List Prezesa Zarządu PSE

Szanowni Państwo,

udostępniamy Państwu szósty raport wpływu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Publikacja przedstawia wpływ naszej Spółki na rozwój polskiej gospodarki i społeczeństwa. Prezentuje ona w sposób syntetyczny dane finansowe i niefinansowe za 2022 rok. Kluczową część raportu stanowi opis inicjatyw PSE S.A. do roku 2030, w szczególności tych nastawionych na wsparcie transformacji energetycznej Polski.

W 2022 roku, analogicznie jak w latach poprzednich, podstawowe znaczenie dla PSE S.A. miało utrzymywanie stabilnej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE). Zadanie to zostało z powodzeniem wykonane, w szczególności dzięki współpracy z użytkownikami systemu elektroenergetycznego.

Perspektywa rynkowa i inwestycyjna w kontekście transformacji polskiej energetyki

W 2022 roku prowadzone były prace nad przygotowaniem gruntownej reformy rynku bilansującego, dostosowującej ten segment do zmieniających się uwarunkowań funkcjonowania KSE. Opracowane zasady zostały poddane konsultacjom publicznym, a następnie zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wejdą one w życie 14 czerwca 2024 roku. Nowe reguły rynku bilansującego będą wspierać transformację energetyczną, w szczególności poprzez wzmacnianie rynkowej integracji odnawialnych źródeł energii z KSE oraz tworzenie zachęt ekonomicznych do inwestowania w elastyczność zasobów przyłączonych do KSE. Przyczynią się one także do efektywnej integracji krajowego rynku energii elektrycznej z rynkiem europejskim.

PSE S.A. w 2022 roku zrealizowały swoje zadania na rynku mocy. Ten segment rynku tworzy zachęty inwestycyjne do budowy nowych mocy wytwórczych, odtwarzania mocy wycofywanych oraz modernizacji istniejących źródeł wytwórczych. Dzięki niemu strona podażowa energii elektrycznej może z wymaganym wyprzedzeniem reagować na przyszłe zapotrzebowanie odbiorców na energię elektryczną. Moce wytwórcze zakontraktowane na rynku mocy stanowiły podstawę ciągłych dostaw energii elektrycznej do krajowych odbiorców w 2022 roku, gwarantując bezpieczny przebieg transformacji energetycznej.

Warunkiem koniecznym dla skutecznej transformacji energetycznej jest adekwatny rozwój sieci elektroenergetycznych, w szczególności sieci przesyłowych należących i zarządzanych przez PSE S.A. Aktualnie realizujemy największy w naszej historii program inwestycyjny, na który w perspektywie do 2036 roku planujemy przeznaczyć ponad 60 mld PLN. Program ten zakłada między innymi budowę: (i) 4875 km torów nowych linii prądu przemiennego na napięciu 400 KV, (ii) 233 km torów nowych linii prądu przemiennego na napięciu 220 KV oraz (iii) 3 stacji konwertorowych, a także 775 km nowych linii prądu stałego. Realizowane inwestycje sieciowe pozwolą na wyprowadzenie mocy z morskich farm wiatrowych na Bałtyku oraz z elektrowni jądrowych, integrację lądowych odnawialnych źródeł energii z KSE, przyłączenie nowych, stabilnych źródeł wytwórczych i magazynów energii, wspierając tym samym redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Dzięki rozwojowi technik informacyjnych w coraz większym stopniu możliwe staje się gromadzenie i analizowanie danych o zużyciu i produkcji energii elektrycznej. PSE S.A. jako Operator Informacji Rynku Energii budują Centralny System Informacji Rynku Energii (CSIRE). System ten usprawni procesy na detalicznym rynku energii elektrycznej, zwiększy transparentność tego rynku i będzie stymulował rozwój innowacyjnych usług oraz produktów. Stworzy to warunki do optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej przez odbiorców.

Równolegle do prac nad CSIRE, pod koniec 2022 roku PSE S.A. podjęły działania na rzecz kształtowania krzywej zużycia energii elektrycznej przez odbiorców. Wskazujemy pory dnia, na które należy przekładać korzystanie z energochłonnych urządzeń w celu obniżania kosztów funkcjonowania KSE i ochrony środowiska. Udostępniona przez nas aplikacja Energetyczny Kompas ułatwia racjonalne korzystanie z energii elektrycznej każdego dnia.

PSE S.A. uczestniczą w pracach międzynarodowych nad rozwiązaniami europejskiego rynku energii elektrycznej oraz procedurami zarządzania pracą systemów elektroenergetycznych. Jesteśmy członkami trzech regionów wyznaczania zdolności przesyłowych, poprzez które polski rynek energii integruje się z rynkami innych krajów europejskich. Dzięki tej integracji polscy odbiorcy i wytwórcy energii elektrycznej mają zapewniony dostęp do kontrahentów w całej Unii Europejskiej. Jednocześnie zwiększany jest poziom bezpieczeństwa pracy KSE.

Ponad 13 mld zł wartości dodanej PSE S.A. dla gospodarki

Od kilku lat mierzymy skalę naszego wpływu na krajową gospodarkę. Wielkość wpływu obliczamy przy użyciu modelu przepływów międzygałęziowych Wassily’ego Leontiefa. Łączna wartość dodana wytworzona w 2022 roku przez PSE S.A. w gospodarce krajowej wyniosła 13,57 mld zł, co oznacza wzrost o 13,5 proc. w stosunku do 2021 roku. Bezpośrednia wartość dodana wytworzona przez PSE S.A. w sektorze elektroenergetycznym stanowiła 2,6 mld zł. Działalność PSE S.A. przyczyniła się do utrzymania ponad 47 tys. miejsc pracy. Odprowadziliśmy 1,41 mld zł podatków i składek do budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także prawie 360 mln zł podatków do budżetów gmin.

Działamy w sposób odpowiedzialny i zrównoważony

W raportowanym okresie już po raz szósty zmierzyliśmy ślad węglowy PSE S.A. W 2022 roku analizę wielkości emisji gazów cieplarnianych poszerzyliśmy o kolejne kategorie. Według metody location-based odnotowaliśmy redukcję emisji o 13 proc. w stosunku do roku bazowego 2017, a także zmniejszenie emisji w relacji rocznej o 3 proc. Z kolei według metody market-based osiągnęliśmy redukcję emisji aż o 22 proc. w stosunku do roku bazowego, oraz o 3 proc. w odniesieniu do 2021 roku.

Za ponad 56 proc. emisji gazów cieplarnianych związanych z działalnością PSE S.A. odpowiada energia elektryczna przesłana w naszych sieciach do użytkowników końcowych. Kolejne niemal 42 proc. wynika z produkcji energii wykorzystywanej na pokrycie strat powstałych w procesie przesyłania. Realizacja odpowiednich inwestycji w infrastrukturę sieciową sprawiła, że rekordowe wartości przesyłanej energii elektrycznej nie wpłynęły istotnie na wzrost wskaźnika strat.

Chcemy być dobrym sąsiadem dla wszystkich. W toku realizacji inwestycji sieciowych staramy się wnosić wartość dodaną w postaci poprawy jakości życia społeczności lokalnych. W 2022 roku na realizację projektów społecznych służących okolicznym mieszkańcom przeznaczyliśmy ponad 5,6 mln zł. Wspieraliśmy oświatę, ochronę środowiska, promocję zdrowia, edukację oraz eliminację nierówności. Na pomoc Ukrainie, zarówno na rzecz uchodźców, jak i na odbudowę i naprawę infrastruktury elektroenergetycznej niszczonej w działaniach wojennych, przekazaliśmy 10,42 mln zł.

Szanowni Państwo, kierunki i zakres rozwoju PSE S.A. wyznacza dbanie o bezpieczeństwo pracy krajowych sieci elektroenergetycznych oraz wspieranie transformacji krajowego sektora energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych oraz środowiskowych. Ze szczegółami naszych działań w tym zakresie mogą się Państwo zapoznać w kolejnych rozdziałach raportu online. Zachęcam do jego lektury.

Tomasz Sikorski
Prezes Zarządu
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj