057 581,67
  - do 12 miesięcy 18 1 614 614,93 1 057 581,67
b inne 18 0,00 0,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 18 5 868 704,20 3 253 230,06
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18 5 868 704,20 3 253 230,06
  - do 12 miesięcy 18 5 868 704,20 3 253 230,06
b inne 18 0,00 0,00
3 Należności od pozostałych jednostek 18 1 045 752 305,18 1 259 290 475,71
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18 910 880 753,09 1 128 294 161,77
  - do 12 miesięcy 18 910 880 753,09 1 128 294 161,77
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 18 122 254 616,13 118 496 680,34
c inne 18 12 616 935,96 12 499 633,60
d dochodzone na drodze sądowej 18 0,00 0,00
III Inwestycje krótkoterminowe 11 1 980 281 952,90 2 542 508 092,26
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 11 1 980 281 952,90 2 542 508 092,26
a w jednostkach powiązanych 11 0,00 0,00
b w pozostałych jednostkach 11 29 633 965,53 806 041 095,89
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 11 29 633 965,53 806 041 095,89
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11 1 950 647 987,37 1 736 466 996,37
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 11 1 200 180 521,62 1 636 034 941,58
  - inne środki pieniężne 11 750 467 465,75 100 432 054,79
2 Inne inwestycje krótkoterminowe   0,00 0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21 13 834 253,10 12 127 707,72
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy   0,00 0,00
D Udziały (akcje) własne   0,00 0,00
AKTYWA RAZEM   20 640 055 760,08 20 376 983 980,84
II.2. Pasywa
Lp. Tytuł Tabela Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2018
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY   15 133 536 668,38 14 515 983 014,01
I Kapitał (fundusz) podstawowy 22 9 605 473 000,00 9 605 473 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy 24 4 460 883 888,33 4 154 659 225,24
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny   0,00 0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 24 447 240 125,68 335 528 278,27
  - tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki   447 240 125,68 335 528 278,27
  - na udziały (akcje) własne   0,00 0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych 24 0,00 0,00
VI Zysk (strata) netto 25 729 360 861,37 489 907 994,50
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 25 (109 421 207,00) (69 585 484,00)
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA   5 506 519 091,70 5 861 000 966,83
I Rezerwy na zobowiązania 26,28,29,30 2 561 078 177,90 2 517 171 405,57
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 26 1 621 262 356,35 1 605 218 075,56
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 28 203 889 889,24 161 944 517,02
  - długoterminowa   130 699 311,18 110 010 645,74
  - krótkoterminowa   73 190 578,06 51 933 871,28
3 Pozostałe rezerwy 29, 30 735 925 932,31 750 008 812,99
  - krótkoterminowe 29 735 925 932,31 750 008 812,99
II Zobowiązania długoterminowe 31 3 070 447,33 9 658 234,56
1 Wobec jednostek powiązanych   0,00 0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale   0,00 0,00
3 Wobec pozostałych jednostek 31 3 070 447,33 9 658 234,56
a kredyty i pożyczki   0,00 0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   0,00 0,00
c inne zobowiązania finansowe 31 3 070 447,33 9 658 234,56
d zobowiązania wekslowe   0,00 0,00
e inne   0,00 0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe   1 282 735 004,75 1 530 528 620,06
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 32 7 578 587,83 7 177 981,08
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 32 1 614 846,14 1 244 436,12
  - do 12 miesięcy 32 1 614 846,14 1 244 436,12
b inne   5 963 741,69 5 933 544,96
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 32 221 467,07 572 997,28
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 32 221 467,07 572 997,28
  - do 12 miesięcy 32 221 467,07 572 997,28
b inne   0,00 0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek   1 261 686 626,01 1 509 899 956,62
a kredyty i pożyczki   0,00 0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   0,00 0,00
c inne zobowiązania finansowe 31 7 043 600,46 4 489 617,60
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 32 688 043 679,56 736 752 296,47
  - do 12 miesięcy 32 688 043 679,56 736 752 296,47
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi   0,00 0,00
f zobowiązania wekslowe   0,00 0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych   66 724 446,63 49 049 681,35
h z tytułu wynagrodzeń   18 535 038,40 19 374 224,71
i inne   481 339 860,96 700 234 136,49
4 Fundusze specjalne 33 13 248 323,84 12 877 685,08
IV Rozliczenia międzyokresowe 35 1 659 635 461,72 1 803 642 706,64
1 Ujemna wartość firmy 35 165 874 843,10 175 005 569,90
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 35 1 493 760 618,62 1 628 637 136,74
  - długoterminowe 35 1 408 275 219,22 1 207 048 525,63
  - krótkoterminowe 35 85 485 399,40 421 588 611,11
PASYWA RAZEM   20 640 055 760,08 20 376 983 980,84

III. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

Lp. Tytuł Tabela Wykonanie za okres
01.01.-31.12.2019 01.01.-31.12.2018
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym   9 105 506 737,61 10 097 050 680,28
  - od jednostek powiązanych   808 517,83 970 948,23
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 36 5 059 166 792,01 6 750 569 029,98
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)   304 077 746,88 64 530 677,57
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   0,00 0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 36 3 742 262 198,72 3 281 950 972,73
B Koszty działalności operacyjnej   8 266 475 328,50 9 478 295 376,77
I Amortyzacja   637 550 428,82 629 023 414,17
II Zużycie materiałów i energii   373 877 893,39 175 142 370,42
III Usługi obce   2 779 949 222,81 4 697 516 205,16
IV Podatki i opłaty, w tym:   313 447 101,13 294 446 623,78
  - podatek akcyzowy   296 720,00 1 186 656,00
V Wynagrodzenia   287 552 572,68 277 854 311,55
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:   109 098 715,21 102 549 459,30
  - emerytalne   24 713 876,12 22 891 664,92
VII Pozostałe koszty rodzajowe   46 509 147,53 42 746 886,43
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów   3 718 490 246,93 3 259 016 105,96
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)   839 031 409,11 618 755 303,51
D Pozostałe przychody operacyjne 38 130 523 044,02 85 888 436,91
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 38 3 754 603,08 27 939,14
II Dotacje 38 21 550 700,40 21 459 636,92
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   0,00 0,00
IV Inne przychody operacyjne 38 105 217 740,54 64 400 860,85
E Pozostałe koszty operacyjne 39 94 602 127,14 145 827 388,02
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 39 9 400 939,49 10 296 666,55
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 39 15 714 374,09 2 322 804,76
III Inne koszty operacyjne 39 69 486 813,56 133 207 916,71
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)   874 952 325,99 558 816 352,40
G Przychody finansowe 40,41,42 34 277 487,37 51 450 177,19
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 40 0,00 0,00
a od jednostek powiązanych 40 0,00 0,00
b od jednostek pozostałych 40 0,00 0,00
II Odsetki, w tym: 41 32 343 333,23 44 434 099,81
  - od jednostek powiązanych 41 0,00 0,00
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych   0,00 0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych   0,00 0,00
V Inne 42 1 934 154,14 7 016 077,38
H Koszty finansowe 43,44 7 622 328,78 2 511 275,53
I Odsetki, w tym: 43 4 528 054,20 1 172 571,56
  - dla jednostek powiązanych 43 0,00 0,00
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych   0,00 0,00
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych   0,00 0,00
IV Inne 44 3 094 274,58 1 338 703,97
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)   901 607 484,58 607 755 254,06
J Podatek dochodowy 45 172 246 623,21 117 847 259,56
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)   0,00 0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K)   729 360 861,37 489 907 994,50

IV. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp. Tytuł Tabela 01.01.-31.12.2019 01.01.-31.12.2018
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)   14 515 983 014,01 14 097 919 503,51
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 22 9 605 473 000,00 9 605 473 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego   0,00 0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 22 9 605 473 000,00 9 605 473 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 24 4 154 659 225,24 3 779 852 661,09
2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 24 306 224 663,09 374 806 564,15
a zwiększenie z tytułu: 24 306 224 663,09 374 806 564,15
   - podziału zysku 24 306 224 663,09 374 806 564,15
  - uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - obniżenie Funduszu Celowego i przeznaczenie kwoty stanowiącej obniżenie na kapitał zapasowy   0,00 0,00
b zmniejszenie   0,00 0,00
2.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 24 4 460 883 888,33 4 154 659 225,24
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   0,00 0,00
3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny   0,00 0,00
3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu   0,00 0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 24 335 528 278,27 256 851 399,44
4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 24 111 711 847,41 78 676 878,83
a zwiększenie z tytułu podziału zysku 24 111 711 847,41 78 676 878,83
b zmniejszenie zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - obniżenie Funduszu Celowego i przeznaczenie kwoty stanowiącej obniżenie na kapitał zapasowy 24 0,00 0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 24 447 240 125,68 335 528 278,27
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 25 489 907 994,50 530 951 629,98
5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 25 489 907 994,50 530 951 629,98
5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 25 489 907 994,50 530 951 629,98
a zwiększenie z tytułu   0,00 0,00
b zmniejszenie z tytułu 25 489 907 994,50 530 951 629,98
  - przekazanie na kapitał zapasowy 25 306 224 663,09 374 806 564,15
  - odpis z zysku na fundusz celowy 25 111 711 847,41 78 676 878,83
  - odpis na ZFŚS 25 2 386 000,00 2 259 000,00
  - odpis na wpłatę z zysku 25 69 585 484,00 75 209 187,00
5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu   0,00 0,00
5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)   0,00 0,00
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach   0,00 0,00
5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu   0,00 0,00
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu   0,00 0,00
6. Wynik netto   619 939 654,37 420 322 510,50
a zysk netto 25 729 360 861,37 489 907 994,50
b strata netto (wielkość ujemna)   0,00 0,00
c odpisy z zysku (wielkość ujemna) 25 (109 421 207,00) (69 585 484,00)
II KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)   15 133 536 668,38 14 515 983 014,01
III KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)   15 130 998 668,38 X

V. Rachunek przepływów pieniężnych

Lp. Tytuł Tabela 01.01.-31.12.2019 01.01.-31.12.2018
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej      
I Zysk (strata) netto 25 729 360 861,37 489 907 994,50
II Korekty razem   441 725 949,92 789 706 146,86
1 Amortyzacja   637 550 428,82 629 023 414,17
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych   1 969 743,17 2 905 465,47
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   (14 804 931,51) (14 366 756,16)
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   15 798 826,46 11 367 870,82
5 Zmiana stanu rezerw   43 906 772,33 110 312 303,03
6 Zmiana stanu zapasów 46 (2 372 452,89) 4 567 744,70
7 Zmiana stanu należności 46 210 365 663,13 (115 245 313,76)
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 46 (69 599 177,31) 285 580 576,86
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 46 (380 452 274,56) (124 439 158,27)
10 Inne korekty 46 (636 647,72) 0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)   1 171 086 811,29 1 279 614 141,36
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      
I Wpływy   18 809 519,14 14 404 459,37
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   4 004 587,63 37 703,21
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   0,00 0,00
3 Z aktywów finansowych, w tym:   14 804 931,51 14 366 756,16
a w jednostkach powiązanych   0,00 0,00
b w pozostałych jednostkach   14 804 931,51 14 366 756,16
  - odsetki   14 804 931,51 14 366 756,16
4 Inne wpływy inwestycyjne   0,00 0,00
II Wydatki   1 838 575 579,63 1 680 163 732,41
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 46 1 836 725 424,83 1 678 467 065,06
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   0,00 0,00
3 Na aktywa finansowe, w tym:   0,00 0,00
a w jednostkach powiązanych   0,00 0,00
b w pozostałych jednostkach   0,00 0,00
4 Inne wydatki inwestycyjne   1 850 154,80 1 696 667,35
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)   (1 819 766 060,49) (1 665 759 273,04)
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej      
I Wpływy   220 822 172,33 36 436 049,28
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału   0,00 0,00
2 Kredyty i pożyczki   0,00 0,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych   0,00 0,00
4 Inne wpływy finansowe   220 822 172,33 36 436 049,28
II Wydatki   132 399 319,32 98 889 705,00
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych   0,00 0,00
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   127 629 137,00 96 630 705,00
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku   2 386 000,00 2 259 000,00
4 Spłaty kredytów i pożyczek   0,00 0,00
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych   0,00 0,00
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych   0,00 0,00
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   0,00 0,00
8 Odsetki   0,00 0,00
9 Inne wydatki finansowe   2 384 182,32 0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)   88 422 853,01 (62 453 655,72)
D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII)   (560 256 396,19) (448 598 787,40)
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:   (562 226 139,36) (451 504 252,87)
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   1 969 743,17 2 905 465,47
F Środki pieniężne na początek okresu   2 542 508 092,26 2 994 012 345,13
G Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:   1 980 281 952,90 2 542 508 092,26
  - o ograniczonej możliwości dysponowania   59 530 052,09 203 028 058,34