Interaktywne dane finansowe

W 2019 r. majątek całkowity PSE wynosił 20 640,1 mln zł i wzrósł o 263,1 mln zł w stosunku do 2018 roku. Na wzrost majątku PSE wpłynął wzrost majątku trwałego o 1 019,5 mln zł, tj. o 6 proc. w stosunku do 2018 roku. Łączna wartość majątku trwałego spółki wg stanu na dzień 31.12.2019 wynosiła 17 519,57 mln zł, co stanowiło 85 proc. majątku całkowitego spółki. Wartość majątku obrotowego spółki wynosiła 3 120,5 mln zł w 2019 r., co oznaczało spadek wartości o 756,5 mln zł, tj. 20 proc. w stosunku do 2018 roku. Majątek obrotowy PSE w 2019 r. stanowił 15 proc. całego majątku spółki.
W 2019 r. majątek trwały PSE wynosił 17 519,6 mln zł, wzrósł o 1 019,5 mln zł, tj. o 6 proc. w stosunku do 2018 roku. Na wzrost majątku PSE wpłynął wzrost rzeczowych aktywów trwałych o 998,2 mln zł, tj. o 6 proc. w stosunku do 2018 roku. Łączna wartość rzeczowego majątku trwałego spółki wg stanu na dzień 31.12.2019 wynosiła 17 155,7 mln zł, co stanowiło 98 proc. majątku trwałego spółki.
W 2019 r. majątek obrotowy spółki PSE w wartości 3 120,5 mln zł, stanowił 15 proc. majątku całkowitego spółki. Zmalał o 756,5 mln zł, tj. o 20 proc. w stosunku do 2018 roku. Majątek obrotowy PSE stanowiły głównie inwestycje krótkoterminowe w wysokości 1 980,3 mln zł (63 proc. majątku obrotowego) oraz należności krótkoterminowe w wysokości 1 053,2 mln zł (34 proc. majątku obrotowego).
W 2019 r. wartość źródeł finansowania majątku PSE wynosiła 20 640,1 mln zł i wzrosła o 263,1 mln zł w stosunku do 2018 roku. Na ten wzrost wpłynął wzrost kapitałów własnych o 617,6 mln zł, tj. o 4 proc. w stosunku do 2018 roku. Wartość kapitałów własnych spółki wg stanu na dzień 31.12.2019 wynosiła 15 133,5 mln zł, co stanowiło 71 proc. łącznych pasywów spółki. Wysoki udział kapitałów własnych w strukturze źródeł finansowania majątku PSE świadczy o stabilnej sytuacji finansowej spółki.
W 2019 r. kapitał własny spółki PSE o wartości 15 133,5 mln zł, stanowił 71 proc. łącznych źródeł finansowania spółki. W 2019 r. w kapitale własnym przeważał udział kapitału podstawowego w wysokości 9 605,5 mln zł (63 proc.) oraz kapitał zapasowy w wysokości 4 460,9 mln zł (29 proc.). Kapitał własny w 2019 wzrósł w stosunku do 2018 r. łącznie o 617,6 mln zł, tj. o 4 proc. Na ten wzrost wpłynął wzrost kapitałów zapasowego i rezerwowego łącznie o 417,9 mln zł (efekt podziału zysku za 2018 r.) oraz wzrost zysku netto po odpisach o 199,6 mln zł w stosunku do 2018 roku.
W 2019 r. kapitał obcy spółki PSE o wartości 5 506,5 mln zł stanowił 27 proc. łącznych źródeł finansowania spółki. W 2019 r. w kapitale obcym przeważał udział rezerw na zobowiązania oraz zobowiązania długoterminowe w łącznej wysokości 2 564,1 mln zł (47 proc.). Zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 1 282,7 mln zł stanowiły 23 proc. wartości kapitału obcego, a rozliczenia międzyokresowe bierne w wysokości 1 659,6 mln zł stanowiły jego 30-procentowy udział. Spadek kapitału obcego w 2019 r. o 354,5 mln zł, tj. o 6 proc. wynikał ze spadku wartości zobowiązań krótkoterminowych o 247,8 mln zł oraz rozliczeń międzyokresowych o 144 mln zł.
W analizowanym okresie, tj. w 2019 r. oraz w 2018 r. majątek trwały spółki nie był w całości pokryty kapitałem własnym (stopień pokrycia wynosił odpowiednio 86 proc. w 2019 r. i 88 proc. w 2018 r.), co oznacza, ze nie została zachowana złota reguła bilansowania, zgodnie z którą majątek trwały powinien być w pełni finansowany z kapitału własnego spółki.
W analizowanym okresie, tj. w 2019 r. i w 2018 r. majątek trwały spółki był w całości pokryty kapitałem stałym (stopień pokrycia wynosił odpowiednio 101 proc. w 2019 r. i 103 proc. w 2018 r.), co zagwarantowało stabilność finansowania majątku trwałego o bardzo niskim stopniu płynności, kapitałem pozostawionym w spółce długoterminowo, zapewniając także pewne pokrycie tym kapitałem majątku obrotowego.
Wartość przychodów ze sprzedaży w 2019 r. wynosiła 9 105,5 mln zł i była niższa o 991,5 mln zł, tj. o 10 proc. w stosunku do 2018 roku. Spadek sprzedaży w 2019 r. spowodowany był głownie spadkiem ze sprzedaży usług o 1 691,4 mln zł, tj. o 25 proc., i został częściowo pokryty wzrostem przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów o 460,3 mln zł, tj. o 14 proc.
W 2019 r. przychód ze sprzedaży usług wynosił 5 059,2 mln zł i stanowił 56 proc. łącznych przychodów ze sprzedaży PSE w tym okresie. Przychód ze sprzedaży usług spadł w 2019 r. w stosunku do 2018 r. o 1 691,4 mln zł, tj. o 25 proc., głównie na skutek spadku przychodu z tytułu opłaty przejściowej – o 2 254,6 mln zł, tj. o 95 proc. Spadek ten został częściowo pokryty, tj. łącznie w wysokości 584,5 mln zł, wzrostem sprzedaży usług przesyłu i rezerwacji zdolności przesyłowych oraz z tytułu przychodu z tytułu opłaty kogeneracyjnej.
W 2019 r. przychód ze sprzedaży towarów i materiałów wynosił 3 742,3 mln zł i stanowił 41 proc. łącznych przychodów ze sprzedaży PSE w tym okresie. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów wzrósł w 2019 r. w stosunku do 2018 r. o 460,3 mln zł, tj. o 14 proc., głównie na skutek wzrostu przychodu ze sprzedaży energii o 459,7 mln zł, tj. o 14 proc.
W 2019 r. koszty działalności operacyjnej w wysokości 8266,5 mln zł spadły o 1 211,8 mln zł, tj. o 13 proc. w stosunku do 2018 roku. Źródłem spadku były koszty usług obcych niższe o 1 917,6 mln zł, tj. o 41 proc.
Zysk ze sprzedaży w 2019 r. był wyższy o 220,3 mln zł, tj. o 36 proc. na skutek kosztów z działalności operacyjnej niższych o 1 211,8 mln zł, tj. o 13 proc., pokrywając tym samym negatywny efekt spadku przychodów ze sprzedaży o 991,5 mln zł, tj. o 10 proc. EBITDA w 2019 r. w wysokości 1 512,5 mln zł była wyższa o 324 mln zł, tj. o 27 proc. w stosunku do 2018 r. w wyniku głównie wzrostu zysku ze sprzedaży o 220,3 mln zł oraz wzrostu wyniku z pozostałej działalności operacyjnej o 95,9 mln zł. Koszty amortyzacji w 2019 r. w wysokości 637,6 mln zł były niższe o 8,5 mln zł w stosunku do 2018 r., wpływając pozytywnie na zysk EBITA, który w 2019 r. był o 316,1 mln zł, tj. o 57 proc. wyższy od EBITA w 2018 roku. Zysk netto w 2019 r. w wysokości 729,4 mln zł był wyższy o 239,5 mln zł głównie w wyniku wzrostu zysku ze sprzedaży.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. wynosił 1 980,3 mln zł i był niższy o 562,2 mln zł, tj. o 22 proc. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 roku. Spadek był spowodowany niższym o 451,5 mln w stosunku do 2018 r. stanem środków pieniężnych na początku 2019 r., oraz spadkiem przepływów środków pieniężnych w 2019 r. w stosunku do 2018 r. zarówno z działalności operacyjnej (o 108,5 mln zł) jak i działalności inwestycyjnej (o 154,0 mln zł). Pozytywną dynamikę przyrostu środków pieniężnych w 2019 r. w stosunku do 2018 r. uzyskano na działalności finansowej.
Podstawowym źródłem przyrostu gotówki w 2019 r. w stosunku do 2018 r. był zysk wygenerowany przez spółkę w 2019 r., wyższy o 239,5 mln zł w stosunku do 2018 r. oraz wyższe wpływy z działalności finansowej o 184,4 mln zł. W 2019 r. spółka zwiększyła swoje wydatki inwestycyjne o 158,4 mln zł w stosunku do 2018 r. oraz wydała w 2019 r. więcej środków pieniężnych na działalność podatkową łącznie o 348,8 mln zł w porównaniu z rokiem 2018. Wzrost wydatków w działalności podstawowej w 2019 r. w stosunku do 2018 r. związany był głównie z wyższą spłatą zobowiązań spółki.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. wynosił 1 980,3 mln zł i był niższy o 562,2 mln zł, tj. o 22 proc. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 roku. Spółka odnotowała pozytywne saldo środków pieniężnych z działalności podstawowej, tj. 1 171,1 mln zł, negatywne saldo z działalności inwestycyjnej w wysokości -1 819,8 mln zł, co jest typowe dla spółek inwestujących w rozwój majątku trwałego, oraz pozytywne saldo z działalności finansowej w wysokości 88,4 mln zł.