II. Bilans

II.1. Aktywa
Lp. Tytuł Stan na 31.12.2020 Stan na 31.12.2019
A AKTYWA TRWAŁE 17 960 881 562,61 17 519 566 859,55
I Wartości niematerialne i prawne 80 499 565,80 43 302 383,24
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00
2 Wartość firmy 170 572,98 290 977,44
3 Inne wartości niematerialne i prawne 80 328 992,82 43 011 405,80
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe 17 582 281 584,45 17 155 699 481,28
1 Środki trwałe 14 959 424 706,00 14 138 066 533,28
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 260 250 208,37 259 785 840,68
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10 338 067 834,49 9 610 489 344,62
c urządzenia techniczne i maszyny 4 284 762 844,44 4 211 561 187,58
d środki transportu 25 749 486,85 6 687 804,18
e inne środki trwałe 50 594 331,85 49 542 356,22
2 Środki trwałe w budowie 2 610 247 622,73 3 014 086 125,85
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 12 609 255,72 3 546 822,15
III Należności długoterminowe 0,00 0,00
1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
3 Od jednostek pozostałych 0,00 0,00
IV Inwestycje długoterminowe 15 991 656,25 15 991 656,25
1 Nieruchomości 0,00 0,00
2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 15 991 656,25 15 991 656,25
a w jednostkach powiązanych 15 959 828,00 15 959 828,00
  - udziały lub akcje 15 959 828,00 15 959 828,00
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 31 828,25 31 828,25
  - udziały lub akcje 31 828,25 31 828,25
c w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 282 108 756,11 304 573 338,78
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 281 415 656,40 303 214 166,50
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 693 099,71 1 359 172,28
B AKTYWA OBROTOWE 4 510 509 305,55 3 120 488 900,53
I Zapasy 75 312 934,92 73 137 070,22
1 Materiały 75 289 976,20 73 124 993,36
2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
3 Produkty gotowe 0,00 0,00
4 Towary 0,00 0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi 22 958,72 12 076,86
II Należności krótkoterminowe 1 181 907 597,04 1 053 235 624,31
1 Należności od jednostek powiązanych 130 656,08 1 614 614,93
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 130 656,08 1 614 614,93
  - do 12 miesięcy 130 656,08 1 614 614,93
b inne 0,00 0,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 7 411 834,02 5 868 704,20
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7 411 834,02 5 868 704,20
  - do 12 miesięcy 7 411 834,02 5 868 704,20
b inne 0,00 0,00
3 Należności od pozostałych jednostek 1 174 365 106,94 1 045 752 305,18
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 084 607 295,58 910 880 753,09
  - do 12 miesięcy 1 084 607 295,58 910 880 753,09
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 75 777 300,68 122 254 616,13
c inne 13 980 510,68 12 616 935,96
d dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
III Inwestycje krótkoterminowe 3 244 437 671,95 1 980 281 952,90
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 244 437 671,95 1 980 281 952,90
a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
b w pozostałych jednostkach 38 665 343,24 29 633 965,53
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 38 665 343,24 29 633 965,53
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 205 772 328,71 1 950 647 987,37
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 430 708 698,59 1 200 180 521,62
  - inne środki pieniężne 2 775 063 630,12 750 467 465,75
2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 851 101,64 13 834 253,10
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
D Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
AKTYWA RAZEM 22 471 390 868,16 20 640 055 760,08
II.2. Pasywa
Lp. Tytuł Stan na 31.12.2020 Stan na 31.12.2019
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 16 116 776 728,89 15 133 536 668,38
I Kapitał (fundusz) podstawowy 9 605 473 000,00 9 605 473 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy 4 888 012 934,71 4 460 883 888,33
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 637 512 733,67 447 240 125,68
  - tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki 637 512 733,67 447 240 125,68
  - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
VI Zysk (strata) netto 1 170 183 108,51 729 360 861,37
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -184 405 048,00 -109 421 207,00
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 6 354 614 139,27 5 506 519 091,70
I Rezerwy na zobowiązania 2 452 383 880,81 2 561 078 177,90
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 658 647 720,54 1 621 262 356,35
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 228 502 698,12 203 889 889,24
  - długoterminowa 145 352 160,76 130 699 311,18
  - krótkoterminowa 83 150 537,36 73 190 578,06
3 Pozostałe rezerwy 565 233 462,15 735 925 932,31
  - krótkoterminowe 565 233 462,15 735 925 932,31
II Zobowiązania długoterminowe 9 281 181,93 3 070 447,33
1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
3 Wobec pozostałych jednostek 9 281 181,93 3 070 447,33
a kredyty i pożyczki 0,00 0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
c inne zobowiązania finansowe 9 281 181,93 3 070 447,33
d zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
e inne 0,00 0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe 1 707 465 754,35 1 282 735 004,75
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 9 337 544,40 7 578 587,83
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 683 248,90 1 614 846,14
  - do 12 miesięcy 683 248,90 1 614 846,14
b inne 8 654 295,50 5 963 741,69
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 783 936,99 221 467,07
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 783 936,99 221 467,07
  - do 12 miesięcy 783 936,99 221 467,07
b inne 0,00 0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 681 939 340,51 1 261 686 626,01
a kredyty i pożyczki 0,00 0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
c inne zobowiązania finansowe 3 764 996,44 7 043 600,46
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 838 837 682,14 688 043 679,56
  - do 12 miesięcy 838 837 682,14 688 043 679,56
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00
f zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 118 025 796,69 66 724 446,63
h z tytułu wynagrodzeń 19 618 325,61 18 535 038,40
i inne 701 692 539,63 481 339 860,96
4 Fundusze specjalne 15 404 932,45 13 248 323,84
IV Rozliczenia międzyokresowe 2 185 483 322,18 1 659 635 461,72
1 Ujemna wartość firmy 156 744 116,30 165 874 843,10
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 2 028 739 205,88 1 493 760 618,62
  - długoterminowe 1 983 398 637,69 1 408 275 219,22
  - krótkoterminowe 45 340 568,19 85 485 399,40
PASYWA RAZEM 22 471 390 868,16 20 640 055 760,08

III. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

Lp. Tytuł Wykonanie za okres 01.01.-31.12.2020 Wykonanie za okres 01.01.-31.12.2019
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 9 178 228 605,35 8 801 428 990,73
  - od jednostek powiązanych 847 490,97 808 517,83
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 399 878 370,90 5 059 166 792,01
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00 0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 778 350 234,45 3 742 262 198,72
B Koszty działalności operacyjnej 7 981 538 597,98 7 962 397 581,62
I Amortyzacja 647 872 003,66 636 864 860,71
II Zużycie materiałów i energii 413 319 575,95 373 751 527,51
III Usługi obce 2 391 063 242,64 2 438 437 766,72
IV Podatki i opłaty, w tym: 310 543 328,26 312 472 104,39
  - podatek akcyzowy 299 398,00 296 720
V Wynagrodzenia 340 811 903,43 317 670 661,54
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 129 672 920,08 118 162 730,35
  - emerytalne 29 702 428,86 24 713 876,12
VII Pozostałe koszty rodzajowe 31 082 597,89 46 547 683,47
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 717 173 026,07 3 718 490 246,93
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 1 196 690 007,37 839 031 409,11
D Pozostałe przychody operacyjne 324 060 879,69 130 523 044,02
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 964 346,21 3 754 603,08
II Dotacje 21 727 818,38 21 550 700,40
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
IV Inne przychody operacyjne 301 368 715,10 105 217 740,54
E Pozostałe koszty operacyjne 77 062 476,93 94 602 127,14
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 13 949 520,42 9 400 939,49
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 10 916 841,72 15 714 374,09
III Inne koszty operacyjne 52 196 114,79 69 486 813,56
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 1 443 688 410,13 874 952 325,99
G Przychody finansowe 20 104 769,94 34 277 487,37
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00
a od jednostek powiązanych 0,00 0,00
b od jednostek pozostałych 0,00 0,00
II Odsetki, w tym: 7 206 566,35 32 343 333,23
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00
V Inne 12 898 203,59 1 934 154,14
H Koszty finansowe 17 107 704,27 7 622 328,78
I Odsetki, w tym: 1 974 587,94 4 528 054,20
  - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00
IV Inne 15 133 116,33 3 094 274,58
I Zysk (strata) brutto
(F+G-H)
1 446 685 475,80 901 607 484,58
J Podatek dochodowy 276 502 367,29 172 246 623,21
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K) 1 170 183 108,51 729 360 861,37

IV. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp. Tytuł 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
NA POCZĄTEK OKRESU (BO)
15 133 536 668,38 14 515 983 014,01
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 9 605 473 000,00 9 605 473 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 9 605 473 000,00 9 605 473 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4 460 883 888,33 4 154 659 225,24
2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 427 129 046,38 306 224 663,09
a zwiększenie z tytułu: 427 129 046,38 306 224 663,09
   - podziału zysku 427 129 046,38 306 224 663,09
b zmniejszenie 0,00 0,00
2.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4 888 012 934,71 4 460 883 888,33
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 447 240 125,68 335 528 278,27
4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 190 272 607,99 111 711 847,41
a zwiększenie z tytułu podziału zysku 190 272 607,99 111 711 847,41
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 637 512 733,67 447 240 125,68
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 729 360 861,37 489 907 994,50
5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 729 360 861,37 489 907 994,50
5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 729 360 861,37 489 907 994,50
a zwiększenie z tytułu 0,00 0,00
b zmniejszenie z tytułu 729 360 861,37 489 907 994,50
  - przekazanie na kapitał zapasowy 427 129 046,38 306 224 663,09
  - odpis z zysku na fundusz celowy 190 272 607,99 111 711 847,41
  - odpis na ZFŚS 2 538 000,00 2 386 000,00
  - odpis na wpłatę z zysku 109 421 207,00 69 585 484,00
5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-) 0,00 0,00
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00
5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
6. Wynik netto 985 778 060,51 619 939 654,37
a zysk netto 1 170 183 108,51 729 360 861,37
b strata netto (wielkość ujemna) 0,00 0,00
c odpisy z zysku (wielkość ujemna) -184 405 048,00 -109 421 207,00
II KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ) 16 116 776 728,89 15 133 536 668,38
III KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY) 16 114 149 728,89 X

V. Rachunek przepływów pieniężnych

Lp. Tytuł 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej    
I Zysk (strata) netto 1 170 183 108,51 729 360 861,37
II Korekty razem 703 742 658,92 441 725 949,92
1 Amortyzacja 647 872 003,66 637 550 428,82
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -2 039 859,87 1 969 743,17
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 -14 804 931,51
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 8 031 801,65 15 798 826,46
5 Zmiana stanu rezerw -108 694 297,09 43 906 772,33
6 Zmiana stanu zapasów 4 747 956,12 -2 372 452,89
7 Zmiana stanu należności -128 671 972,73 210 365 663,13
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 308 295 933,02 -69 599 177,31
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -25 160 777,67 -380 452 274,56
10,00 Inne korekty -638 128,17 -636 647,72
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  (I ± II) 1 873 925 767,43 1 171 086 811,29
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej    
I Wpływy 2 170 824,35 18 809 519,14
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 170 824,35 4 004 587,63
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości  oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
3 Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 14 804 931,51
a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
b w pozostałych jednostkach 0,00 14 804 931,51
  - odsetki 0,00 14 804 931,51
4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00
II Wydatki 1 005 096 451,03 1 838 575 579,63
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 996 034 017,46 1 836 725 424,83
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 0,00 0,00
  i prawne    
3 Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00
a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
4 Inne wydatki inwestycyjne 9 062 433,57 1 850 154,80
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 002 925 626,68 -1 819 766 060,49
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej    
I Wpływy 579 094 500,43 220 822 172,33
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00
2 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
4 Inne wpływy finansowe 579 094 500,43 220 822 172,33
II Wydatki 187 978 782,00 132 399 319,32
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 185 440 782,00 127 629 137,00
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku  2 538 000,00 2 386 000,00
4 Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00
8 Odsetki 0,00 0,00
9 Inne wydatki finansowe 0,00 2 384 182,32
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 391 115 718,43 88 422 853,01
D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) 1 262 115 859,18 -560 256 396,19
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 264 155 719,05 -562 226 139,36
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -2 039 859,87 1 969 743,17
F Środki pieniężne na początek okresu 1 980 281 952,90 2 542 508 092,26
G Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 3 244 437 671,95 1 980 281 952,90
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 42 597 009,56 59 430 052,09

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj